Laatst bijgewerkt: 01.09.2007

DIT IS EEN BELANGRIJKE JURIDISCHE OVEREENKOMST!

Ga NIET verder als je nog geen 18 jaar bent! Als je nog geen 18 jaar bent, dient je voogd of een van je ouders deze overeenkomst te lezen en ermee akkoord te gaan.

 

Dit is een bindende overeenkomst tussen jou, een individu, en Nintendo of Europe GmbH, 63760 Grossostheim, Duitsland. In deze overeenkomst wordt naar Nintendo of Europe verwezen als "Nintendo", "wij", "ons" of "onze".

 
Wii-internetdiensten

Artikel 1: Wii-internetdiensten.

Deze overeenkomst is van toepassing op het gebruik van de Wii-internetdiensten.

Onder verwijzing naar de voorwaarden uit deze overeenkomst en de overeenkomst betreffende de Wii-winkeldienst, maken de volgende documenten deel uit van deze overeenkomst:

·             Wii-internetdienst Gedragscode. Doel van dit document is dat de Wii-internetdiensten een vriendelijke en veilige omgeving blijven.

·             Wii-internetdienst Privacybeleid. In dit document wordt uitgelegd wat er gebeurt met de informatie die via de Wii-internetdiensten wordt verkregen en verzameld.

Wij raden je aan deze beide documenten goed door te lezen voordat je de voorwaarden in deze overeenkomst accepteert. De complete documenten zijn beschikbaar via http://wii.nintendo-europe.com/terms.

Door aanvaarding van de voorwaarden in de overeenkomst betreffende de Wii-internetdiensten accepteer je zonder voorbehoud ook de voorwaarden uit deze documenten.

Artikel 2: Licentieverlening.

Wij verlenen je een persoonlijke, beperkte, niet-exclusieve en herroepelijke licentie om de Wii-internetdiensten in overeenstemming met deze overeenkomst te gebruiken. Hierbij geldt met name het volgende:

·            De Wii-internetdiensten zijn uitsluitend bedoeld voor je persoonlijke, niet-professionele gebruik. Je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de Wii-internetdiensten via je Wii-systeem door jou en door anderen, ongeacht of je hiervoor toestemming hebt gegeven.

·            Het is niet toegestaan deze licentie aan een andere (rechts)persoon over te dragen of toe te wijzen. Pogingen om deze licentie aan anderen over te dragen of toe te wijzen, zijn ongeldig.

·            Het is niet toegestaan de Wii-internetdiensten (te proberen) te gebruiken voor commerciële of onrechtmatige doeleinden, of de diensten te gebruiken op een manier die andere personen of bedrijven schade kan toebrengen dan wel om deze te gebruiken op andere, door ons van tijd tot tijd bekendgemaakte, niet toegestane of ongepaste manieren.

·            Het is jouw verantwoordelijkheid alle Content, inclusief games en andere via het Wii-winkelkanaal gedownloade software, persoonlijke gegevens en alle andere vertrouwelijke informatie die op je Wii-systeem zijn opgeslagen, te wissen voordat je je Wii-systeem verkoopt of anderszins overdraagt aan derden. Als je een tweedehands Wii-systeem aanschaft, ben je er tevens voor verantwoordelijk alle Content, persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke informatie te wissen die op het moment van aanschaf op het betreffende Wii-systeem is opgeslagen.

·            De licentie voor de Wii-internetdiensten geldt uitsluitend voor gebruik op je Wii-systeem in de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland, dit afhankelijk van je woonplaats.

WiiConnect24

 
Artikel 3: WiiConnect24.

Door je voor de Wii-internetdiensten aan te melden, ga je ermee akkoord dat Nintendo je voorziet van WiiConnect24.

Artikel 4: Upgrades en wijzigingen.

Nintendo heeft het recht de via WiiConnect24 verstrekte software of de internetcontent van WiiConnect24 desgewenst geheel of gedeeltelijk te upgraden of om patches te installeren. Een dergelijke upgrade of wijziging zal uitsluitend plaatsvinden ten voordele van gebruikers van de Wii-internetdiensten.

