Senast uppdaterad: 01.09.2007

DETTA ÄR ETT VIKTIGT JURIDISKT DOKUMENT!

Är du under 18 år? STOPP!  Din förälder eller förmyndare måste läsa och godkänna villkoren i avtalet. 

 

Detta är ett bindande avtal mellan dig som privatperson och Nintendo of Europe GmbH, Nintendo Center, 63760 Grossostheim, Tyskland.  Hänvisningar i avtalet till "Nintendo", "vi" eller "oss" avser Nintendo of Europe. 

 
Wii Network Service

 
Paragraf 1:  Wii Network Service

Detta avtal reglerar din användning av Wii Network Service.

Utöver bestämmelserna i detta avtalsdokument innefattar avtalet, och i tillämpliga fall avtalet för tjänsten Wii-shopkanalen -, nedanstående dokument.

·            Uppförandekod för Wii Network Service. Syftet med detta dokument är att se till att Wii Network Service är en vänlig och säker miljö. 

·            Wii Network Service integritetspolicy. Detta dokument ger dig en förståelse för den information som inges och insamlas via Wii Network Service.

Vi rekommenderar starkt att du läser igenom båda dessa dokument innan du accepterar villkoren i detta avtal. De fullständiga versionerna av dessa dokument är tillgängliga på http://wii.nintendo-europe.com/terms.

Genom att acceptera villkoren i Wii Network Service-avtalet accepterar du även utan reservation alla villkor i dessa dokument.

 
Paragraf 2:  Upplåtelse av licens 

Vi upplåter till dig en personlig, begränsad, icke-exklusiv och återkallelig licens att använda Wii Network Service i enlighet med detta avtal.  Specifikt:

·            Wii Network Service är uteslutande avsett för ditt personliga bruk i underhållningssyfte.  Du ansvarar för din och andras användning av Wii Network Service via din Wii--konsol, vare sig användningen sker med ditt medgivande eller inte. 

·            Du får inte överföra eller överlåta denna licens till en annan person eller ett annat företag och alla försök att överföra eller överlåta denna licens saknar giltighet. 

·            Du får inte använda eller försöka använda Wii Network Service för några kommersiella eller olagliga ändamål, eller på ett sätt som kan skada andra personer eller företag, eller på ett obehörigt eller annorledes olämpligt sätt som vi kan komma att specificera från tid till annan.

·            Du ansvarar för att radera allt innehåll, inklusive spel och annan programvara som laddats ned via Wii-shopkanalen, samt alla personuppgifter och all övrig känslig information som lagrats på din Wii-konsol, innan Wii-konsolen säljs eller på annat sätt överlåts till tredje part.  Om du förvärvar en begagnad Wii-konsol ansvarar du för att radera allt innehåll, alla personuppgifter och all övrig känslig information som kan finnas lagrad på Wii-konsolen vid tidpunkten för dess förvärvande.

·            Wii Network Service licensieras till dig för användning på din Wii-konsol endast inom EES eller Schweiz, beroende på din hemort.

WiiConnect 24

 
Paragraf 3:  WiiConnect 24.

Genom att registrera dig för Wii Network Service godkänner du att Nintendo har rätt att tillhandahålla WiiConnect 24 till dig.

Paragraf 4:  Uppgraderingar och ändringar.

Nintendo har rätt att helt eller delvis och när som helst uppgradera (korrigera) programvara som distribuerats via WiiConnect 24 och/eller ändra Internet-innehållet i WiiConnect 24.

Dock ska alla sådana uppgraderingar eller förändringar vara till fördel för användarna av Wii Network Service. 

Övrigt

Paragraf 5:  Externa leverantörer 

Nintendo har rätt att tillåta tredje part att tillhandahålla tjänster och/eller material, inklusive innehåll och produkter, till Wii Network Service.

Paragraf 6:  Immateriella rättigheter 

Nintendo innehar den fulla och oinskränkta äganderätten till, eller har rätt att använda och underlicensiera Wii Network Service och Nintendos immateriella rättigheter.  Utöver licensen i paragraf 2  tillhandahåller vi ingen rätt till Wii Network Service eller Nintendos immateriella rättigheter till dig. Nintendo förbehåller sig alla övriga rättigheter.

