Laatst bijgewerkt: 01.09.2007

DIT IS EEN BELANGRIJKE OVEREENKOMST!

Ga NIET verder als je nog geen 18 bent! Als je nog geen 18 bent, dient je voogd of een van je ouders deze overeenkomst te lezen en ermee akkoord te gaan.

 

Dit is een bindende overeenkomst tussen jou, een privé-persoon, en Nintendo of Europe GmbH, Nintendo Center, 63760 Grossostheim, Duitsland. In deze overeenkomst wordt naar Nintendo of Europe verwezen als "Nintendo", "we", "wij", "ons" of "onze".

Wii-internetdiensten

Artikel 1: Wii-internetdiensten.

Deze overeenkomst is van toepassing op het gebruik van de Wii-internetdiensten.

Conform de termen van deze overeenkomst en, waar toepasselijk, de overeenkomst betreffende het Wii-winkelkanaal, omvat de huidige overeenkomst tevens de volgende documenten:

·                De Wii-internetdienst Gedragscode. De bedoeling van dit document is om het veilige en vriendschappelijke karakter van de Wii-internetdiensten te behouden;

·                Het Wii-internetdienst Privacybeleid. Dit document geeft toelichting over de informatie die via de Wii-internetdiensten wordt voorgelegd en verzameld.

We adviseren je ten zeerste dat je deze twee documenten naleest alvorens de voorwaarden van de huidige overeenkomst te aanvaarden. De volledige versies van deze documenten zijn beschikbaar op http://wii.nintendo-europe.com/terms.

Door de voorwaarden van de overeenkomst betreffende de Wii-internetdiensten te aanvaarden, aanvaard je tevens onvoorwaardelijk al de voorwaarden van deze documenten.

Artikel 2: Licentieverlening.

Wij verlenen je een persoonlijke, beperkte, niet-exclusieve en herroepelijke licentie om de Wii-internetdiensten in overeenstemming met deze overeenkomst te gebruiken. Hierbij geldt het volgende:

·            De Wii-internetdiensten zijn uitsluitend bedoeld voor je persoonlijke, recreatieve gebruik. Je bent echter zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de Wii-internetdiensten via je Wii-systeem door jou en door anderen, ongeacht of je hiervoor toestemming hebt gegeven.

·            Het is niet toegestaan deze licentie aan een andere (rechts)persoon over te dragen of toe te wijzen en pogingen om deze licentie aan anderen over te dragen of toe te wijzen, zijn nietig.

·            Het is niet toegestaan de Wii-internetdiensten voor commerciële of onrechtmatige doeleinden of anderszins (te proberen) te gebruiken op enige wijze die andere personen of bedrijven schade kan toebrengen of op andere, niet toegestane of ongepaste door ons van tijd tot tijd bekendgemaakte wijze.

·            Het is jouw verantwoordelijkheid alle Content, inclusief games en andere via het Wii-winkelkanaal gedownloade software, persoonsgegevens en alle andere gevoelige informatie die op je Wii-systeem zijn opgeslagen, te wissen voordat je je Wii-systeem verkoopt of anderszins doorgeeft aan derden. Als je een tweedehands Wii-systeem aanschaft, ben je er ook voor verantwoordelijk alle Content, persoonsgegevens en andere gevoelige informatie te wissen die op het moment van aanschaf op het betreffende Wii-systeem is opgeslagen.

·            De licentie voor de Wii-internetdiensten geldt uitsluitend voor gebruik op je Wii-systeem in de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland, dit afhankelijk van je verblijfplaats.

WiiConnect24

Artikel 3: WiiConnect24.

Door je voor de Wii-internetdiensten aan te melden, ga je ermee akkoord dat Nintendo je voorziet van WiiConnect24.

Artikel 4: Upgrades en wijzigingen.

Nintendo heeft het recht de via WiiConnect24 verstrekte software of de internetcontent van WiiConnect24 desgewenst geheel of gedeeltelijk te upgraden of om patches te installeren. Een dergelijke upgrade of wijziging zal uitsluitend plaatsvinden ten voordele van gebruikers van de Wii-internetdiensten.

