Τελευταία ενημέρωση: 01.09.2007

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ!

Εάν είστε κάτω των 18 ετών, ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ!  Πρέπει να αναθέσετε στον νόμιμο κηδεμόνα ή γονέα σας να διαβάσει και να αποδεχτεί τους όρους της παρούσας συμφωνίας. 

 

Το παρόν αποτελεί δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς ως φυσικό πρόσωπο και την εταιρεία Nintendo of Europe GmbH, Nintendo Center, 63760 Grossostheim, Germany.  Στην παρούσα συμφωνία, η Nintendo of Europe θα αναφέρεται ως “Nintendo”, ή “εμείς” ή “η εταιρεία μας”. 

Wii Network Services

(Υπηρεσίες Δικτύου Wii – εφεξής θα χρησιμοποιείται ο ξενόγλωσσος όρος)

Άρθρο 1ο:  Wii Network Services 

Η παρούσα συμφωνία καλύπτει τη χρήση της υπηρεσίας Wii Network Services από εσάς.

Πέραν των όρων της παρούσας συμφωνίας καθώς και της συμφωνίας Wii Shop Channel Service, στο μέτρο που αυτή η τελευταία εφαρμόζεται, η παρούσα συμφωνία καλύπτει, επίσης, τα ακόλουθα έγγραφα:

·                            Τον Κώδικα Συμπεριφοράς Wii Network Services. Σκοπός του εγγράφου αυτού είναι η διατήρηση της υπηρεσίας Wii Network Services σε κατάσταση φιλικού και ασφαλούς περιβάλλοντος.

·                            Την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της υπηρεσίας Wii Network Services. Αυτό το έγγραφο σας ενημερώνει για τις πληροφορίες που καταχωρίζονται και συλλέγονται από την υπηρεσία Wii Network Services.

Συνιστούμε ιδιαίτερα να ελέγξετε αμφότερα τα έγγραφα αυτά προτού αποδεχτείτε τους όρους της παρούσας συμφωνίας. Τα πλήρη κείμενα των εγγράφων αυτών είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα http://wii.nintendo-europe.com/terms.

Αποδεχόμενοι τους όρους της συμφωνίας Wii Network Services, αποδέχεστε, επίσης, ανεπιφύλακτα όλους τους όρους των εγγράφων αυτών.

Άρθρο 2ο:  Παραχώρηση Άδειας Χρήσης

Η εταιρεία μας σάς παραχωρεί μία προσωπική, περιορισμένη, μη αποκλειστική, ανακλητή άδεια για την χρήση της υπηρεσίας Wii Network Services, σύμφωνα με  την παρούσα συμφωνία. Ειδικότερα:

·            Η υπηρεσία Wii Network Services προορίζεται αποκλειστικά για δική σας προσωπική χρήση με σκοπό την ψυχαγωγία.  Ωστόσο, είστε υπεύθυνος για την χρήση από εσάς και οποιονδήποτε άλλο της υπηρεσίας Wii Network Services μέσω της δικής σας Κονσόλας Wii, είτε δίνετε την άδειά σας για μία τέτοια χρήση είτε όχι. 

·            Δεν επιτρέπεται να μεταβιβάζετε ή να εκχωρείτε την παρούσα άδεια χρήσης σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Οποιαδήποτε προσπάθεια μεταβίβασης ή εκχώρησης της άδειας αυτής θα είναι άκυρη. 

·            Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε ή να επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία Wii Network Services για οποιονδήποτε εμπορικό ή παράνομο σκοπό, ή με οποιονδήποτε τρόπο, ο οποίος ενδέχεται να βλάψει άλλο πρόσωπο ή εταιρεία, ή χωρίς εξουσιοδότηση ή καθ’ οιονδήποτε άλλως ακατάλληλο τρόπο, όπως θα καθορίζουμε κατά καιρούς.

·            Είστε υπεύθυνος για τη διαγραφή όλου του Περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων των παιχνιδιών και άλλου λογισμικού, το οποίο μεταφορτώσατε (download) μέσω του Wii Shop Channel (Κανάλι Αγορών Wii), καθώς και οποιωνδήποτε προσωπικών δεδομένων και κάθε άλλης αποθηκευμένης ευαίσθητης πληροφορίας που υπάρχει στην Κονσόλα σας Wii προτού πωλήσετε ή μεταβιβάσετε με οποιονδήποτε τρόπο την Κονσόλα σας Wii σε τρίτους.  Εάν αποκτήσετε μία μεταχειρισμένη Κονσόλα Wii, είστε, επίσης, υπεύθυνος για τη διαγραφή όλου του Περιεχομένου, των προσωπικών δεδομένων και όλων των άλλων αποθηκευμένων ευαίσθητων πληροφοριών που ενδέχεται να υπάρχουν στη συγκεκριμένη Κονσόλα Wii, κατά το χρόνο που περιέρχεται στην κατοχή σας.