Paragraf 7:  Förbud mot duplicering, modifiering och bakåtkompilering (reverse engingeering) 

Endast Nintendo har rätt att tillhandahålla Wii Network Service.  Därav följer att du inte har rätt att tillhandahålla, hindra, emulera eller omdirigera de kommunikationsprotokoll som används av Nintendo som en del av Wii Network Service, oavsett med vilken metod detta sker.  Förbjudna metoder inkluderar men är inte begränsat till protokollemulering, bakåtkompilering, modifiering, tillägg av komponenter samt användning av programverktyg för att tillhandahålla Wii Network Service, Wii-konsolen, Nintendos immateriella rättigheter eller någon del därav.  Du har inte rätt att skapa verk som baseras på Nintendos immateriella rättigheter eller att bearbeta, distribuera eller göra Nintendos immateriella rättigheter överförbar till allmänheten.

Paragraf 8:  Spärrfunktion

Vi tillhandahåller möjligheten att med spärrfunktion begränsa åtkomst till vissa funktioner på Wii-konsolen och Wii Network Service.  Genom Wii- konsolen kan användare komma åt innehåll som kan vara olämpligt för minderåriga.  Om din Wii- konsol används av andra personer än du själv, i synnerhet om den används av minderåriga, rekommenderar vi att du använder spärrfunktionen för att säkerställa att användare av Wii-konsolen endast får tillgång till sådant innehåll som är lämpligt för deras ålder. Mer information finns i användarhandboken till Wii- konsolen.

Paragraf 9:  Uppförandekod 

Din användning av Wii Network Service förutsätter fullständig efterlevnad av uppförandekoden för Wii Network Service, vilken förbjuder allt skadligt, olagligt eller på annat sätt stötande uppförande, inklusive men inte begränsat till följande:

·         Tillverkning, distribution och uppspelning av olagliga kopior av spel eller annat innehåll på Wii- konsolen eller som hämtats via den virtuella  konsolen.  Sådana aktiviteter är olagliga!

·         Framställning av produkter som härletts från innehåll eller produkter.

·         Försök till åtkomst av andra personers anslutning till Wii Network Service utan tillstånd, eller försök till åtkomst av våra datorer, vår maskinvara eller våra nätverk, som används för att tillhandahålla Wii Network Service.

·         Olagliga, diskriminerande, ärekränkande, hatfulla, trakasserande, grova, obscena, hotfulla eller fysiskt farliga aktiviteter i samband med Wii Network Service.

Den fullständiga uppförandekoden till Wii Network Service finns på http://wii.nintendo-europe.com/terms och kan revideras av oss från tid till annan. Du ansvarar för att regelbundet hålla dig informerad om uppförandekoden till Wii Network Service.  Kontakta Bergsala AB Sweden om du saknar Internet-åtkomst, som då kostnadsfritt skickar dig en aktuell version av uppförandekoden via post.  Om du inte godkänner eventuella framtida ändringar av uppförandekoden ansvarar du för att säga upp din Wii Network Service i enlighet med detta avtal.

Paragraf 10:  Insändning av material 

Skicka inte kreativt eller nyskapande material till oss, exempelvis uppslag till leksaker, spel eller andra produkter, eller kreativa förslag, uppslag, anteckningar, ritningar, koncept eller annan information.

Paragraf 11:  Skydd av personuppgifter 

Nintendo skyddar din integritet och garanterar skydd av dina personuppgifter.  Vi har utvecklat Wii Network Service integritetspolicy för att ge dig information om integritetsskydd, säkerhet, insamling och användning av information som kommer oss tillhanda via Wii Network Service.

Du kan kontakta Bergsala AB Sweden så skickar vi dig kostnadsfritt en aktuell version av Wii Network Service integritetspolicy.