Overig

Artikel 5: Externe providers en leveranciers.

Nintendo heeft het recht externe partijen toe te staan diensten en/of materiaal, inclusief Content en Producten, voor de Wii-internetdiensten te verstrekken.

Artikel 6: Intellectueel Eigendom.

Alle rechten en aanspraken op en belangen in de Wii-internetdiensten en het Intellectuele Eigendom van Nintendo zijn het eigendom van Nintendo en Nintendo heeft het recht deze eigendommen te gebruiken of in sublicentie te geven. Conform de licentie in artikel 2, dragen wij geen enkel belang in de Wii-internetdiensten of het Intellectuele Eigendom van Nintendo aan je over. Alle andere rechten zijn voorbehouden aan Nintendo.

Artikel 7: Verbod op verveelvoudiging, aanpassing en ‘reverse engineering’.

Het is het exclusieve recht van Nintendo om de Wii-internetdiensten te hosten. Daardoor is het niet toegestaan de door Nintendo als onderdeel van de Wii-internetdiensten gebruikte communicatieprotocollen op enige wijze te hosten, te onderscheppen, te emuleren of door te sturen. Het is onder andere, maar niet uitsluitend, verboden om de Wii-internetdiensten, het Wii-systeem, het Intellectuele Eigendom van Nintendo en onderdelen hiervan, inclusief protocollen, te emuleren, te reverse-engineeren of aan te passen, hier componenten aan toe te voegen of een hulpprogramma te gebruiken om deze te hosten. Het is niet toegestaan om op basis van het Intellectuele Eigendom van Nintendo werken te creëren of om het Intellectuele Eigendom van Nintendo aan te passen, te distribueren of anderszins openbaar te verspreiden.

Artikel 8: Functie voor ouderlijk toezicht.

We hebben voorzien in een functie voor ouderlijk toezicht waarmee je de toegang tot bepaalde features van het Wii-systeem en de Wii-internetdiensten kunt beperken. Het is mogelijk om met het Wii-systeem toegang te krijgen tot Content die eventueel ongeschikt is voor minderjarigen. Als je Wii-systeem door anderen dan jezelf, en in het bijzonder minderjarigen, wordt gebruikt, raden we je ten zeerste aan gebruik van de functie voor ouderlijk toezicht te maken om ervoor te zorgen dat gebruikers van je Wii-systeem uitsluitend toegang tot voor hun leeftijd geschikte Content krijgen. Raadpleeg de handleiding bij het Wii-systeem voor meer informatie.

Artikel 9: Gedragscode.

Het gebruik van de Wii-internetdiensten is onderhevig aan je volledige naleving van de Gedragscode betreffende de Wii-internetdiensten. In deze Gedragscode wordt gedrag dat schadelijk, onwettig of anderszins aanstootgevend is verboden, inclusief, maar niet beperkt tot, het volgende:

·         Het maken, delen of spelen van niet-geautoriseerde versies van games of andere Content op het Wii-systeem of gedownload via het Wii-winkelkanaal. Dit zijn onwettige activiteiten.

·         Het maken van van de Content of Producten afgeleide content, producten of enige andere elementen.

·         Zonder toestemming toegang proberen te krijgen tot andermans verbinding met de Wii-internetdiensten of tot de computers, hardware en netwerken gebruikt om de Wii-internetdiensten te leveren.

·         Onwettige, discriminerende, lasterlijke, hatelijke, aanstootgevende, beledigende, obscene, bedreigende of fysiek gevaarlijke activiteiten uitvoeren met betrekking tot de Wii-internetdiensten.

De volledige Wii-internetdienst Gedragscode staat op http://wii.nintendo-europe.com/terms en kan van tijd tot tijd door ons worden herzien. Het is jouw verantwoordelijkheid de Wii-internetdienst Gedragscode regelmatig door te nemen. Het is ook mogelijk om contact op te nemen met de Nintendo Klantenservice. Je krijgt de actuele versie van de Wii-internetdienst Gedragscode dan gratis toegestuurd. Als je niet met toekomstige wijzigingen in de Wii-internetdienst Gedragscode akkoord gaat, is het je verantwoordelijkheid de Wii-internetdiensten in overeenstemming met deze overeenkomst te annuleren.