·            Σας δίνεται άδεια για την χρήση της υπηρεσίας Wii Network Services μέσω της Κονσόλας σας Wii μόνο στον Ε.Ο.Χ. ή την Ελβετία, ανάλογα με τον τόπο διαμονής σας.

WiiConnect24

Άρθρο 3ο:  WiiConnect24

Με την εγγραφή σας στην υπηρεσία Wii Network Services, δέχεστε ότι η Nintendo επιτρέπεται να σας παράσχει το WiiConnect 24. 

Άρθρο 4ο:  Αναβαθμίσεις και Αλλαγές

Η Nintendo ενδέχεται να αναβαθμίσει (patch) οποιοδήποτε λογισμικό διανέμεται μέσω του WiiConnect24 ή να αλλάξει το περιεχόμενο Διαδικτύου του WiiConnect24, εν όλω ή εν μέρει, ανά πάσα στιγμή.

Εντούτοις, οποιαδήποτε τέτοια αναβάθμιση ή αλλαγή θα γίνεται προς όφελος των χρηστών της υπηρεσίας Wii Network Services.  

Διάφορα

Άρθρο 5ο:  Τρίτοι Πάροχοι

Η Nintendo ενδέχεται να επιτρέψει σε τρίτους να παρέχουν υπηρεσίες και/ή υλικό για την Wii Network Services, συμπεριλαμβανομένων του Περιεχομένου και των Προϊόντων.

Άρθρο 6ο:  Πνευματική Ιδιοκτησία

Η Nintendo έχει κάθε δικαίωμα, εξουσία και έννομο συμφέρον επί της υπηρεσίας Wii Network Services και της Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Nintendo, ή έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και να παραχωρεί την άδεια χρήσης για αυτά. Πέραν της καθοριζομένης στο Άρθρο 2 άδειας, δεν σας παρέχουμε κανένα έννομο συμφέρον επί της υπηρεσίας Wii Network Services ή επί της Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Nintendo.  Η Nintendo επιφυλάσσεται κάθε άλλου δικαιώματός της.

Άρθρο 7ο:  Απαγόρευση Αντιγραφής, Τροποποίησης και Αποσυμπίλισης

Μόνον η Nintendo έχει δικαίωμα φιλοξενίας της υπηρεσίας Wii Network Services.  Κατά συνέπεια, δεν επιτρέπεται να φιλοξενείτε, να παρεμποδίζετε, να προσομοιώνετε ή να ανακατευθύνετε τα πρωτόκολλα επικοινωνίας που χρησιμοποιεί η Nintendo ως τμήματα της Wii Network Services, ανεξάρτητα από την χρησιμοποιούμενη μέθοδο για τον σκοπό αυτό.  Στις μη επιτρεπόμενες μεθόδους περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, η εξομοίωση πρωτοκόλλου, η αποσυμπίλιση (reverse engineering), η τροποποίηση, η προσθήκη στοιχείων, ή η χρήση βοηθητικού προγράμματος φιλοξενίας του Wii Network Services, της Κονσόλας Wii, της Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Nintendo ή οποιουδήποτε στοιχείου αυτών.  Δεν επιτρέπεται να δημιουργείτε έργα με βάση την Πνευματική Ιδιοκτησία της Nintendo ή να προσαρμόζετε, διανέμετε ή καθιστάτε δυνατή τη μετάδοση στο κοινό της Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Nintendo. 

Άρθρο 8ο:  Λειτουργία Γονικού Ελέγχου

Παρέχουμε τη δυνατότητα περιορισμού της πρόσβασης σε ορισμένα χαρακτηριστικά της Κονσόλας Wii και της υπηρεσίας Wii Network Services μέσω της λειτουργίας γονικού ελέγχου.  Η Κονσόλα Wii παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε Περιεχόμενο που ενδέχεται να είναι ακατάλληλο για ανηλίκους. Εάν η δική σας Κονσόλα Wii χρησιμοποιείται από άτομα άλλα εκτός από εσάς τους ίδιους, και ειδικότερα εάν χρησιμοποιείται από ανηλίκους, συνιστούμε ιδιαίτερα να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία γονικού ελέγχου για να διασφαλίζετε ότι οι χρήστες Κονσόλας Wii σας έχουν πρόσβαση μόνο σε Περιεχόμενο κατάλληλο για την ηλικία τους. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο βιβλίο οδηγιών χειρισμού της Κονσόλας Wii .

Άρθρο 9ο:  Κώδικας Συμπεριφοράς

Η χρήση της υπηρεσίας Wii Network Services από εσάς εξαρτάται από την πλήρη συμμόρφωσή σας με τον Κώδικα Συμπεριφοράς της Wii Network Services, ο οποίος απαγορεύει κάθε επιβλαβή, παράνομη ή άλλου είδους προσβλητική συμπεριφορά, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικώς, των ακόλουθων μορφών συμπεριφοράς:

·         Της δημιουργίας, ανταλλαγής ή αναπαραγωγής αντιγράφων άνευ άδειας από παιχνίδια ή άλλο Περιεχόμενο που βρίσκονται στην Κονσόλα Wii ή έχουν μεταφορτωθεί (download) μέσω του Wii Shop Channel.  Η πράξη αυτή είναι παράνομη!