Nedan följer ett antal viktiga punkter avseende skydd av dina personuppgifter:

·         Genom att använda Wii Network Service godkänner du att vi har rätt att övervaka, registrera och automatiskt överföra uppdateringar, korrigeringar, uppgraderingar och liknande programvara till din Wii-konsol för att säkerställa att den och Wii Network Service är aktuella, samt att avinstallera och/eller inaktivera obehörig eller olaglig programvara på din Wii-konsol utan föregående avisering, i den mån detta är nödvändigt för eller bidragande till att förbättra tjänsten eller anpassa den till förändringar i tekniska eller juridiska krav.

·         Nintendo har rätt att övervaka din användning av Wii Network Service. Vi kommer inte att samla in personuppgifter, det vill säga information som kan identifiera dig. Sådan informationsinsamling sker anonymt.  Kontakta Bergsala AB Sweden om du önskar invända mot sådan anonym informationsinsamling

·         Som en del av Wii Network Service kan Nintendo komma att ge dig möjlighet att skapa och använda en vänlista där du kan lagra användar-ID:n och e-postadresser från andra personer ("vänlista") och kan även tillåta dig att lagra annan personlig eller känslig information på din Wii-konsol eller i Wii Network Service.  Vi garanterar inte säkerheten för innehållet i en sådan vänlista eller för sådana personliga eller känsliga uppgifter från obehörig tredje part.  Om du säljer eller på annat sätt överlåter din Wii-konsol måste du vidta åtgärder för att radera din vänlista och eventuell personlig eller känslig information som lagrats på din Wii-konsol eller i Wii Network Service.  Om du underlåter att göra detta eller inte skyddar din Wii-konsol mot förlust eller otillåten användning, kan obehöriga personer eller företag få åtkomst till och använda din vänlista eller personlig eller känslig information.  Därutöver kan obehöriga utan din vetskap få åtkomst till en eller flera vänlistor eller dina personliga eller känsliga uppgifter som innehåller information om dig eller dina vänner.  Nintendo övervakar inte användning eller åtkomst till enskilda vänlistor och du ansvarar för att övervaka din egen och familjemedlemmars kommunikation med andra användare av Wii Network Service.

Paragraf 12:  Uppsägning och upphörande av avtal 

·         Du har rätt att säga upp detta avtal genom att radera innehåll och produkter från Wii-konsolen.  Om du säger upp avtalet frånsäger du dig automatiskt alla rättigheter till poäng på ditt konto på Wii-shopkanalen.  Efter uppsägning av avtalet kan du inte längre använda tjänsten Wii-shopkanalen.

·         Vi har rätt att när som helst säga upp detta avtal, eller någon del av det, om du bryter mot villkoren i avtalet eller på grund av tekniska eller kommersiella skäl. Om vi säger upp detta avtal på grund av tekniska eller kommersiella skäl kommer vi att meddela dig om detta i skälig tid före.  Sådan uppsägning medför även uppsägning av eventuella licenser som utgivits inom avtalet och kan förhindra din användning av Wii Network Service och Wii-shopkanaltjänsten. 

·         Om avtalet sägs upp, oavsett anledning, fortsätter följande artiklar att gälla: (i) Immateriell rättigheter, (ii) Gällande lag och (iii) Tolkning av avtal.  

Paragraf 13:  Uppdatering av avtal

Nintendo har rätt att när som helst ändra villkoren i avtalet, inklusive uppförandekoden för Wii Network Service och Wii Network Service integritetspolicy, vilka båda utgör en del av detta avtal, i den mån detta är nödvändigt för eller bidragande till att förbättra tjänsten eller anpassa den till förändringar i tekniska eller juridiska krav. 

En aktuell version av avtalet finns alltid på http://wii.nintendo-europe.com/terms.  Vi publicerar ett meddelande på Wii-meddelandetavlan med information om ändringar i avtalet minst 5 dagar innan ändringen blir juridiskt bindande.  Om du inte godkänner en sådan ändring ansvarar du för att säga upp avtalet i enlighet med paragraf 12. 