Artikel 10: Suggesties.

Stuur ons geen creatief of origineel materiaal, zoals ideeën voor speelgoed, games of andere producten, of andere creatieve suggesties, ideeën, opmerkingen, tekeningen, concepten of overige informatie.

Artikel 11: Bescherming van persoonsgegevens.

Nintendo stelt alles in het werk om je privacy en persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen. Om je te voorzien van informatie over de privacy, de beveiliging, het verzamelen en het gebruik van de gegevens die je via de Wii-internetdiensten verzendt, hebben we het Wii-internetdienst Privacybeleid opgesteld.

Hieronder worden de belangrijkste punten met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens uiteengezet:

·         Als je je Club Nintendo-account aan een Wii-winkelaccount (of andere componenten van de Wii-internetdiensten, inclusief WiiConnect24, als dit in de toekomst mogelijk wordt) koppelt, zijn je persoonsgegevens onderhevig aan het privacybeleid voor Club Nintendo. Dit beleid is te vinden op http://privacy.nintendo.be. Je kunt ook contact met de Nintendo Klantenservice opnemen. Je krijgt de actuele versie van het Wii-internetdienst Privacybeleid en/of het privacybeleid voor Club Nintendo dan gratis toegestuurd.

·         Het privacybeleid voor Club Nintendo en het Wii-internetdienst Privacybeleid kunnen beide van tijd tot tijd worden herzien.

·         Door de Wii-internetdiensten te gebruiken, ga je ermee akkoord dat wij je Wii-systeem controleren en registreren en hier automatisch updates, patches, upgrades en soortgelijke software op installeren om ervoor te zorgen dat het systeem en de Wii-internetdiensten up-to-date zijn. Ook heeft Nintendo het recht om zonder kennisgeving software op je Wii-systeem te desinstalleren en/of om niet-geautoriseerde of illegale software van je Wii-systeem te verwijderen in zoverre dit nodig of nuttig is om de service te verbeteren of om aan wijzigingen in de technische of juridische vereisten te voldoen.

·         Nintendo kan toezicht op je gebruik van de Wii-internetdiensten en het Wii-systeem houden en hierover informatie verzamelen. We verzamelen echter alleen persoonsgegevens, dat wil zeggen gegevens waarmee je persoonlijk kunt worden geïdentificeerd, als je je Wii-winkelaccount aan je Club Nintendo-account koppelt. De verzamelde gegevens zijn anoniem. Als je bezwaar tegen deze anonieme verzameling van gegevens hebt, dien je contact met de Nintendo Klantenservice op te nemen.

·         Als onderdeel van de Wii-internetdiensten kan Nintendo je voorzien van de mogelijkheid om een vriendenschema aan te maken en te gebruiken. Je kunt dit vriendenschema gebruiken om gebruikers-ID's en e-mailadressen die je van anderen hebt ontvangen op te slaan (’Vriendenschema’). Ook kan Nintendo je toestemming geven om andere persoons- of gevoelige gegevens op je Wii-systeem of de Wii-internetdiensten op te slaan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de veiligheid van dergelijke vriendenschema’s of van persoons- of gevoelige gegevens ten aanzien van onbevoegde derden. Je dient je vriendenschema en alle overige persoons- of gevoelige gegevens die op je Wii-systeem of de Wii-internetdiensten zijn opgeslagen te verwijderen als je je Wii-systeem verkoopt of anderszins overdraagt. Als je dit niet doet en je je Wii-systeem niet tegen verlies of misbruik beschermt, kunnen onbevoegde personen toegang tot je vriendenschema en persoons- of gevoelige gegevens krijgen en deze gebruiken. Bovendien kunnen onbevoegde personen zonder je medeweten toegang tot een of meer vriendenschema’s en persoons- of gevoelige gegevens met informatie over jou of je vrienden krijgen. Nintendo controleert het gebruik van en de toegang tot persoonlijke vriendenschema’s niet en het is jouw verantwoordelijkheid toezicht te houden op de interactie van jou en je familie met andere gebruikers van de Wii-internetdiensten.