Overig

 
Artikel 5: Externe providers en leveranciers.

Nintendo heeft het recht externe partijen toe te staan diensten en/of materiaal, inclusief Content en Producten, voor de Wii-internetdiensten te leveren.

Artikel 6: Intellectueel Eigendom.

Alle rechten en aanspraken op en belangen in de Wii-internetdiensten en het Intellectuele Eigendom van Nintendo zijn het eigendom van Nintendo en Nintendo heeft het recht deze eigendommen te gebruiken of in sublicentie te geven. Onder verwijzing naar de licentie zoals verleend in artikel 2 draagt Nintendo geen enkel belang in de Wii-internetdiensten of het Intellectuele Eigendom van Nintendo aan je over. Alle andere rechten zijn voorbehouden aan Nintendo.

Artikel 7: Verbod op verveelvoudiging, aanpassing en ‘reverse engineering’.

Nintendo heeft het exclusieve recht om de Wii-internetdiensten te hosten. Daardoor is het niet toegestaan de door Nintendo als onderdeel van de Wii-internetdiensten gebruikte communicatieprotocollen op enige wijze te hosten, te onderscheppen, na te bootsen of door te sturen. Het is onder meer verboden om de Wii-internetdiensten, het Wii-systeem, het Intellectuele Eigendom van Nintendo of onderdelen hiervan, inclusief protocollen, na te bootsen, te reverse-engineeren of aan te passen, componenten toe te voegen of een hulpprogramma te gebruiken om deze te hosten. Het is niet toegestaan om op basis van het Intellectuele Eigendom van Nintendo werken te creëren of om het Intellectuele Eigendom van Nintendo aan te passen, te distribueren of anderszins openbaar te maken. Als je deze bepaling schendt, zullen alle rechten en aanspraken op en belangen in op deze wijze gecreëerde, aangepaste, gedistribueerde of verspreide werken toekomen aan Nintendo.

Artikel 8: Functie voor ouderlijk toezicht.

Wij hebben voorzien in een functie voor ouderlijk toezicht, waarmee je de toegang tot bepaalde features van het Wii-systeem en de Wii-internetdiensten kunt beperken. Het is mogelijk om met het Wii-systeem toegang te krijgen tot Content die wellicht ongeschikt is voor minderjarigen. Als je Wii-systeem ook wordt gebruikt door anderen, en dan met name minderjarigen, dan raden wij je ten zeerste aan gebruik te maken van de functie voor ouderlijk toezicht om ervoor te zorgen dat gebruikers van je Wii-systeem uitsluitend toegang krijgen tot voor hun leeftijd geschikte Content. Raadpleeg de handleiding bij het Wii-systeem voor meer informatie.

Artikel 9: Gedragscode.

Bij het gebruik van de Wii-internetdiensten dient de Gedragscode voor de Wii-internetdiensten in acht te worden genomen. In deze Gedragscode wordt gedrag verboden dat schadelijk, onwettig of anderszins aanstootgevend is, inclusief, maar niet beperkt tot, het volgende:

·         Het maken, delen of spelen van niet-geautoriseerde kopieën van games of andere Content op het Wii-systeem of gedownload via het Wii-winkelkanaal. Dit zijn illegale activiteiten.

·         Het maken van content of producten die zijn afgeleid van de Content of Producten.

·         Zonder toestemming toegang proberen te krijgen tot andermans verbinding met de Wii-internetdiensten of tot de computers, hardware of netwerken die wij gebruiken om de Wii-internetdiensten te leveren.

·         Het verrichten van illegale, discriminerende, lasterlijke, hatelijke, aanstootgevende, beledigende, obscene, bedreigende of fysiek gevaarlijke activiteiten met betrekking tot de Wii-internetdiensten.

De volledige Wii-internetdienst Gedragscode staat op http://privacy.nintendo.nl en kan van tijd tot tijd door ons worden herzien. Het is jouw verantwoordelijkheid de Wii-internetdienst Gedragscode regelmatig door te nemen. Het is ook mogelijk om contact op te nemen met de Nintendo Klantenservice. Je krijgt de actuele versie van de Gedragscode dan gratis toegestuurd. Als je niet akkoord gaat met toekomstige wijzigingen in de Gedragscode, is het je eigen verantwoordelijkheid de Wii-internetdiensten in overeenstemming met deze overeenkomst te beëindigen.

