Τελευταία ενημέρωση: 01.09.2007

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ!

Εάν είστε κάτω των 18 ετών, ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ!  Πρέπει να αναθέσετε στον νόμιμο κηδεμόνα ή γονέα σας να διαβάσει και να αποδεχτεί τους όρους της παρούσας συμφωνίας. 

Κάντε κλικ στο κουμπί “I accept / Ich akzeptiere / J'accepte / Acepto / Accetto / Akkoord” (Αποδέχομαι) εάν είστε 18 ετών ή μεγαλύτεροι και αποδέχεστε τους όρους της παρούσας συμφωνίας.

Κάντε κλικ στο κουμπί “I do not accept / Ich akzeptiere nicht / Je n'accepte pas / No acepto / Non accetto / Niet Akkoord” (Δεν Αποδέχομαι) εάν είστε άνω των 18 ετών και δεν αποδέχεστε τους όρους της παρούσας σύμβασης.

Το παρόν αποτελεί δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς ως φυσικό πρόσωπο, και την εταιρεία Nintendo of Europe GmbH, Nintendo Center, 63760 Grossostheim, Germany.  Στην παρούσα συμφωνία, η Nintendo of Europe θα αναφέρεται ως “Nintendo”, “εμείς” ή “η εταιρεία μας”. 

 

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο της παρούσας Συμφωνίας

Η παρούσα συμφωνία καλύπτει τη χρήση της υπηρεσίας Wii Shop Channel Service από εσάς.  Αποτελεί προσθήκη στην συμφωνία που καλύπτει τη χρήση από την πλευρά σας της υπηρεσίας Wii Network Services, την οποία αποδεχθήκατε όταν ενεργοποιήσατε την Υπηρεσία αυτή.  Οι διατάξεις της συμφωνίας για τη Wii Network Services εφαρμόζονται στη χρήση του Wii Shop Channel, συμπληρωματικά προς την παρούσα. Σε περίπτωση τυχόν ανακολουθίας, η παρούσα συμφωνία Wii Shop Channel θα υπερισχύει.

Μπορείτε να συνάψετε την παρούσα συμφωνία, μόνον εάν έχετε ήδη αποδεχτεί τους όρους της συμφωνίας για την υπηρεσία Wii Network Services. Εάν δεν συμφωνείτε με εκείνους τους όρους, πρέπει να κάνετε κλικ στο κουμπί “I do not accept / Ich akzeptiere nicht / Je n'accepte pas / No acepto / Non accetto / Niet Akkoord”.

Δεδομένου ότι η παρούσα συμφωνία αποτελεί προσθήκη στην συμφωνία για την υπηρεσία Wii Network Services, σε περίπτωση καταγγελίας της συμφωνίας για τη Wii Network Services για οποιονδήποτε λόγο, θα λύεται αυτομάτως και η παρούσα συμφωνία.

Εκτός αν άλλως εννοείται από τα συμφραζόμενα, οι όροι, που καθορίζονται στην συμφωνία για την υπηρεσία Wii Network Service, θα έχουν την ίδια σημασία και στην παρούσα συμφωνία.   

 

Άρθρο 2ο: Wii Shop Channel Services

Η υπηρεσία Wii Shop Channel Service παρέχεται σε εσάς από τη Nintendo.  Η Nintendo μπορεί να τροποποιήσει την υπηρεσία Wii Shop Channel Service (ειδικότερα, εφόσον είναι απαραίτητο ή συμβάλλει στη βελτίωση της Υπηρεσίας ή στην προσαρμογή της, ώστε να συμβαδίζει με αλλαγές που αφορούν τεχνικές ή νομικές απαιτήσεις), να καταγγείλει την υπηρεσία Wii Shop Channel Service, και/ή να παύσει να παρέχει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο του Περιεχομένου και των Προϊόντων που διατίθενται μέσω της υπηρεσίας Wii Shop Channel Service.