Artikel 12: Afloop en beëindiging van de overeenkomst.

·         Je kunt deze overeenkomst beëindigen door de Content en Producten van het Wii-systeem te verwijderen. Als je deze overeenkomst beëindigt, vervallen automatisch al je rechten op de Punten op je Wii-winkelaccount. Als je deze overeenkomst beëindigt, kun je de Wii-winkeldienst niet meer gebruiken.

·         Wij hebben het recht om deze overeenkomst of een deel daarvan wanneer gewenst te beëindigen, indien je de voorwaarden van deze overeenkomst schendt of voor technische of commerciële redenen. Indien wij deze overeenkomst om technische of commerciële redenen beëindigen, zullen wij je een redelijke opzeggingstermijn toekennen. Bij een dergelijke beëindiging zullen automatisch ook alle onder deze overeenkomst verleende licenties beëindigd worden. Dit kan tot gevolg hebben dat je de Wii-internetdiensten en de Wii-winkeldienst niet meer kunt gebruiken.

·         Als deze overeenkomst om enige reden wordt beëindigd, blijven de volgende artikelen van kracht: (i) Intellectueel Eigendom; (ii) Toepasselijk recht; en (iii) Interpretatie van de overeenkomst.

Artikel 13: Wijzigingen van de overeenkomst.

Nintendo heeft het recht de bepalingen in deze overeenkomst, inclusief de Wii-internetdienst Gedragscode en het Wii-internetdienst Privacybeleid, die beide deel van deze overeenkomst uitmaken, wanneer gewenst te wijzigen in zoverre dit nodig of nuttig is om de service te verbeteren of om aan wijzigingen in de technische of juridische vereisten te voldoen.

De meest actuele versie van deze overeenkomst is te vinden op http://wii.nintendo-europe.com/terms. We kondigen eventuele wijzigingen in deze overeenkomst minimaal vijf dagen voordat deze juridisch bindend worden aan op het Wii-prikbord. Als je niet met de wijzigingen akkoord gaat, is het jouw verantwoordelijkheid deze overeenkomst in overeenstemming met artikel 12 van deze overeenkomst te beëindigen.

Artikel 14: Niet-overdraagbaarheid.

Je bent verantwoordelijk voor het gebruik van je Wii-systeem en de Wii-internetdiensten door je vrienden en familie. Het is niet toegestaan deze overeenkomst aan een derde over te dragen.

Artikel 15: Toepasselijk recht.

Je gaat ermee akkoord dat het Duitse recht op deze overeenkomst en op alle vorderingen met betrekking tot deze overeenkomst van toepassing is, zonder inachtneming van de principes van het conflictenrecht.

Artikel 16: Interpretatie van de overeenkomst.

Als enig deel van deze overeenkomst nietig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, is het betreffende deel van de overeenkomst niet langer van toepassing. Je gaat ermee akkoord dat het betreffende deel in dit geval als verwijderd uit de overeenkomst wordt beschouwd, maar dat alle overige delen van de overeenkomst van kracht blijven. Bovendien ga je ermee akkoord dat wij het nietige deel mogen vervangen door een bepaling die de oorspronkelijke intentie weerspiegelt of benadert.

Artikel 17: Definities.

’Content‘ verwijst naar de software en content, waaronder applicaties die kanalen worden genoemd, waarvan Nintendo de eigenaar is of waarop Nintendo het recht heeft deze te gebruiken, te distribueren of in sublicentie te verlenen en welke via de Wii-winkeldienst of op een andere manier kan worden gedownload.

’Intellectuele Eigendom van Nintendo‘ verwijst naar al het intellectuele eigendom met betrekking tot het Wii-systeem en de Wii-internetdiensten, inclusief, maar niet beperkt tot, handelsmerken, logo's, tekeningen en modellen, auteursrechten, uitvindingen, patenten, handelsgeheimen, knowhow en andere vertrouwelijke en eigen informatie die door Nintendo is ontwikkeld en waar Nintendo de eigenaar van is of waarvoor Nintendo over een gebruikslicentie beschikt.