·         Της δημιουργίας υποπροϊόντων από το Περιεχόμενο ή τα Προϊόντα .

·         Της απόπειρας πρόσβασης στη σύνδεση άλλου προσώπου με την υπηρεσία Wii Network Services χωρίς άδεια ή τηναπόπειρα πρόσβασης σε οποιονδήποτε από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, το υλικό ή τα δίκτυα της εταιρείας μας που χρησιμοποιούνται για την παροχή της υπηρεσίας Wii Network Services.

·         Της πραγματοποίηση οποιασδήποτε παράνομης, μεροληπτικής, δυσφημιστικής, απεχθούς, ενοχλητικής, προσβλητικής, άσεμνης, απειλητικής ή σωματικώς επικίνδυνης συμπεριφοράς σε σχέση με την υπηρεσία Wii Network Services.

Ο πλήρης Κώδικας Συμπεριφοράς της Wii Network Servicesδιατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://wii.nintendo-europe.com/terms και ενδέχεται να αναθεωρείται κατά καιρούς από την εταιρεία μας. Αποτελεί δική σας ευθύνη να διαβάζετε τακτικά τον Κώδικα Συμπεριφοράς της υπηρεσίας Wii Network Services.  Εάν δεν διαθέτετε πρόσβαση στο Διαδίκτυο, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο Κέντρο Εξυπηρέτησης της Nintendo για να σας στείλουν ταχυδρομικώς μια ισχύουσα έκδοση του Κώδικα Συμπεριφοράς, δωρεάν.  Εάν δεν συμφωνείτε με οποιεσδήποτε μελλοντικές αλλαγές του Κώδικα Συμπεριφοράς, είναι δική σας ευθύνη να ακυρώσετε την υπηρεσία Wii Network Services με βάση την παρούσα συμφωνία.

Άρθρο 10ο:  Υποβολή Προτάσεων

Παρακαλείστε να μην στέλνετε στην εταιρεία μας τυχόν δημιουργίες ή πρωτότυπο υλικό, όπως ιδέες για παιχνίδια, ηλεκτρονικά παιχνίδια ή άλλα προϊόντα, ή οποιεσδήποτε δημιουργικές προτάσεις, ιδέες, σημειώσεις, σχέδια, επινοήσεις ή άλλες πληροφορίες.

Άρθρο 11ο:  Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η Nintendo δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητο και την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων.  Έχουμε καταρτίσει την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της υπηρεσίας Wii Network Services, προκειμένου να σας ενημερώσουμε σχετικά με το απόρρητο, την ασφάλεια, τη συλλογή και τη χρήση των στοιχείων που υποβάλλετε μέσω της Wii Network Services.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το πλησιέστερο Κέντρο Υποστήριξης της Nintendo και θα σας στείλουμε ταχυδρομικώς την ισχύουσα έκδοση της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Wii Network Service, δωρεάν.

Ακολουθούν μερικά σημαντικά σημεία που πρέπει να έχετε υπ' όψιν σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων:

·         Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία Wii Network Services, συμφωνείτε ότι μπορούμε να παρακολουθούμε, να καταγράφουμε και να φορτώνουμε αυτόματα ενημερωμένες εκδόσεις, προσθήκες, αναβαθμίσεις και παρεμφερές λογισμικό στη δική σας Κονσόλα Wii, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τόσο η κονσόλα όσο και η υπηρεσία Wii Network Services που χρησιμοποιείτε είναι απόλυτα ενημερωμένα, καθώς και να αφαιρούμε και/ή να απενεργοποιούμε το άνευ αδείας χρήσης ή παράνομο λογισμικό που υπάρχει στην Κονσόλα Wii σας χωρίς να σας ειδοποιούμε, στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο ή συμβάλλει στη βελτίωση ή στην προσαρμογή της Υπηρεσίας, ώστε να συμβαδίζει με αλλαγές που αφορούν τεχνικές ή νομικές απαιτήσεις.

·         Η Nintendo δύναται να παρακολουθεί και να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας Wii Network Services και της κονσόλας Wii από εσάς. Ωστόσο, δεν θα συλλέξουμε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα, δηλαδή δεδομένα που μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητά σας. Αυτή η συλλογή δεδομένων θα γίνεται ανώνυμα.  Ωστόσο, εάν έχετε αντίρρηση σε αυτήν την ανώνυμη συλλογή δεδομένων, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο Κέντρο Εξυπηρέτησης της Nintendo.