Artikel 10: Suggesties.

Stuur ons geen creatief of origineel materiaal, zoals ideeën voor speelgoed, games of andere producten, of andere creatieve suggesties, ideeën, opmerkingen, tekeningen, concepten of overige informatie.

Artikel 11: Bescherming van persoonlijke gegevens.

Nintendo stelt alles in het werk om je privacy en persoonlijke gegevens te beveiligen en te beschermen. Om je te voorzien van informatie over de privacy, de beveiliging, het verzamelen en het gebruik van de gegevens die je via de Wii-internetdiensten verzendt, hebben wij een privacybeleid opgesteld voor de Wii-internetdiensten. Dit beleid, dat wij van tijd tot tijd kunnen herzien, is te vinden op http://wii.nintendo-europe.com/terms (‘Wii-internetdienst Privacybeleid’).

Hieronder worden de belangrijkste punten met betrekking tot de bescherming van je persoonlijke gegevens uiteengezet:

·         Als je je Club Nintendo-account koppelt aan een Wii-winkelaccount (of andere componenten van de Wii-internetdiensten, inclusief WiiConnect24, mocht dit in de toekomst mogelijk worden), dan zijn je persoonlijke gegevens onderhevig aan het privacybeleid van Club Nintendo. Dit beleid is te vinden op http://wii.nintendo-europe.com/terms. Je kunt ook contact opnemen met de Nintendo Klantenservice. Je krijgt de actuele versie van het Wii-internetdienst Privacybeleid en/of het Club Nintendo privacybeleid dan gratis toegestuurd.

·         Het privacybeleid van Club Nintendo en het Wii-internetdienst Privacybeleid kunnen beide van tijd tot tijd worden herzien.

·         Door de Wii-internetdiensten te gebruiken, ga je ermee akkoord dat wij je Wii-systeem controleren en registreren en hierop automatisch updates, patches, upgrades en soortgelijke software installeren om ervoor te zorgen dat het systeem en de Wii-internetdiensten bijgewerkt zijn. Ook heeft Nintendo het recht om zonder kennisgeving niet-geautoriseerde of illegale software van je Wii-systeem te verwijderen in zoverre dit nodig of nuttig is om de internetdiensten te verbeteren of om wijzigingen in de technische of juridische vereisten door te voeren.

·         Nintendo kan toezicht op je gebruik van de Wii-internetdiensten en het Wii-systeem houden en hierover informatie verzamelen. Wij verzamelen echter alleen persoonlijke gegevens, dat wil zeggen gegevens waarmee je persoonlijk kunt worden geïdentificeerd, als je je Wii-winkelaccount koppelt aan je Club Nintendo-account. De verzamelde gegevens zijn anoniem. Als je bezwaar hebt tegen deze anonieme verzameling van gegevens, dien je contact op te nemen met de Nintendo Klantenservice.

·         Als onderdeel van de Wii-internetdiensten kan Nintendo je voorzien van de mogelijkheid om een vriendenschema aan te maken en te gebruiken. Je kunt dit vriendenschema gebruiken om gebruikers-ID's en e-mailadressen van anderen op te slaan (’Vriendenschema‘). Ook kan Nintendo je toestemming geven om andere persoonlijke of vertrouwelijke gegevens op je Wii-systeem of de Wii-internetdiensten op te slaan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de veiligheid van dergelijke vriendenschema’s of van persoonlijke of vertrouwelijke gegevens die door onbevoegde derden zijn verstrekt. Je dient je vriendenschema en alle overige persoonlijke of vertrouwelijke gegevens die op je Wii-systeem of de Wii-internetdiensten zijn opgeslagen te verwijderen als je je Wii-systeem verkoopt of anderszins overdraagt. Als je dit niet doet en je je Wii-systeem niet beschermt tegen verlies of misbruik, kunnen onbevoegde personen toegang tot je vriendenschema en persoonlijke of vertrouwelijke gegevens krijgen en deze gebruiken. Bovendien kunnen onbevoegde personen zonder je medeweten toegang krijgen tot een of meer vriendenschema’s en persoonlijke of vertrouwelijke gegevens met informatie over jou of je vrienden. Nintendo controleert het gebruik van en de toegang tot persoonlijke vriendenschema’s niet en het is je eigen verantwoordelijkheid toezicht te houden op het onderlinge verkeer van jouw en je familie met andere gebruikers van de Wii-internetdiensten.