’Punten‘ verwijst naar de punten die je via het Wii-winkelkanaal of via de door Nintendo of de partners van Nintendo aangeboden Wii Points Cards van Nintendo koopt en die je kunt inwisselen tegen een licentie om Content te gebruiken of om Producten aan te schaffen.

’Producten‘ verwijst naar alle goederen die geen Content zijn en die via de Wii-winkeldienst kunnen worden aangeschaft.

’Wii-systeem‘ verwijst naar het Nintendo-systeem dat door Nintendo onder de merknaam Wii wordt verkocht en op de markt wordt gebracht, inclusief updates van dit systeem en compatibele systemen.

’Wii-internetdiensten‘ verwijst naar de Wii-winkeldienst, WiiConnect24 en hieraan gerelateerde services en materialen die via het internet naar je Wii-systeem worden verzonden, inclusief, maar niet beperkt tot Content, Producten en Punten.

’Wii-internetdienst Gedragscode‘ verwijst naar de gedragscode toepasselijk op de Wii-internetdiensten zoals door ons van tijd tot tijd herzien en waarvan de toepasselijke versie altijd op http://wii.nintendo-europe.com/terms beschikbaar zal zijn.

’Wii-internetdienst Privacybeleid‘ verwijst naar het privacybeleid dat op de Wii-internetdiensten van toepassing is zoals door ons van tijd tot tijd herzien en waarvan de toepasselijke versie altijd op http://wii.nintendo-europe.com/terms beschikbaar zal zijn.

’Wii-winkelaccount‘ verwijst naar een persoonlijke, niet-overdraagbare account die wordt geopend op je Wii-systeem nadat je met deze voorwaarden en de voorwaarden voor de Wii-winkeldienst akkoord bent gegaan en die je gebruikt om toegang te krijgen tot de Wii-winkeldienst.

’Wii-winkeldienst‘ verwijst naar de diensten gerelateerd aan de Wii-winkelaccount, de Punten, de Producten, de onlinewinkel en de downloadservice, welke zoals uiteengezet in deze overeenkomst direct of indirect door Nintendo worden beheerd.

’WiiConnect24‘ verwijst naar de service waarmee Nintendo wanneer gewenst software, materiaal, e-mails en andere gegevens naar je Wii-systeem en het Wii-prikbord van je Wii-systeem kan sturen en waarmee je via je Wii-systeem e-mails, foto's en ander materiaal kunt verzenden en ontvangen.

’Wii Points Card‘ verwijst naar voorbetaalde kaarten die een tegoed aan Punten bevatten, verkocht of verdeeld door Nintendo of door Nintendo's promotionele partners

Wii Gedragscode

Bijgewerkt op: 01.09.2007

In deze Gedragscode voor de Wii-internetdiensten (de ’Wii Gedragscode‘) worden de regels uiteengezet waaraan je je dient te houden bij deelname aan de Wii-internetdiensten. Deze regels zijn opgesteld zodat de Wii-internetdiensten een vriendelijke en veilige omgeving blijven.

De volledige Wii Gedragscode is te vinden op http://wii.nintendo-europe.com/terms en kan te allen tijde door ons worden herzien. Je kunt ook contact opnemen met de Nintendo Klantenservice. Zij zullen je de meest recente versie van de Wii Gedragscode kosteloos toesturen. Alle met een hoofdletter aangeduide termen die niet in deze Wii Gedragscode staan gedefinieerd hebben de in de Gebruiksovereenkomst vermelde betekenis.

1.         Als je gebruik wilt maken van de Wii-internetdiensten, dan dien je je te houden aan deze Wii Gedragscode; dat houdt in dat nadelige, illegale of anderszins aanstootgevende gedragingen verboden zijn, daaronder onder meer begrepen:

·         Personen of bedrijven, daaronder begrepen andere gebruikers, Nintendo zelf en/of haar werknemers, moderators of personeel, in een verkeerd daglicht stellen, beledigen, stalken, bedreigen, bestoken of zich voor hen uitgeven.