·         Στο πλαίσιο της υπηρεσίας Wii Network Services, η Nintendo ενδέχεται να σας παράσχει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε και να χρησιμοποιείτε μια λίστα φίλων, στην οποία μπορείτε να αποθηκεύετε την ταυτότητα των χρηστών και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που προμηθεύεστε από άλλους (Λίστα Φίλων Wii”, “Wii Friends List) και ενδέχεται επίσης να σας επιτρέπει να αποθηκεύετε άλλα προσωπικά ή ευαίσθητα δεδομένα στην Κονσόλα Wii σας ή στην υπηρεσία Wii Network Services.  Δεν αναλαμβάνουμε την ασφάλεια των περιεχομένων της εν λόγω Λίστας Φίλων ή την ασφάλεια των προσωπικών ή ευαίσθητων δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα.  Πρέπει να λάβετε μέτρα για τη διαγραφή της Λίστας Φίλων Wii και τυχόν προσωπικών ή ευαίσθητων δεδομένων που περιέχονται στη δική σας Κονσόλα Wii ή στην υπηρεσία Wii Network Service, σε περίπτωση που πωλήσετε ή μεταβιβάσετε με άλλο τρόπο την Κονσόλα Wii.  Εάν δεν προβείτε σε αυτή την ενέργεια ή δεν προστατεύσετε την Κονσόλα Wii σας από απώλεια ή κακή χρήση, κάποιο μη εξουσιοδοτημένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να προσπελάσει και να χρησιμοποιήσει τη Λίστα Φίλων Wii ή τα προσωπικά ή ευαίσθητα δεδομένα σας.  Επιπλέον, μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ενδέχεται να αποκτήσουν πρόσβαση είτε σε μία ή περισσότερες Λίστες Φίλων Wii είτε σε προσωπικά ή ευαίσθητα δεδομένα που περιέχουν πληροφορίες σχετικές με εσάς ή τους φίλους σας, χωρίς να το γνωρίζετε.  Η Nintendo δεν πρόκειται να παρακολουθεί τη χρήση ή την πρόσβαση στις ατομικές Λίστες Φίλων Wii και είναι δική σας ευθύνη να παρακολουθείτε τις εκατέρωθεν ενέργειές σας, καθώς και αυτές της οικογένειάς σας, με άλλους χρήστες της υπηρεσίας Wii Network Services.

Άρθρο 12ο:  Λήξη και Καταγγελία της Συμφωνίας. 

·         Μπορείτε να καταγγείλετε την παρούσα συμφωνία αφαιρώντας το Περιεχόμενο και τα Προϊόντα από την Κονσόλα Wii.  Εάν καταγγείλετε την παρούσα συμφωνία, θα εκπέσετε αυτομάτως από οποιοδήποτε δικαίωμά σας σε Πόντους Wii από τον λογαριασμό σας Wii Shop Channel Account. Η καταγγελία της παρούσας συμφωνίας θα σας αφαιρέσει την δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας Wii Shop Channel Services.

·         Μπορούμε να καταγγείλουμε την παρούσα συμφωνία, ή οποιοδήποτε μέρος αυτής, ανά πάσα στιγμή, εάν παραβείτε τους όρους της συμφωνίας ή για τεχνικούς ή εμπορικούς λόγους. Εάν καταγγείλουμε την παρούσα συμφωνία για τεχνικούς ή εμπορικούς λόγους, θα σας στείλουμε προηγουμένως εύλογη ειδοποίηση. Μία τέτοια καταγγελία θα έχει ως αποτέλεσμα και την καταγγελία οποιασδήποτε άδειας χρήσης παραχωρείται στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας και ενδέχεται να σας αφαιρέσει την δυνατότητα χρήσης των υπηρεσιών Wii Network Services και Wii Shop Channel Service. 

·         Εάν η παρούσα συμφωνία καταγγελθεί για οποιονδήποτε λόγο, τα ακόλουθα Άρθρα θα εξακολουθήσουν να ισχύουν: (i) Πνευματική Ιδιοκτησία, (ii) Εφαρμοστέο δίκαιο, και (iii) Ερμηνεία Συμφωνίας.  

Άρθρο 13ο:  Τροποποιήσεις Συμφωνίας. 

Η Nintendo ενδέχεται, ανά πάσα στιγμή, να αλλάξει τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένου του Κώδικα Συμπεριφοράς της υπηρεσίας Wii Network Services και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της υπηρεσίας Wii Network Services, τα οποία αποτελούν αμφότερα μέρος της παρούσας σύμβασης, στο βαθμό που είναι απαραίτητο ή συμβάλλει στη βελτίωση ή στην προσαρμογή της υπηρεσίας ώστε να συμβαδίζει με αλλαγές που αφορούν τεχνικές ή νομικές απαιτήσεις. 

Η εκάστοτε ισχύουσα έκδοση της παρούσας συμφωνίας θα διατίθεται πάντοτε στο Διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα http://wii.nintendo-europe.com/terms.  Θα προβάλλουμε ένα μήνυμα στον Πίνακα Ανακοινώσεων Wii (Wii Message Board), με το οποίο θα σας ενημερώνουμε για τυχόν αλλαγή στην παρούσα συμφωνία, τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από την ημερομηνία που η αλλαγή θα αρχίσει να σας δεσμεύει νομικά.  Εάν δεν συμφωνείτε για οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή, είναι δική σας ευθύνη να καταγγείλετε την παρούσα συμφωνία σύμφωνα με το Άρθρο 12 αυτής. 