Artikel 12: Verval en beëindiging van de overeenkomst.

·         Je kunt deze overeenkomst beëindigen door de Content en Producten van het Wii-systeem te verwijderen. Wanneer je deze overeenkomst beëindigt, vervallen automatisch al je rechten op de Punten op je Wii-winkelaccount. Als je deze overeenkomst beëindigt, kun je de Wii-winkeldienst niet meer gebruiken.

·         Desgewenst hebben wij het recht om deze overeenkomst - of een deel daarvan - te beëindigen, indien de voorwaarden van deze overeenkomst worden geschonden dan wel vanwege technische of commerciële redenen. Indien de overeenkomst wordt beëindigd om technische redenen, zullen wij je daarover op redelijke termijn vooraf informeren. Bij een dergelijke beëindiging worden automatisch ook alle onder deze overeenkomst verleende licenties beëindigd. Dit kan tot gevolg hebben dat je de Wii-internetdiensten en de Wii-winkeldienst niet meer kunt gebruiken.

·         Als deze overeenkomst wordt beëindigd, om welke reden dan ook, blijven de volgende artikelen van kracht: (i) Intellectueel Eigendom; (ii) Toepasselijk recht; en (iii) Interpretatie van de overeenkomst.

Artikel 13: Wijzigingen van de overeenkomst.

Nintendo heeft desgewenst het recht de bepalingen in deze overeenkomst te wijzigen, inclusief de Wii-internetdienst Gedragscode en het Wii-internetdienst Privacybeleid, die beide deel uitmaken van deze overeenkomst, in zoverre dit nodig of nuttig is om de internetdiensten te verbeteren of om wijzigingen in de technische of juridische vereisten door te voeren.

De actuele versie van deze overeenkomst is te vinden op http://wii.nintendo-europe.com/terms. Wij kondigen eventuele wijzigingen in deze overeenkomst minimaal vijf dagen voordat deze juridisch bindend worden aan op het Wii-prikbord. Als je niet met de wijzigingen akkoord gaat, is het je eigen verantwoordelijkheid deze overeenkomst in overeenstemming met artikel 12 van deze overeenkomst te beëindigen.

Artikel 14: Niet-overdraagbaarheid.

Je bent verantwoordelijk voor het gebruik van je Wii-systeem en de Wii-internetdiensten door je vrienden en familie. Het is niet toegestaan deze overeenkomst over te dragen aan een derde.

Artikel 15: Toepasselijk recht.

Je gaat ermee akkoord dat het Duitse recht van toepassing is op deze overeenkomst en op alle vorderingen die daaruit voortvloeien, met uitsluiting van de principes van het conflictenrecht.

Artikel 16: Interpretatie van de overeenkomst.

Als enig deel van deze overeenkomst nietig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, is het betreffende deel van de overeenkomst niet langer van toepassing. Je gaat ermee akkoord dat het betreffende deel in dit geval als verwijderd uit de overeenkomst wordt beschouwd, maar dat alle overige delen van de overeenkomst onverkort van kracht blijven. Bovendien ga je ermee akkoord dat wij het nietige deel mogen vervangen door een bepaling die de oorspronkelijke intentie het beste weerspiegelt of benadert.

Artikel 17: Definities.

'Content' verwijst naar de software en content, waaronder applicaties die kanalen worden genoemd, waarvan Nintendo de eigenaar is of waarvan Nintendo het recht heeft deze te gebruiken, te distribueren of in sublicentie te geven en welke via de Wii-winkeldienst of op een andere manier kunnen worden gedownload.