Paragraf 14:  Överlåtelse 

Du ansvarar för användningen av din Wii-konsolen och Wii Network Service av dina vänner och familjemedlemmar.  Du har inte rätt att överlåta avtalet till tredje part.   

Paragraf 15:  Gällande lag 

Du godkänner att detta avtal och eventuella krav under avtalet regleras av tysk lag, utan hänsyn till internationell privaträtt.

Paragraf 16:  Tolkning av avtal 

Om någon del av detta avtal befinns vara ogiltig eller icke tillämpbar ska den delen inte längre tillämpas.  Du godkänner att den ogiltiga delen betraktas som borttagen från avtalet, men att övriga delar av avtalet förblir giltiga.  Du godkänner vidare att vi har rätt att byta ut den ogiltiga delen med en bestämmelse som återspeglar eller så nära som möjligt återspeglar den ursprungliga avsikten. 

Paragraf 17:  Definitioner

"Med "innehåll" avses programvara och innehåll inklusive tillämpningar som kallas "kanaler", som Nintendo äger eller innehar rättigheterna att använda, distribuera eller underlicensiera och som finns tillgängliga att hämta via tjänsten Wii-shopkanalen eller på andra sätt."

"Nintendos immateriella rättigheter" avser alla immateriella rättigheter som är kopplad till Wii-konsolen och/eller Wii Network Service, inklusive men inte begränsat till varumärken, tjänstemärken, logotyper, designrättigheter, upphovsrättigheter, uppfinningar, patent, företagshemligheter, know-how och annan konfidentiell information som Nintendo har utvecklat, äger eller har beviljats licens att använda.

"Poäng" avser poäng som du köper från Nintendo via den virtuella konsoltjänsten eller Wii-poängkort som säljs eller distribueras av Nintendo eller Nintendos marknadsföringspartner och som kan användas av dig i utbyte mot en licens att använda innehåll eller köp av produkter.

 "Produkter" avser alla varor med undantag för innehåll, som tillhandahålls för köp via Wii-shopkanalen. 

"Med "WiiConnect24" avses den tjänst som Nintendo kan använda till att distribuera programvara, material, e-post och andra data till Wii-konsolen och Wii-meddelandetavlan när som helst, och som du kan använda till att skicka och ta emot e-post, fotografier och annat material med Wii-konsolen."

"Wii-konsol" avser Nintendos system som säljs och marknadsförs av Nintendo under varumärket Wii, inklusive alla efterföljande kompatibla system.

"Wii Network Service" avser tjänsterna Wii-shopkanalen, virtuell konsol, WiiConnect 24 och eventuella relaterade tjänster och relaterat material som levereras till din Wii-konsol över Internet, inklusive men inte begränsat till innehåll, produkter och poäng.

”Uppförandekod för Wii Network Service " avser den uppförandekod som gäller för Wii Network Services, såsom denna revideras av oss från tid till annan, varvid en aktuell version alltid kommer att vara tillgänglig på http://wii.nintendo-europe.com/terms.

”Wii Network Service integritetspolicy” avser den integritetspolicy som gäller för Wii Network Services, såsom denna revideras av oss från tid till annan, varvid en aktuell version alltid kommer att vara tillgänglig på http://wii.nintendo-europe.com/terms.

”Wii-poängkort” avser förbetalda kort sålda eller distribuerade av Nintendo eller Nintendos marknadsföringspartner, vilka innehåller kredit till poäng.

"Konto för Wii-shopkanalen " avser ett personligt konto (får ej överlåtas) som kommer att upprättas på din Wii-konsol i samband med att du godkänner dessa villkor samt användningsvillkoren för Wii-shopkanalenoch som du använder i anslutning till Wii-shopkanalen. 

"Tjänsten Wii-shopkanalen " avser tjänster som är kopplade till kontot för Wii-shopkanalen, poäng, produkter, onlinebutik och hämtningstjänst, som alla direkt eller indirekt drivs av Nintendo så som översiktligt beskrivits i detta avtal. 