Άρθρο 14ο:  Απαγόρευση Εκχώρησης. 

Είστε υπεύθυνος για τη χρήση της δικής σας Κονσόλας Wii και της υπηρεσίας Wii Network Services από τους φίλους και την οικογένειά σας.  Δεν επιτρέπεται να εκχωρείτε την παρούσα συμφωνία σε τρίτους.

Άρθρο 15oΕφαρμοστέο δίκαιο. 

Συμφωνείτε ότι η παρούσα συμφωνία και οποιεσδήποτε απαιτήσεις ενδέχεται να έχετε στο πλαίσιο αυτής θα διέπονται από το δίκαιο της Γερμανίας, χωρίς προσφυγή  στους κανόνες συγκρούσεως.   

Άρθρο 16oΕρμηνεία της Σύμβασης. 

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε μέρος της παρούσας συμφωνίας διαπιστωθεί ότι είναι άκυρο ή μη εφαρμόσιμο, το μέρος αυτό της σύμβασης δεν θα έχει πλέον καμία ισχύ.  Συμφωνείτε ότι το άκυρο μέρος θα θεωρείται ότι έχει διαγραφεί από τη σύμβαση, ωστόσο όλα τα υπόλοιπα μέρη της σύμβασης θα παραμένουν σε ισχύ.  Συμφωνείτε περαιτέρω ότι μπορούμε να αντικαταστήσουμε το άκυρο μέρος με διάταξη, η οποία θα προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο την αρχική πρόθεση. 

Άρθρο 17ο:  Ορισμοί.

Ο όρος “Περιεχόμενο” αναφέρεται στο λογισμικό και στο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών που ονομάζονται "Channels", τα οποία ανήκουν στην Nintendo, ή για τα οποία έχει αποκτήσει το δικαίωμα χρήσης, διανομής ή παραχώρησης άδειας χρήσης, και τα οποία διατίθενται προς μεταφόρτωση (download) μέσω της υπηρεσίας Wii Shop Channel Service ή με άλλους τρόπους.

Ο όρος “Πνευματική Ιδιοκτησία της Nintendo” αναφέρεται σε κάθε αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας που συνδέεται με την Κονσόλα Wii και την υπηρεσία Wii Network Services, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικώς, των εμπορικών σημάτων, σημάτων υπηρεσιών, λογότυπων, σχεδίων, πνευματικών δικαιωμάτων, εφευρέσεων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών μυστικών, τεχνογνωσίας και άλλων εμπιστευτικών και αποκλειστικών πληροφοριών, τα οποία η Nintendo έχει αναπτύξει, κατέχει ή για τα οποία έχει λάβει άδεια χρήσης. 

Ο όρος “Πόντοι Wii” αναφέρεται στους πόντους, τους οποίους αγοράζετε από τη Nintendo μέσω της υπηρεσίας Virtual Console Service ή μέσω των Προπληρωμένων καρτών Πόντων Wii (Wii Points Cards) τους οποίους μπορείτε να χρησιμοποιείτε με αντάλλαγμα την παραχώρηση άδειας για την χρήση Περιεχομένου ή αγοράς Προϊόντων.

Ο όρος “Προϊόντα” αναφέρεται σε οποιαδήποτε άλλα αγαθά εκτός από το Περιεχόμενο, τα οποία διατίθενται προς πώληση μέσω της υπηρεσίας Wii Shop Channel Service. 

Ο όρος “WiiConnect24” αναφέρεται στην υπηρεσία μέσω της οποίας η Nintendo μπορεί ανά πάσα στιγμή να διανέμει λογισμικό, υλικό, ηλεκτρονικά μηνύματα και άλλα δεδομένα στην Κονσόλα Wii σας και στον Πίνακα ανακοινώσεων Wii της δικής σας κονσόλας Wii, και από την οποία μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε ηλεκτρονικά μηνύματα , φωτογραφίες και άλλο υλικό χρησιμοποιώντας την Κονσόλα Wii σας.

Ο όρος “Κονσόλα Wii” (Wii Console) αναφέρεται στο σύστημα της Nintendo που πωλείται και κυκλοφορεί στην αγορά από τη Nintendo υπό την επωνυμία Wii, συμπεριλαμβανομένων τυχόν μελλοντικών συστημάτων και συμβατών συστημάτων.

Ο όρος “Wii Network Servicesαναφέρεται στο Wii Shop Channel Service, στoWiiConnect24 και σε κάθε σχετική υπηρεσία και υλικό που αποστέλλεται στην Κονσόλα Wii σας μέσω Διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικώς, του Περιεχομένου, των Προϊόντων και των Πόντων Wii.