'Intellectueel Eigendom van Nintendo' verwijst naar al het intellectuele eigendom met betrekking tot het Wii-systeem en de Wii-internetdiensten, inclusief, maar niet beperkt tot, handelsmerken, dienstmerken, logo's, modelrechten, auteursrechten, uitvindingen, octrooien, bedrijfsgeheimen, knowhow en andere vertrouwelijke informatie van Nintendo die door Nintendo is ontwikkeld en waar Nintendo de eigenaar van is of waarvoor Nintendo over een gebruikslicentie beschikt.

‘Punten’ verwijst naar de waardepunten die je via het Wii-winkelkanaal of via de door Nintendo of de partners van Nintendo aangeboden Wii Points Cards van Nintendo koopt en die je kunt inwisselen tegen een licentie om Content te gebruiken of om Producten aan te schaffen.

'Producten' verwijst naar alle goederen die geen Content zijn en die via de Wii-winkeldienst kunnen worden aangeschaft.

'Wii-internetdienst Gedragscode' verwijst naar de gedragscode die van toepassing is op de Wii-internetdiensten en die van tijd tot tijd door ons kan worden gewijzigd. De meest actuele versie is altijd beschikbaar op http://wii.nintendo-europe.com/terms.

'Wii-internetdienst Privacybeleid' verwijst naar het privacybeleid dat van toepassing is op de Wii-internetdiensten en dat van tijd tot tijd door ons kan worden gewijzigd. De meest actuele versie is altijd beschikbaar op http://wii.nintendo-europe.com/terms.

'Wii Points Card' verwijst naar prepaid kaarten die een tegoed aan Punten bevatten en worden verkocht of gedistribueerd via Nintendo of haar dealers.

'Wii-winkelaccount' verwijst naar een persoonlijke, niet-overdraagbare account die voor je wordt geopend nadat je deze voorwaarden en de voorwaarden voor de Wii-winkeldienst hebt geaccepteerd en die je kunt gebruiken om toegang te krijgen tot de Wii-winkeldienst.

'Wii-winkeldienst' verwijst naar de aan de Wii-winkelaccount gerelateerde service, de Punten, de Producten, de onlinewinkel en de downloadservice, welke direct of indirect door Nintendo worden beheerd, zoals uiteengezet in deze overeenkomst.

'WiiConnect24' verwijst naar de service waarmee Nintendo desgewenst software, materiaal, e-mails en andere gegevens naar je Wii-systeem en het Wii-prikbord van je Wii-systeem kan sturen en waarmee je via je Wii-systeem e-mails, foto's en ander materiaal kunt verzenden en ontvangen.

'Wii-systeem' verwijst naar het Nintendo-systeem dat door Nintendo onder de merknaam Wii wordt verkocht en op de markt wordt gebracht, inclusief updates van dit systeem en compatibele systemen.

'Wii-internetdiensten' verwijst naar de Wii-winkeldienst, WiiConnect24 en hieraan gerelateerde services en materialen die via het internet naar je Wii-systeem worden verzonden, inclusief, maar niet beperkt tot Content, Producten en Punten.

Wii Gedragscode

Bijgewerkt op: 01.09.2007

In deze Gedragscode voor de Wii-internetdiensten (de ’Wii Gedragscode‘) worden de regels uiteengezet waaraan je je dient te houden bij deelname aan de Wii-internetdiensten. Deze regels zijn opgesteld zodat de Wii-internetdiensten een vriendelijke en veilige omgeving blijven.

De volledige Wii Gedragscode is te vinden op http://wii.nintendo-europe.com/terms en kan te allen tijde door ons worden herzien. Je kunt ook contact opnemen met de Nintendo Klantenservice. Zij zullen je de meest recente versie van de Wii Gedragscode kosteloos toesturen. Alle met een hoofdletter aangeduide termen die niet in deze Wii Gedragscode staan gedefinieerd hebben de in de Gebruiksovereenkomst vermelde betekenis.

1.         Als je gebruik wilt maken van de Wii-internetdiensten, dan dien je je te houden aan deze Wii Gedragscode; dat houdt in dat nadelige, illegale of anderszins aanstootgevende gedragingen verboden zijn, daaronder onder meer begrepen:

·         Personen of bedrijven, daaronder begrepen andere gebruikers, Nintendo zelf en/of haar werknemers, moderators of personeel, in een verkeerd daglicht stellen, beledigen, stalken, bedreigen, bestoken of zich voor hen uitgeven.