 

Άρθρο 3ο: Wii Shop Channel Account

Με την αποδοχή της παρούσας συμφωνίας, δημιουργείται αυτόματα ένας λογαριασμός Wii Shop Channel Account για τη δική σας Κονσόλα Wii .  Για κάθε Κονσόλα Wii μπορεί να δημιουργηθεί ένας μόνο λογαριασμός Wii Shop Channel Account.  Ο λογαριασμός Wii Shop Channel Account προορίζεται για εσάς προσωπικά..Ο λογαριασμός σας Wii Shop Channel Account και οποιοδήποτε Περιεχόμενο ή Προϊόν που συνδέεται με τον λογαριασμό σας Wii Shop Channel Account δεν επιτρέπεται να πωληθούν ή να μεταβιβαστούν με οποιονδήποτε τρόπο σε άλλο πρόσωπο ή κονσόλα

Είστε υπεύθυνος για την παρακολούθηση του λογαριασμού σας Wii Shop Channel Account και την ενεργοποίηση του κατάλληλου Γονικού Ελέγχου ή την λήψη άλλων μέτρων, προκειμένου να περιορίσετε την πρόσβαση στο λογαριασμό σας Wii Shop Channel Account (για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο βιβλίο οδηγιών της Κονσόλας Wii σας).

 

Άρθρο 4ο: Πόντοι Wii

Η υπηρεσία Wii Shop Channel Service σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τους Πόντους Wii  που έχετε αγοράσει για να λαμβάνετε άδεια χρήσης του Περιεχομένου ή για να αγοράζετε Προϊόντα. Οι Πόντοι Wii δεν έχουν χρηματική ή νομισματική αξία και δεν επιστρέφονται.

Οι Πόντοι Wii προορίζονται για δική σας προσωπική χρήση.  Μόλις οι Πόντοι μεταφερθούν στο λογαριασμό σας Wii Shop Channel Account, δεν επιτρέπεται να τους αποσύρετε ή να τους μεταβιβάσετε σε άλλο πρόσωπο.  Είστε υπεύθυνος για τη χρήση των Πόντων Wii που προστίθενται στο λογαριασμό σας Wii Shop Channel Account, και για τη χρήση των Πόντων Wii αυτών από οποιονδήποτε άλλον, είτε δίνετε την άδειά σας να χρησιμοποιηθούν είτε όχι. 

Εάν υπάρξει οποιαδήποτε δολιοφθορά ή παράνομη δραστηριότητα σχετικά με τους Πόντους Wii στο λογαριασμό σας Wii Shop Channel Account ή σχετικά με τη χρήση των Πόντων Wii, από οποιοδήποτε πρόσωπο, μπορούμε να ακυρώσουμε, να αναστείλουμε ή να περιορίσουμε με οποιονδήποτε τρόπο την πρόσβασή σας στο Wii Network Service,  ή σε οποιοδήποτε τμήμα του Wii Network Service, και σε αυτή την περίπτωση το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία Wii Shop Channel Service, συμπεριλαμβανομένων των Πόντων Wii σας, θα παύσει αμέσως να ισχύει.

 

Άρθρο 5ο: Πίστωση του Λογαριασμού με Πόντους Wii

Υπάρχουν δύο τρόποι να προσθέτετε Πόντους Wii στο λογαριασμό σας Wii Shop Channel. Μπορείτε είτε να χρησιμοποιήσετε την πιστωτική σας κάρτα για να αγοράσετε Πόντους Wii ηλεκτρονικά, οι οποίοι στη συνέχεια πιστώνονται αμέσως στο λογαριασμό σας, είτε να αγοράσετε μία κάρτα Wii Points Card σε κάποιο κατάστημα πώλησης.

 

Άρθρο 6ο: Χρεώσεις Πιστωτικής Κάρτας και ο Λογαριασμός σας Χρέωσης

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την πιστωτική σας κάρτα για να αγοράσετε Πόντους Wii ηλεκτρονικά.  Δηλώνετε ότι είστε εξουσιοδοτημένος να χρησιμοποιείτε την πιστωτική κάρτα και συμφωνείτε ότι φέρετε την ευθύνη για όλες τις χρεώσεις της συγκεκριμένης πιστωτικής κάρτας.  Εκτός εάν απαιτείται κάτι διαφορετικό από το νόμο, καμία από τις χρεώσεις της πιστωτικής κάρτας που χρησιμοποιείται για την αγορά Πόντων Wii δεν επιστρέφεται.