Ο όρος “Κώδικας Συμπεριφοράς Wii Network Services” σημαίνει τον κώδικα συμπεριφοράς που εφαρμόζεται στην υπηρεδία Wii Network Services, όπως αναθεωρείται από εμάς κατά καιρούς. Μία ισχύουσα έκδοση του κώδικα αυτού θα είναι πάντοτε διαθέσιμη στην ιστοσελίδα http://wii.nintendo-europe.com/terms.

Ο όρος “Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Wii Network Services” σημαίνει την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, που εφαρμόζεται στην υπηρεσία Wii Network Services, όπως αναθεωρείται από εμάς κατά καιρούς. Μία ισχύουσα έκδοση της πολιτικής αυτής θα είναι πάντοτε διαθέσιμη στη διεύθυνση  http://wii.nintendo-europe.com/terms.

Ο όρος “Wii Points Card” σημαίνει τις προπληρωμένες κάρτες που πωλούνται ή διανέμονται από την Nintendo ή από εμπορικούς συνεργάτες της Nintendo και περιέχουν μονάδες για Πόντους Wii.    

Ο όρος “Wii Shop Channel Account” σημαίνει τον προσωπικό, μη μεταβιβάσιμο λογαριασμό που θα δημιουργηθεί στην Κονσόλα Wii σας μόλις αποδεχθείτε τους όρους αυτούς και τους όρους χρήσης της υπηρεσίας Wii Shop Channel Service, και τον οποίο χρησιμοποιείτε σε συνδυασμό με την υπηρεσία Wii Shop Channel Service. 

Ο όρος “Wii Shop Channel Service” αναφέρεται στις υπηρεσίες που σχετίζονται με το λογαριασμό Wii Shop Channel Account, τους Πόντους Wii, τα Προϊόντα, το online κατάστημα και την υπηρεσία μεταφόρτωσης (donwload) , τα οποία η Nintendo διαχειρίζεται άμεσα ή έμμεσα, όπως περιγράφεται στην παρούσα συμφωνία. 

Wii Code of Conduct

Κώδικας Συμπεριφοράς Wii

Τελευταία ενημέρωση: 01.09.2007

Ο παρών Κώδικας Συμπεριφοράς Wii Network Service (“Wii Code of Conduct”) περιγράφει τους κανόνες που πρέπει να τηρείτε, προκειμένου να συμμετέχετε στην υπηρεσία Wii Network Services. Αυτοί οι κανόνες έχουν σχεδιασθεί κατά τέτοιον τρόπο, ούτως ώστε να διατηρείται η υπηρεσία Wii Network Services σε κατάσταση φιλικού και ασφαλούς περιβάλλοντος.

Ο πλήρης Κώδικας Συμπεριφοράς Wii είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση http://wii.nintendo-europe.com/terms και μπορεί να αναθεωρηθεί από εμάς οποιαδήποτε στιγμή. Εάν δεν έχετε πρόσβαση στο Διαδίκτυο, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Nintendo, και θα σας σταλεί ταχυδρομικώς μία ισχύουσα έκδοση του Κώδικα Συμπεριφοράς, δωρεάν. Όλοι οι όροι του παρόντος που σημειώνονται με το αρχικό γράμμα κεφαλαίο, εφόσον δεν ορίζονται στον παρόντα Κώδικα Συμπεριφοράς Wii, θα έχουν την σημασία που τους αποδίδεται στη Συμφωνία Χρήστη.

          1. H χρήση από την πλευρά σας της υπηρεσίας Wii Network Services υπόκειται στον παρόντα Κώδικα Συμπεριφοράς Wii, που απαγορεύει κάθε ζημιογόνα, παράνομη ή άλλως προσβλητική συμπεριφορά, και συμπεριλαμβάνει, ενδεικτικώς:

          2. Η Νintendoδεν είναι υπεύθυνη για οτιδήποτε λέτε ή οτιδήποτε συμβαίνει στην υπηρεσία Wii Network Services ή οτιδήποτε συμβαίνει ως αποτέλεσμα της χρήσης της υπηρεσίας Wii Network Services από την πλευρά σας. Εσείς μόνον είστε υπεύθυνος.

          3. Εικονική περιουσία. Ορισμένα παιχνίδια ή άλλο περιεχόμενο μπορεί να έχουν κάποιες δυνατότητες, που μπορούν να γίνουν αντικείμενο εμπορίας με άλλους χρήστες της υπηρεσίας Wii Network Services. Για παράδειγμα, ένα παιχνίδι μπορεί να σας δίνει την δυνατότητα να δημιουργήσετε έναν χαρακτήρα που συλλέγει υλικά (όπως ένα αυτοκίνητο ή χρυσά νομίσματα) και έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (όπως μία ειδική ικανότητα ή εμφάνιση). Αυτά τα χαρακτηριστικά καλούνται ενίοτε «εικονική περιουσία». Η Nintendo (ή οι κάτοχοι αδείας της) έχει στην ιδιοκτησία της αυτή την εικονική περιουσία και δεν μπορείτε να πωλήσετε, εμπορευτείτε, εκχωρήσετε, δώσετε άδεια ή με άλλον τρόπο παραχωρήσετε την εικονική περιουσία για πραγματικά χρήματα ή Πόντους Wii.