·         Illegaal, discriminerend, lasterlijk, haatdragend, irriterend, beschimpend, obsceen, bedreigend, fysiek gevaarlijk of anderszins laakbaar gedrag vertonen met gebruik van de Wii-internetdiensten.

·         Illegale kopieën van spellen, muziek of beelden op het Wii-systeem maken, delen of afspelen. Dit is een strafbare handeling.

·         Nieuwe versies van bestaande Content of Producten (‘afgeleiden‘) maken.

·         Zonder toestemming toegang proberen te verkrijgen tot de Wii-internetdiensten van een ander of tot de computers, hardware of netwerken van Nintendo die gebruikt worden om de Wii-internetdiensten te leveren.

·         Vals spelen, tenzij dat opzettelijk mogelijk is gemaakt in een spel.

·         Door Nintendo gebruikte communicatieprotocollen (als onderdeel van de Wii-internetdiensten) hosten, onderscheppen, emuleren, aan ‘reverse engineering’ onderwerpen of doorsturen, ongeacht de daarvoor gebruikte methode.

·         Handelsactiviteiten met gebruik van het Wii-systeem ontplooien of andere activiteiten die leiden tot kwaliteitsvermindering van het Wii-systeem, invloed hebben op de prestatie ervan of de functionaliteit ervan aantasten, daaronder begrepen de Wii-internetdiensten of daarmee verbonden netwerken.

·         Zonder toestemming toegang (proberen te) krijgen tot het Wii-systeem van een ander, daaronder onder meer begrepen de Wii-winkelaccount van een ander of toegang proberen te krijgen tot verbindingen van derden, daaronder onder meer begrepen computers, hardware of netwerken van Nintendo.

·         Het hierna genoemde uploaden, aanhechten, per e-mail verzenden, doorzenden of anderszins beschikbaar stellen van (a) content waarop je geen juridisch recht hebt, (b) content waardoor inbreuk wordt gemaakt op octrooien, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten of andere intellectuele of andere eigendomsrechten van derden, (c) ongevraagde en ongeoorloofde reclame of advertentiemateriaal (bijvoorbeeld ’spam‘), (d) informatie waaruit jouw identiteit of die van derden blijkt; of (e) content waarvan je de herkomst onherkenbaar hebt gemaakt.

2.         Nintendo is niet verantwoordelijk voor wat je zegt of wat er plaatsvindt op de Wii-internetdiensten of voor de gevolgen van gebruik van de Wii-internetdiensten door jou; alleen jij bent daarvoor verantwoordelijk.

3.         Virtueel Eigendom. Sommige spellen of andere content kunnen eigenschappen hebben die verhandelbaar zijn aan andere gebruikers van de Wii-internetdiensten. Zo zijn er spellen waarin je een personage kunt creëren dat objecten verzamelt (zoals een auto of gouden munten) en dat bepaalde kenmerken heeft (zoals een speciale vaardigheid of uiterlijk). Deze kenmerken worden soms aangeduid met de term ’virtueel eigendom‘. Nintendo (of haar licentiehouders) is eigenaar van dit virtuele eigendom en je mag virtueel eigendom niet verkopen, verhandelen, overdragen, in licentie geven of anderszins overdragen tegen betaling van geld of Punten.

4.         Nintendo behoudt zich het recht voor het gebruik van de Wii-internetdiensten door jou met onmiddellijke ingang te beëindigen of op te schorten op grond van schending van deze Wii Gedragscode, zulks geheel ter beoordeling van Nintendo. Nintendo behoudt zich het recht voor contact op te nemen en samen te werken met rechtshandhavers, overheidsdienaren of internet service providers, indien Nintendo van mening is dat het nodig of aangewezen is om mogelijke problemen/vragen te onderzoeken of op te lossen, of wanneer de wet zulks verlangt.