Κάθε φορά που αγοράζετε με την πιστωτική σας κάρτα Πόντους Wii, ηλεκτρονικά, μέσω της υπηρεσίας Wii Shop Channel Service, θα λαμβάνετε μία απόδειξη επιβεβαιωτική της συναλλαγής σας. Αυτή η απόδειξη θα καταχωρίζεται στην κατάσταση του λογαριασμού σας.  Όταν χρησιμοποιείτε Πόντους Wii για να λάβετε άδεια χρήσης του Περιεχομένου ή για να αγοράσετε Προϊόντα, η συναλλαγή αυτή θα εμφανίζεται, επίσης, στην κατάσταση του λογαριασμού σας. Μπορείτε να λαμβάνετε την κατάσταση του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας Wii Shop Channel Service.  Στοιχεία της κατάστασης του λογαριασμού θα διατίθενται για συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν τα δύο τελευταία ημερολογιακά έτη, εκτός εάν διαγράψετε τα στοιχεία αυτά από την κατάσταση του λογαριασμού σας ή επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις (format) της Κονσόλας Wii σας.

 

Άρθρο 7ο: Μεταφόρτωση (downloading)  Παιχνιδιών από το Wii Shop Channel. 

Στο Wii Shop Channel διατίθενται αρκετές εφαρμογές προς μεταφόρτωση (downloading).  Μόλις ολοκληρώσετε την διαδικασία παραγγελίας, αποκτάτε περιορισμένη άδεια χρήσης για να χρησιμοποιήσετε την επιλεγμένη εφαρμογή. Παρακαλούμε λάβετε υπ' όψιν ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό που φορτώσατε μόνον στην Κονσόλα Wii, στην οποία μεταφορτώθηκε για πρώτη φορά. Δεν υπάρχει η δυνατότητα  μεταφοράς του λογισμικού σε άλλη Κονσόλα Wii.

Μόλις παραγγείλετε μια συγκεκριμένη εφαρμογή, ο αριθμός Πόντων Wii που απαιτούνται για τη μεταφόρτωση του λογισμικού θα χρεωθούν στο λογαριασμό σας Wii Shop Channel Account.  Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία παραγγελίας για μια εφαρμογή, δεν μπορείτε να ακυρώσετε τη συναλλαγή αυτή.

 

Άρθρο 8ο: Γονικοί Έλεγχοι.

Συνιστούμε ιδιαίτερα να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία γονικού ελέγχου προκειμένου να διασφαλίζετε ότι όλοι οι χρήστες της δικής σας Κονσόλας Wii έχουν πρόσβαση μόνο σε περιεχόμενο κατάλληλο για την ηλικία τους.

 

 Άρθρο 9ο:  Ακύρωση του λογαριασμού σας Wii Shop Channel Account

Μπορείτε να ακυρώσετε το λογαριασμό σας Wii Shop Channel Account, επικοινωνώντας με το πλησιέστερο Κέντρο Εξυπηρέτησης της Nintendo.  Μετά την ακύρωση του λογαριασμού σας Wii Shop Channel Account, δεν θα μπορείτε πλέον να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία Wii Shop Channel Service.  Εάν ακυρώσετε το λογαριασμό σας Wii Shop Channel Account, θα εκπέσετε αυτομάτως από οποιοδήποτε δικαίωμά σας σε τυχόν αχρησιμοποίητους Πόντους Wii, οι οποίοι θα περιέλθουν στην ιδιοκτησία της Nintendo.België (Nederlands)
Belgique (Français)
Danmark (Dansk)
Deutschland (Deutsch)
España (Castellano)
France (Français)
Ireland (English)
Italia (Italiano)
Luxembourg (Français)
Luxemburg (Deutsch)
Nederland (Nederlands)
Norge (Bokmål)
Österreich (Deutsch)
Portugal (Português)
Schweiz (Deutsch)
Suisse (Français)
Suomi (Suomi)
Sverige (Svenska)
Svizzera (Italiano)
United Kingdom (English)
Ελλάδα (Ελληνικά)

back to the overview