          4. H Nintendo επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να καταγγείλει ή να αναστείλει αμέσως την χρήση της υπηρεσίας Wii Network Services, κατά την διακριτική της ευχέρεια, για οποιαδήποτε παραβίαση του παρόντος Κώδικα Συμπεριφοράς. ΗNintendo επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να επικοινωνήσει και να συνεργαστεί με οποιεσδήποτε αρχές επιβολής του νόμου, κυβερνητικούς αξιωματούχους ή Παρόχους Υπηρεσιών Διαδικτύου, καθ’ όσον πιστεύει, κατά την διακριτική της ευχέρεια, ότι είναι απαραίτητο ή κατάλληλο να ερευνήσει ή να επιλύσει πιθανά προβλήματα ή αναζητήσεις ή όπως απαιτείται άλλως από τον νόμο. 

Wii Network Service Privacy Policy

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της υπηρεσίας Wii Network Services

Τελευταία ενημέρωση: 01.09.2007

Η εταιρεία Nintendo of Europe GmbH, Nintendo Center, 63760 Grossostheim (εφεξής “Nintendo”) ασχολείται με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και τον χειρισμό οποιωνδήποτε προσωπικών στοιχείων, που λαμβάνει από εσάς, με φροντίδα και σεβασμό. Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της υπηρεσίας Wii Network Services (“Wii Privacy Policy” ή “Πολιτική Προστασίας Wii”) σκοπεύει να σας ενημερώσει για τις πληροφορίες που καταχωρίζονται και συλλέγονται μέσω της Wii Network Services. Ενδέχεται κατά καιρούς να αναθεωρούμε και να ενημερώνουμε την Πολιτική Προστασίας Wii.  Παρακαλείστε να εξετάζετε την Πολιτική Προστασίας Wii συχνά, προκειμένου να επιβεβαιώνετε ότι είστε ενήμεροι των όποιων αλλαγών και ότι συμμορφώνεστε με την πλέον πρόσφατη έκδοση, που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://wii.nintendo-europe.com/terms ή να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Wii εφαρμόζεται μόνον στα δεδομένα που καταχωρίζονται και συλλέγονται μέσω της υπηρεσίας Wii Network Services και όχι στα δεδομένα που μπορεί να υποβάλετε μέσω οποιασδήποτε διαδικτυακής τοποθεσίας της Nintendo.

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΟΥΝ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Προτού επιτρέψετε στα παιδιά σας να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία Wii Network Services, συνιστούμε ιδιαιτέρως να τα ενημερώσετε σχετικά με την σημασία της μη ανακοίνωσης προσωπικών τους δεδομένων σε ξένους. Συνιστούμε, κυρίως, να πείτε στα παιδιά σας, να μην χρησιμοποιούν προσωπικές πληροφορίες για οποιαδήποτε ψευδώνυμα στα παιχνίδια, ονόματα χρηστών στα chat rooms, ονόματα για το Miis ή οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή χρησιμοποιεί η υπηρεσία Wii Network Services.

Συνιστούμε, ιδιαιτέρως, να βοηθήσετε τα παιδιά σας στην εγκατάσταση της υπηρεσίας Wii Network Services και να εποπτεύετε τα παιδιά σας κάθε φορά που χρησιμοποιούν την υπηρεσία Wii Network Services. Αν οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε να διακόψετε τη χρήση της υπηρεσίας Wii Network Services από τα παιδιά σας, μπορείτε απλώς να αποσυνδέσετε την υπηρεσία Wii Network Services, όπως εξηγείται στο Εγχειρίδιο Wii – Δίαυλοι (Channels) και Ρυθμίσεις.

Παρακαλείστε να διαβάσετε τις ακόλουθες διατάξεις προσεκτικά, καθώς ισχύουν όλες όσον αφορά στη χρήση της υπηρεσίας Wii Network Services από εσάς και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, χρησιμοποιεί τη δική σας κονσόλα Wii.

Α. ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

«Προσωπικά δεδομένα» είναι οι πληροφορίες που μπορούν να συνδεθούν άμεσα με εσάς, όπως το όνομά σας, η διεύθυνσή σας, ο τηλεφωνικός αριθμός σας, ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, η διεύθυνσή σας για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Παρακαλούμε, σημειώστε ότι δεν συλλέγουμε τέτοια Προσωπικά Δεδομένα. Μπορεί να παρακολουθήσουμε ανώνυμα τη χρήση της υπηρεσίας Wii Network Services από εσάς. Αυτή η συλλογή δεδομένων θα είναι ανώνυμη. Μπορεί να λάβουμε και να καταγράψουμε πληροφορίες στις καταχωρίσεις του διακομιστή μας από την υπηρεσία Wii Network Services, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της διεύθυνσης πρωτοκόλου Internet (ΙΡ), cookies, συναλλαγών, ρυθμίσεων και της δραστηριότητας λήψης δεδομένων. Εάν επιθυμείτε να αρνηθείτε αυτήν την ανώνυμη συλλογή δεδομένων, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το πλησιέστερο Κέντρο Εξυπηρέτησης Nintendo