·         Illegaal, discriminerend, lasterlijk, haatdragend, irriterend, beschimpend, obsceen, bedreigend, fysiek gevaarlijk of anderszins laakbaar gedrag vertonen met gebruik van de Wii-internetdiensten.

·         Illegale kopieën van spellen, muziek of beelden op het Wii-systeem maken, delen of afspelen. Dit is een strafbare handeling.

·         Nieuwe versies van bestaande Content of Producten (‘afgeleiden‘) maken.

·         Zonder toestemming toegang proberen te verkrijgen tot de Wii-internetdiensten van een ander of tot de computers, hardware of netwerken van Nintendo die gebruikt worden om de Wii-internetdiensten te leveren.

·         Vals spelen, tenzij dat opzettelijk mogelijk is gemaakt in een spel.

·         Door Nintendo gebruikte communicatieprotocollen (als onderdeel van de Wii-internetdiensten) hosten, onderscheppen, emuleren, aan ‘reverse engineering’ onderwerpen of doorsturen, ongeacht de daarvoor gebruikte methode.

·         Handelsactiviteiten met gebruik van het Wii-systeem ontplooien of andere activiteiten die leiden tot kwaliteitsvermindering van het Wii-systeem, invloed hebben op de prestatie ervan of de functionaliteit ervan aantasten, daaronder begrepen de Wii-internetdiensten of daarmee verbonden netwerken.

·         Zonder toestemming toegang (proberen te) krijgen tot het Wii-systeem van een ander, daaronder onder meer begrepen de Wii-winkelaccount van een ander of toegang proberen te krijgen tot verbindingen van derden, daaronder onder meer begrepen computers, hardware of netwerken van Nintendo.

·         Het hierna genoemde uploaden, aanhechten, per e-mail verzenden, doorzenden of anderszins beschikbaar stellen van (a) content waarop je geen juridisch recht hebt, (b) content waardoor inbreuk wordt gemaakt op octrooien, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten of andere intellectuele of andere eigendomsrechten van derden, (c) ongevraagde en ongeoorloofde reclame of advertentiemateriaal (bijvoorbeeld ‘spam‘), (d) informatie waaruit jouw identiteit of die van derden blijkt; of (e) content waarvan je de herkomst onherkenbaar hebt gemaakt.

2.         Nintendo is niet verantwoordelijk voor wat je zegt of wat er plaatsvindt op de Wii-internetdiensten of voor de gevolgen van gebruik van de Wii-internetdiensten door jou; alleen jij bent daarvoor verantwoordelijk.

3.         Virtueel Eigendom. Sommige spellen of andere content kunnen eigenschappen hebben die verhandelbaar zijn aan andere gebruikers van de Wii-internetdiensten. Zo zijn er spellen waarin je een personage kunt creëren dat objecten verzamelt (zoals een auto of gouden munten) en dat bepaalde kenmerken heeft (zoals een speciale vaardigheid of uiterlijk). Deze kenmerken worden soms aangeduid met de term ’virtueel eigendom‘. Nintendo (of haar licentiehouders) is eigenaar van dit virtuele eigendom en je mag virtueel eigendom niet verkopen, verhandelen, overdragen, in licentie geven of anderszins overdragen tegen betaling van geld of Punten.

4.         Nintendo behoudt zich het recht voor het gebruik van de Wii-internetdiensten door jou met onmiddellijke ingang te beëindigen of op te schorten op grond van schending van deze Wii Gedragscode, zulks geheel ter beoordeling van Nintendo. Nintendo behoudt zich het recht voor contact op te nemen en samen te werken met rechtshandhavers, overheidsdienaren of internet service providers, indien Nintendo van mening is dat het nodig of aangewezen is om mogelijke problemen/vragen te onderzoeken of op te lossen, of wanneer de wet zulks verlangt.