Wii-internetdienst Privacybeleid

Bijgewerkt op: 01.09.2007


Er is de besloten vennootschap Nintendo of Europe GmbH, Nintendo Center, 63760 Grossostheim, Duitsland, (hierna ‘Nintendo’) veel aan gelegen je privacy te beschermen en met zorg en respect om te gaan met van jou verkregen persoonlijke informatie. Ons Wii-internetdienst Privacybeleid (het ‘Wii Privacybeleid’) is bedoeld om je inzicht te geven in de informatie die je verstrekt en door ons wordt verzameld via de Wii-internetdiensten. Wij kunnen dit Wii Privacybeleid van tijd tot tijd herzien. Je wordt vriendelijk verzocht dit Wii Privacybeleid van tijd tot tijd te lezen, zodat je er zeker van bent dat je op de hoogte bent van wijzigingen en zich kunt houden aan de laatste versie die
op http://wii.nintendo-europe.com/terms staat. Je kunt ook contact opnemen met de Nintendo Klantenservice. Dit Wii Privacybeleid is alleen van toepassing op via de Wii-internetdiensten verstrekte en verzamelde informatie en geldt niet voor gegevens die je eventueel via websites van Nintendo verstrekt.

AAN OUDERS: LEES DIT ZORGVULDIG: BESCHERM DE PRIVACY VAN JE KINDEREN

Voordat je je kinderen toestemming geeft om gebruik te maken van de
Wii-internetdiensten, raden wij je ten zeerste aan om hen ervan te doordringen dat zij geen persoonlijke zaken over zichzelf uitwisselen met vreemden. Wij raden je met name aan om je kinderen te vertellen dat zij geen persoonlijke informatie moeten gebruiken in bijnamen in games, gebruikersnamen in chatrooms, namen voor Mii-personages of andere toepassingen waarbij gebruik wordt gemaakt van de Wii-internetdiensten.

Daarnaast adviseren wij je ten zeerste je kinderen te helpen bij het instellen van de Wii-internetdiensten, en te allen tijde toezicht te houden op het gebruik van de Wii-internetdiensten door je kinderen. Indien je wilt dat je kinderen niet langer gebruikmaken van de Wii-internetdiensten, dan kun je de verbinding met de Wii-internetdiensten eenvoudig verbreken, zoals uitgelegd in de Wii-handleiding voor kanalen en instellingen.

 
Wij verzoeken je vriendelijk onderstaande bepalingen aandachtig door te lezen, aangezien zij alle van toepassing zijn op het gebruik van de Wii-internetdiensten door jou en andere gebruikers van je Wii-systeem.

A.       VERZAMELDE INFORMATIE

’Persoonlijke Informatie’ is informatie die direct naar jou kan worden teruggeleid, zoals je naam, adres, telefoonnummer, of, in bepaalde gevallen, je e-mail adres. Wij verzamelen dergelijke Persoonlijke Informatie alleen als je een verbinding maakt tussen je Wii-winkelaccount en je Club Nintendo-account (dit is alleen mogelijk voor leden van Club Nintendo met accounts voor websites van Nintendo of Europe GmbH of van gelieerde ondernemingen die actief zijn in Groot-Brittannië, Ierland, Frankrijk, Italië, Duitsland, Spanje, Nederland en België). Indien je een verbinding maakt met deze accounts geldt het Privacybeleid van Club Nintendo, dat op http://privacy.nintendo.nl is te vinden. Ook kun je contact opnemen met de Nintendo Klantenservice; wij sturen je dan kosteloos de laatste versie van het Wii Privacybeleid en/of het Privacybeleid van Club Nintendo op. Indien je al een verbinding hebt gemaakt tussen je Wii-winkelaccount en je Club Nintendo-account, en indien je niet meer wilt dat je persoonlijke gegevens worden verzameld, dan dien je de verbinding tussen je Wii-winkelaccount en je Club Nintendo-account te verbreken; daarna kan er geen informatie meer over je worden verzameld. Je kunt dat doen onder de instellingen in het Wii-winkelkanaal.