Wii-uppförandekod (Code of Conduct)

 Senast uppdaterad: 01.09.2007

Uppförandekoden för Wii Network Service ("Wii-uppförandekoden") ger riktlinjer för de regler du måste följa för att kunna delta i Wii Network Service. Reglerna är utformade för att bevara Wii Network Services vänliga och säkra miljö.

Den kompletta Wii-uppförandekoden finns på http://wii.nintendo-europe.com/terms, och kan bli reviderad av oss när som helst. Om du inte har tillgång till Internet kontaktar du Bergsala AB Sweden så skickar de kostnadsfritt en aktuell version av denna uppförandekod. Betydelsen av samtliga ej definierade rubriker i denna Wii-uppförandekod beskrivs i användaravtalet.

1. Din användning av "Wii Network Service" är beroende av denna Wii-uppförandekod, vilken förbjuder all skadlig, illegal eller på annat sätt stötande eller otillåten verksamhet, inkluderande men inte begränsad, till följande.

2. Nintendo är inte ansvarigt för någonting du säger eller någonting som händer på " Wii Network Service" eller för något som blir ett resultat av din användning av " Wii Network Service"; utan du är ensam ansvarig.

3. Virtuella egendomar. Vissa spel eller annat innehåll kan ha funktioner som kan överföras till andra Wii Network Service-användare. Till exempel ger kanske ett spel dig tillstånd att skapa en spelfigur som samlar objekt  (som en bil eller guldmynt) och som har speciella karaktäristika (som en speciell förmåga, en speciell skicklighet eller ett utseende). Dessa kännetecken kallas ibland för "virtuella egendomar”. Nintendo (eller dess licensgivare) äger denna virtuella egendom, och den får inte säljas, föras vidare, överlåtas eller licensieras eller på annat sätt överföras eller förmedlas för pengar eller för poäng.

4. Nintendo förbehåller sig rätten att omedelbart avsluta eller säga upp ditt användande av Wii Network Service efter Nintendos eget godtycke, vid överträdelse av Wii-uppförandekoden. Nintendo förbehåller sig rätten att kontakta och samarbeta med alla instanser som upprätthåller lag och ordning, myndigheter eller Internet-leverantörer  som Nintendo efter eget godtycke bedömer är nödvändigt eller lämpligt för att undersöka eller lösa möjliga problem eller frågeställningar eller vad lagen annars kräver.

Wii Network Service Integritetspolicy (Privacy Policy)

Senast uppdaterad: 01.09.2007

Nintendo of Europe GmbH, Nintendo Center, 63760 Grossostheim, (’’Nintendo’’) strävar efter att skydda din sekretess och att hantera all personlig information vi får om dig med omsorg och respekt. Wii Network Service integritetspolicy (’’Wii integritetspolicy ’’) ska ge dig förståelse för information som sänds och samlas in via Wii Network Service. Vi kan komma att revidera och uppdatera Wii integritetspolicy då och då. Försäkra dig om att du är medveten om eventuella förändringar av Wii integritetspolicy genom att ofta granska den senaste versionen som finns tillgänglig på http://wii.nintendo-europe.com/terms, eller kontakta vår kundtjänst. Wii integritetspolicy rör enbart information som lämnas och samlas in via Wii Network Service och alltså inte information som du lämnar via Nintendos webbsidor.

FÖRÄLDRAINFORMATION: SKYDDA BARNENS INTEGRITET

Innan du låter dina barn använda Wii Network Service rekommenderar vi dig att informera dem om vikten av att inte lämna ut personlig information om sig själva till okända personer. Vi vill särskilt rekommendera att barnen inte ska använda personlig information för smeknamn på spel, användarnamn i chattrum, namn på Mii-figurer eller i någon annan tillämpning som använder Wii Network Service.

Vi rekommenderar att du hjälper dina barn att installera Wii Network Service, och att du alltid har uppsikt över barnets användning av Wii Network Service. Om du vid något tillfälle vill avsluta barnets användning av Wii Network Service så kan du enkelt stänga av den genom att följa instruktionerna i instruktionsboken till Wii- Kanaler och inställningar.