Wii-internetdienst Privacybeleid

Bijgewerkt op: 01.09.2007


Er is de besloten vennootschap Nintendo of Europe GmbH, Nintendo Center, 63760 Grossostheim, Duitsland, (hierna ‘Nintendo’) veel aan gelegen je privacy te beschermen en met zorg en respect om te gaan met van jou verkregen persoonlijke informatie. Ons Wii-internetdienst Privacybeleid (het ‘Wii Privacybeleid’) is bedoeld om je inzicht te geven in de informatie die je verstrekt en door ons wordt verzameld via de Wii-internetdiensten. Wij kunnen dit Wii Privacybeleid van tijd tot tijd herzien. Je wordt vriendelijk verzocht dit Wii Privacybeleid van tijd tot tijd te lezen, zodat je er zeker van bent dat je op de hoogte bent van wijzigingen en zich kunt houden aan de laatste versie die
op http://wii.nintendo-europe.com/terms staat. Je kunt ook contact opnemen met de Nintendo Klantenservice. Dit Wii Privacybeleid is alleen van toepassing op via de Wii-internetdiensten verstrekte en verzamelde informatie en geldt niet voor gegevens die je eventueel via websites van Nintendo verstrekt.

AAN OUDERS: LEES DIT ZORGVULDIG: BESCHERM DE PRIVACY VAN JE KINDEREN

Voordat je je kinderen toestemming geeft om gebruik te maken van de
Wii-internetdiensten, raden wij je ten zeerste aan om hen ervan te doordringen dat zij geen persoonlijke zaken over zichzelf uitwisselen met vreemden. Wij raden je met name aan om je kinderen te vertellen dat zij geen persoonlijke informatie moeten gebruiken in bijnamen in games, gebruikersnamen in chatrooms, namen voor Mii-personages of andere toepassingen waarbij gebruik wordt gemaakt van de Wii-internetdiensten.

Daarnaast adviseren wij je ten zeerste je kinderen te helpen bij het instellen van de Wii-internetdiensten, en te allen tijde toezicht te houden op het gebruik van de Wii-internetdiensten door je kinderen. Indien je wilt dat je kinderen niet langer gebruikmaken van de Wii-internetdiensten, dan kun je de verbinding met de Wii-internetdiensten eenvoudig verbreken, zoals uitgelegd in de Wii-handleiding voor kanalen en instellingen.

Wij verzoeken je vriendelijk onderstaande bepalingen aandachtig door te lezen, aangezien zij alle van toepassing zijn op het gebruik van de Wii-internetdiensten door jou en andere gebruikers van je Wii-systeem.

A.       VERZAMELDE INFORMATIE

’Persoonlijke Informatie’ is informatie die direct naar jou kan worden teruggeleid, zoals je naam, adres, telefoonnummer, of, in bepaalde gevallen, je e-mailadres. Wij verzamelen dergelijke Persoonlijke Informatie alleen als je een verbinding maakt tussen je Wii-winkelaccount en je Club Nintendo-account (dit is alleen mogelijk voor leden van Club Nintendo met accounts voor websites van Nintendo of Europe GmbH of van gelieerde ondernemingen die actief zijn in Groot-Brittannië, Ierland, Frankrijk, Italië, Duitsland, Spanje, Nederland en België). Indien je een verbinding maakt met deze accounts geldt het Privacybeleid van Club Nintendo, dat op http://privacy.nintendo.be is te vinden. Ook kun je contact opnemen met het dichtstbijzijnde Nintendo Service Centre; wij sturen je dan kosteloos de laatste versie van het Wii Privacybeleid en/of het Privacybeleid van Club Nintendo op. Indien je al een verbinding hebt gemaakt tussen je Wii-winkelaccount en je Club Nintendo-account, en indien je niet meer wilt dat je persoonlijke gegevens worden verzameld, dan dien je de verbinding tussen je Wii-winkelaccount en je Club Nintendo-account te verbreken; daarna kan er geen informatie meer over je worden verzameld. Je kunt dat doen onder de instellingen in het Wii-winkelkanaal.