Wij mogen anoniem je gebruik van de Wii-internetdiensten controleren. Zoals hiervoor aangegeven zullen wij geen persoonlijke gegevens verzamelen, dat wil zeggen gegevens waaruit je identiteit blijkt, tenzij je een verbinding maakt tussen je Wii-winkelaccount en je Club Nintendo-account. Het verzamelen van gegevens geschiedt op basis van anonimiteit. Wij mogen informatie over je serverlogs van de Wii-internetdiensten ontvangen en vastleggen, daaronder onder meer begrepen je internetprotocol (‘IP‘) adres, cookies, transacties, instellingen en downloadactiviteiten. Indien je bezwaar wilt maken tegen het verzamelen van gegevens op basis van anonimiteit, neem dan contact op met de Nintendo Klantenservice.

B.       Wii-kanalen

De Wii-kanalen zijn uniek voor de Wii-internetdiensten. Op bepaalde Wii-kanalen kun je je Mii-personages een bijnaam geven, een gebruikers-ID aanmaken en in interactie treden met andere spelers. Wij raden je ten zeerste af om je eigen naam te gebruiken voor door jou te creëren Mii-personages of gebruikers-ID’s. Daarnaast raden wij je ten zeerste af om Persoonlijke Informatie over jezelf te delen, en je kinderen ook geen Persoonlijke Informatie over henzelf te laten delen.

C.      Op je Wii-afstandsbediening en Wii-systeem opgeslagen informatie

Via je Wii-systeem kan bepaalde Persoonlijke Informatie worden opgeslagen op je Wii-afstandsbediening. Bepaalde Persoonlijke Informatie over jezelf kan dus worden gedeeld met een ander Wii-systeem wanneer je je Wii-afstandsbediening gebruikt op een Wii-systeem van iemand anders.

Je Wii-systeem kan ook bepaalde Persoonlijke Informatie opslaan. Mocht je je Wii-systeem willen verkopen of weggeven, dan is het verstandig, voor je eigen bescherming, om alle informatie over je Wii-winkelaccount, brieven of andere Persoonlijke Informatie, afbeeldingen of berichten op het prikbord te wissen en veilig te verwijderen, en eventuele andere opgeslagen gevoelige informatie op de Wii-internetdiensten, je Wii-systeem, Wii-afstandsbediening en/of Wii-accessoires. Raadpleeg de Wii-handleiding voor kanalen en instellingen voor aanwijzingen over het formatteren van je Wii-systeem en het wissen van je Wii-winkelaccount activiteiten.

D.      UPDATES EN UPGRADES

Om ervoor te zorgen dat je Wii-systeem goed en efficiënt werkt, worden updates, patches, upgrades en soortgelijke software automatisch op je Wii-systeem geïnstalleerd.

E.       NEEM CONTACT OP OVER VRAGEN, OPMERKINGEN OF ZORGEN INZAKE PRIVACY

Mocht je nog vragen hebben, een klacht of een opmerking over dit Wii Privacybeleid of onze werkwijze, neem dan contact op met Nintendo per e-mail: contact@nintendo.nl.

Bedrijfsinformatie

Laatst bijgewerkt: 01.09.2007

De Wii-Internetdiensten worden beheerd door
Nintendo of Europe GmbH,

Nintendo Center, 63760 Grossostheim, Duitsland,

E-mail: info@nintendo.de, telefoon: +49 (0) 6026 950-0,

BTW-nummer: DE 132095955,

Geregistreerd bij Amtsgericht Aschaffenburg HRB 4276,

Uitvoerend directeur: Satoru Shibata.

Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op met de Nintendo Klantenservice
Telefoon: 030 - 60 97 166 (lokaal tarief)
E-mailadres:
contact@nintendo.nlBelgië (Nederlands)
Belgique (Français)
Danmark (Dansk)
Deutschland (Deutsch)
España (Castellano)
France (Français)
Ireland (English)
Italia (Italiano)
Luxembourg (Français)
Luxemburg (Deutsch)
Nederland (Nederlands)
Norge (Bokmål)
Österreich (Deutsch)
Portugal (Português)
Schweiz (Deutsch)
Suisse (Français)
Suomi (Suomi)
Sverige (Svenska)
Svizzera (Italiano)
United Kingdom (English)
Ελλάδα (Ελληνικά)

back to the overview