Vänligen läs följande bestämmelser noga, eftersom de gäller för din såväl som andras användning av Wii Network Service när de använder din Wii-konsol. 

A.   INSAMLAD INFORMATION

Som ”personlig information” räknas information som kan kopplas direkt till dig som t.ex. ditt namn, din adress, ditt telefonnummer, och i vissa fall din e-postadress.

Vi kan övervaka din användning av Wii Network Service anonymt. Alla insamlade data är anonyma. Vi kan i våra serverloggar erhålla och spara information från Wii Network Service, inklusive men inte begränsat till, din IP-adress, cookies, inställningar och nedladdningsaktiviteter. Vill du motsätta dig sådant anonymt insamlande av data kontaktar du Bergsala AB Sweden.

B.   Wii-KANALER

Wii-kanaler är en unik funktion hos Wii Network Service. I särskilda Wii-kanaler har du möjlighet att ge dina Mii-figurer smeknamn, skapa ett användar-ID och interagera med andra spelare. Vi avråder dig från att använda ditt eget namn till vare sig Mii-figurer eller användar-ID. Därtill vill vi starkt avråda dig från att lämna ut någon personlig information om dig själv. Vi vill även avråda dig från att låta dina barn lämna ut personlig information om sig själva.

C.   INFORMATION SOM LAGRAS I Wii-FJÄRRKONTROLLEN OCH Wii-KONSOLEN

Wii-konsolen kan tillåta att viss personlig information lagras i Wii-fjärrkontrollen. Därför är det viktigt att du noterar att det är möjligt att viss personlig information kan spridas till andra konsoler om du använder fjärrkontrollen på dem.

Även i Wii-konsolen kan viss personlig information sparas. För din egen säkerhet bör du rensa och avlägsna all kontoinformation för Wii-shopkanalen, Wii-meddelanden eller annan personlig information, samtliga bilder eller meddelanden på meddelandetavlan, all annan lagrad känslig information i Wii Network Service, i Wii-konsolen, på Wii-fjärrkontrollen eller övriga Wii-tillbehör innan du säljer eller överlåter Wii-konsolen. För information om hur du formaterar Wii-konsolen och rensar dina aktiviteter på Wii-shopkanalkontot läser du i instruktionsboken för Wii - Kanaler och inställningar.

D.   UPPDATERINGAR OCH UPPGRADERINGAR

För att försäkra oss om att din Wii-konsol fungerar bra och effektivt kommer vi automatiskt att ladda ned uppdateringar, ändringar, uppgraderingar och liknade till din Wii-konsol.

E.   KONTAKTA OSS MED DINA INTEGRITETSFRÅGOR, SYNPUNKTER ELLER FUNDERINGAR

Om du har frågor, klagomål, eller kommentarer som gäller integritetspolicyn för Wii eller våra tillämpningar av denkontaktar du Nintendo via e-post på adress info@bergsala.se.

Kontaktinformation

Senast uppdaterad: 01.09.2007

Wii Network Services drivs av Nintendo of Europe GmbH

Nintendo Center, 63760 Grossostheim, Tyskland,

E-post: info@nintendo.de, Telefon: +49 (0) 6026 950-0,

Momsregistreringsnummer: DE 132095955,

Bolaget har sitt säte vid Local Court of Aschaffenburg HRB 4276,

Verkställande direktör: Satoru Shibata.

Om du har frågor kontaktar du Nintendo via e-post på info@bergsala.se, eller via telefon på +46 (0)300-50972België (Nederlands)
Belgique (Français)
Danmark (Dansk)
Deutschland (Deutsch)
España (Castellano)
France (Français)
Ireland (English)
Italia (Italiano)
Luxembourg (Français)
Luxemburg (Deutsch)
Nederland (Nederlands)
Norge (Bokmål)
Österreich (Deutsch)
Portugal (Português)
Schweiz (Deutsch)
Suisse (Français)
Suomi (Suomi)
Sverige (Svenska)
Svizzera (Italiano)
United Kingdom (English)
Ελλάδα (Ελληνικά)

back to the overview