Wij mogen anoniem je gebruik van de Wii-internetdiensten controleren. Zoals hiervoor aangegeven zullen wij geen persoonlijke gegevens verzamelen, dat wil zeggen gegevens waaruit je identiteit blijkt, tenzij je een verbinding maakt tussen je Wii-winkelaccount en je Club Nintendo-account. Het verzamelen van gegevens geschiedt op basis van anonimiteit. Wij mogen informatie over je serverlogs van de Wii-internetdiensten ontvangen en vastleggen, daaronder onder meer begrepen je internetprotocol (‘IP‘) adres, cookies, transacties, instellingen en downloadactiviteiten. Indien je bezwaar wilt maken tegen het verzamelen van gegevens op basis van anonimiteit, neem dan contact op met de Nintendo Klantenservice.

B.       Wii-kanalen

De Wii-kanalen zijn uniek voor de Wii-internetdiensten. Op bepaalde Wii-kanalen kunt je je Mii-personages een bijnaam geven, een gebruikers-ID aanmaken en in interactie treden met andere spelers. Wij raden je ten zeerste af om je eigen naam te gebruiken voor door jou te creëren Mii-personages of gebruikers-ID’s. Daarnaast raden wij je ten zeerste af om Persoonlijke Informatie over jezelf te delen, en je kinderen ook geen Persoonlijke Informatie over henzelf te laten delen.

C.      Op je Wii-afstandsbediening en Wii-systeem opgeslagen informatie

Via je Wii-systeem kan bepaalde Persoonlijke Informatie worden opgeslagen op je Wii afstandsbediening. Bepaalde Persoonlijke Informatie over jezelf kan dus worden gedeeld met een ander Wii-systeem wanneer je je Wii-afstandsbediening gebruikt op een Wii-systeem van iemand anders.

Je Wii-systeem kan ook bepaalde Persoonlijke Informatie opslaan. Mocht je je Wii-systeem willen verkopen of weggeven, dan is het verstandig, voor je eigen bescherming, om alle informatie over je Wii-winkelaccount, brieven of andere Persoonlijke Informatie, afbeeldingen of berichten op het prikbord te wissen en veilig te verwijderen, en eventuele andere opgeslagen gevoelige informatie op de Wii-internetdiensten, je Wii-systeem, Wii-afstandsbediening en/of Wii-accessoires. Raadpleeg de Wii-handleiding voor kanalen en instellingen voor aanwijzingen over het formatteren van je Wii-systeem en het wissen van je Wii-winkelaccount activiteiten.

D.      UPDATES EN UPGRADES

Om ervoor te zorgen dat je Wii-systeem goed en efficiënt werkt, worden updates, patches, upgrades en soortgelijke software automatisch op je Wii-systeem geïnstalleerd.
 

E.        NEEM CONTACT OP OVER VRAGEN, OPMERKINGEN OF ZORGEN INZAKE PRIVACY

Mocht je nog vragen hebben, een klacht of een opmerking over dit Wii Privacybeleid of onze werkwijze, neem dan contact op met Nintendo per e-mail: contact@nintendo.be.

Bedrijfsinformatie

Laatst bijgewerkt: 01.09.2007

Deze website wordt beheerd door

Nintendo of Europe GmbH,

Nintendo Center, 63760 Grossostheim, Duitsland,

E-mail: info@nintendo.de, telefoon: +49 (0) 6026 950-0,

BTW-nummer: DE 132095955,

Geregistreerd bij Amtsgericht Aschaffenburg HRB 4276,

Uitvoerend directeur: Satoru Shibata.

Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op met de Nintendo Klantenservice
Telefoon: 03 - 224 76 83 (lokaal tarief)

E-mail: contact@nintendo.beBelgië (Nederlands)
Belgique (Français)
Danmark (Dansk)
Deutschland (Deutsch)
España (Castellano)
France (Français)
Ireland (English)
Italia (Italiano)
Luxembourg (Français)
Luxemburg (Deutsch)
Nederland (Nederlands)
Norge (Bokmål)
Österreich (Deutsch)
Portugal (Português)
Schweiz (Deutsch)
Suisse (Français)
Suomi (Suomi)
Sverige (Svenska)
Svizzera (Italiano)
United Kingdom (English)
Ελλάδα (Ελληνικά)

back to the overview