Β. Wii CHANNELS

Οι δίαυλοι Wii Channels αποτελούν μοναδικό χαρακτηριστικό της υπηρεσίας Wii Network Services. Σε ορισμένους διαύλους Wii Channels θα έχετε την δυνατότητα να δώσετε ψευδώνυμο στα Miis, να δημιουργήσετε ταυτότητα χρήστη και να έχετε αμφίδρομη επικοινωνία με άλλους χρήστες παιχνιδιών. Σας παροτρύνουμε εντόνως, να μην χρησιμοποιείτε το όνομά σας για οποιοδήποτε Miis ή οποιαδήποτε ταυτότητα χρήστη, που χρησιμοποιήσετε ενδεχομένως. Επίσης, σας παροτρύνουμε, εντόνως, να μην ανακοινώνετε Προσωπικά Δεδομένα σχετικά με τον εαυτό σας και να μην επιτρέψετε στα παιδιά σας να ανακοινώνουν Προσωπικά Δεδομένα για τους εαυτούς τους.

Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Wii REMOTE ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΝΣΟΛΑ Wii ΣΑΣ.

Η Κονσόλα Wii ενδέχεται να επιτρέψει σε ορισμένα Προσωπικά Δεδομένα να αποθηκευτούν στο Wii Remote. Ως εκ τούτου, παρακαλείστε να λάβετε υπόψη σας ότι χρησιμοποιώντας το Wii Remote σε μία άλλη Κονσόλα Wii από την δική σας, είναι πιθανό ορισμένα Προσωπικά Δεδομένα σας να καταχωρισθούν ενδεχομένως σε αυτήν την άλλη Κονσόλα Wii.

Η Κονσόλα Wii σας ενδεχομένως να αποθηκεύσει και αυτή ορισμένα Προσωπικά Δεδομένα. Για την προστασία σας, προτού πωλήσετε ή μεταβιβάσετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο την κονσόλα Wii σας, παρακαλούμε να βεβαιωθείτε για τον καθαρισμό και την ασφαλή αφαίρεση όλων των πληροφοριών, σχετικά με τον λογαριασμό σας Wii Shop Account, τα μηνύματα Wii ή άλλα Προσωπικά Δεδομένα, οποιεσδήποτε εικόνες ή μηνύματα στον πίνακα ανακοινώσεων Wii, και άλλα αποθηκευμένα ευαίσθητα δεδομένα στην υπηρεσία Wii Network Services, την κονσόλα Wii σας, το Wii Remote και / ή τα εξαρτήματα Wii. Για οδηγίες σχετικά με την διαδικασία διαμόρφωσης της Κονσόλας Wii σας και τον καθαρισμό των κινήσεων του λογαριασμού Wii Shop Account, παρακαλούμε να ανατρέξετε του Εγχειριδίου Λειτουργιών Wii: Channels και Ρυθμίσεις.

Δ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι η Κονσόλα Wii σας λειτουργεί κανονικά και αποδοτικά, θα μεταφορτώνουμε (download) αυτομάτως ενημερώσεις, προσθήκες, αναβαθμίσεις και παρόμοιο λογισμικό στην Κονσόλα Wii σας.

Ε. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΑ Ή ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση, παράπονο ή σχόλιο σχετικά με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Wii ή τις πρακτικές μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Διαχειριστή της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Wii της Nintendo μέσω email στη διεύθυνση  webmaster@nintendo.gr.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τελευταία ενημέρωση: 01.09.2007

Η υπηρεσία Wii Network Services διαχειρίζεται από την Nintendo Of Europe GmbH Nintendo Center, 63760 Grossostheim, Germany,

E-Mail: info@nintendo.de, Τηλέφωνο: +49 (0) 6026 950-0,

Αριθμός ΦΠΑ: DE 132095955,

Η εταιρεία έχει καταχωριστεί στο τοπικό δικαστήριο του Aschaffenburg HRB 4276,

Διευθύνων Σύμβουλος : Satoru Shibata

Για υποστήριξη στην τοπική σας γλώσσα, παρακαλώ επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης της Nintendo, Nortec Multimedia Α.Ε., στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου webmaster@nintendo.gr,

Τηλέφωνο: +30-2102850681België (Nederlands)
Belgique (Français)
Danmark (Dansk)
Deutschland (Deutsch)
España (Castellano)
France (Français)
Ireland (English)
Italia (Italiano)
Luxembourg (Français)
Luxemburg (Deutsch)
Nederland (Nederlands)
Norge (Bokmål)
Österreich (Deutsch)
Portugal (Português)
Schweiz (Deutsch)
Suisse (Français)
Suomi (Suomi)
Sverige (Svenska)
Svizzera (Italiano)
United Kingdom (English)
Ελλάδα (Ελληνικά)

back to the overview