De NINTENDO NETWORK-OVEREENKOMST en het NINTENDO NETWORK-PRIVACYBELEID zijn belangrijke juridische documenten. Indien je jonger bent dan 18 jaar, moet je je ouder of voogd vragen de voorwaarden hiervan te aanvaarden.

I. Nintendo Network-overeenkomst

Versie: 05.2015 (BE)

Dit is een bindende overeenkomst tussen jou, een natuurlijk persoon, en Nintendo of Europe GmbH (Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main (Duitsland), telefoon: +32 900 10800, e-mail: contact@nintendo.be, fax: +49 69 667747 95412). In deze overeenkomst wordt naar Nintendo of Europe GmbH verwezen als "Nintendo", "wij", "we" of "ons".

Deze Nintendo Network-overeenkomst (de "overeenkomst") is van toepassing op je gebruik van Nintendo Network.

1 Algemene bepalingen

1.1 Begripsbepalingen

In deze overeenkomst hebben de volgende begrippen de navolgende betekenis:

"Digitale producten" verwijst naar alle spellen, applicaties, software, aanvullende content voor spellen, applicaties en software, vouchers voor digitale diensten en andere digitale content die gratis beschikbaar is of bij de Nintendo-winkeldiensten wordt verkocht voor gebruik op een Nintendo-apparaat en/of via Nintendo Network.

"Gekoppeld Nintendo-apparaat" verwijst naar een Nintendo-apparaat dat aan een Nintendo Network ID is gekoppeld.

"Mii-personage" verwijst naar een naar eigen wens in te vullen elektronisch personage dat je in een applicatie voor het creëren van Mii-personages kunt aanmaken, en dat in spellen en andere applicaties in Nintendo Network kan worden gebruikt, waaronder als weergave van je Nintendo Network ID tegenover andere gebruikers.

"Nintendo-apparaat" verwijst naar een elektronisch apparaat dat onder het "Nintendo®"-handelsmerk door Nintendo wordt vervaardigd en verhandeld en dat aan een Nintendo Network ID kan worden gekoppeld.

"Intellectuele eigendom van Nintendo" verwijst naar alle intellectuele eigendom, met inbegrip van, zonder daartoe beperkt te zijn, geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken, dienstmerken, logo’s, geregistreerde en niet-geregistreerde ontwerpen, auteursrechten, databankrechten, uitvindingen, octrooien, handelsgeheimen, knowhow, Mii-personages en andere vertrouwelijke informatie en bedrijfsinformatie die Nintendo heeft ontwikkeld, in eigendom heeft of waarvoor hij een gebruikslicentie heeft verkregen.

"Nintendo Network" verwijst naar het totaal aan alle spellen, applicaties, software, diensten, portalen, gegevens en andere (commerciële of niet-commerciële) content van Nintendo of externe partners van Nintendo dat beschikbaar is voor gebruikers met een geregistreerde Nintendo Network ID wanneer ze op hun gekoppelde Nintendo-apparaat verbinding met het internet maken of wanneer ze zichzelf toegang verschaffen tot spellen, applicaties, software, portalen, berichten, informatie, gegevens en andere content die op een ander apparaat dat met het internet verbonden is, als Nintendo Network-content wordt herkend.

"Nintendo-winkeldiensten" verwijst naar alle op Nintendo Network beschikbare applicaties, software en diensten waarmee gebruikers (i) hun Nintendo Network ID-licenties voor spellen, applicaties, software, aanvullende content voor spellen, applicaties en software, vouchers voor digitale diensten en andere digitale content kosteloos of tegen betaling kunnen laten registreren en/of (ii) fysieke producten van Nintendo kunnen aanschaffen met gebruikmaking van een Nintendo Network ID.

"Fysieke producten" verwijst naar tastbare en fysieke artikelen.

"Content van derden" verwijst naar spellen, applicaties, software, aanvullende content, diensten, websites, portalen, gegevens en andere digitale content die door derden beschikbaar worden gesteld.

"Winkeldiensten van derden" verwijst naar alle door derden aangeboden applicaties, software en diensten die op Nintendo Network toegankelijk kunnen zijn, maar niet op de Nintendo Network ID zijn geregistreerd, en waarmee gebruikers op basis van de door derden vastgestelde voorwaarden licenties voor spellen, applicaties, software en andere digitale content van derden kunnen verkrijgen.

"User-generated content" betekent alle communicatie, berichten, tekst, afbeeldingen, tekeningen, foto’s, geluid, stemmen, audio-opnames, muziek, films, informatie, gegevens en ander materiaal en andere content (waaronder gebruikersnamen, nicknames, aangepaste Mii-personages, nicknames van Mii-personages, aangepaste levels, kaarten, scenario’s etc.) die door een Nintendo Network-gebruiker worden aangemaakt of aan hem in licentie zijn gegeven en die op een Nintendo-apparaat en/of via Nintendo Network door een Nintendo Network-gebruiker gepost, verzonden of anderszins beschikbaar worden gesteld.

1.2 Nintendo Network ID

Voordat je gebruik kunt maken van Nintendo Network, moet je een Nintendo Network ID laten registreren. Je moet tijdens het registratieproces nauwkeurige en volledige gegevens verschaffen en je geregistreerde gegevens bij wijzigingen aanpassen.

De Nintendo Network ID is gekoppeld aan het land waarin je woont, zoals je tijdens de registratie hebt aangegeven. Indien je naar een ander land verhuist, kun je je Nintendo Network ID (waaronder digitale producten) mogelijk niet gebruiken en moet je wellicht een andere Nintendo Network ID aanmaken indien je in dit nieuwe land van Nintendo Network gebruik wilt maken. Indien je terugverhuist naar het land waarin je Nintendo Network ID is geregistreerd, kun je weer van je oorspronkelijke Nintendo Network ID gebruikmaken.

De Nintendo Network ID geldt voor jou persoonlijk en je mag je Nintendo Network ID niet aan een andere (rechts)persoon verkopen, verhandelen, cederen of anderszins overdragen.

Je bent verantwoordelijk voor alle transacties binnen je Nintendo Network ID. Je moet je inloggegevens te allen tijde veilig bewaren. Indien je een schending van de beveiliging bemerkt of hiervan een redelijk vermoeden hebt (bijvoorbeeld ongeoorloofde toegang tot je Nintendo Network ID door een derde of verlies, diefstal of openbaarmaking van je inloggegevens), moet je Nintendo hiervan onmiddellijk in kennis stellen.

Nintendo kan je, geheel ter eigen beoordeling, toestemming geven je Nintendo Network ID aan een of meer Nintendo-apparaten te koppelen. Indien je Nintendo Network ID aan een Nintendo-apparaat is gekoppeld, moet je je Nintendo Network ID en andere content die voor jou persoonlijk is, van het gekoppelde Nintendo-apparaat verwijderen voordat je je gekoppelde Nintendo-apparaat aan iemand anders verkoopt of anderszins overdraagt.

Kinderen kunnen gebruikmaken van een Nintendo Network ID die door hun ouder of voogd voor hen is gecreëerd. Ouders of voogden dienen te allen tijde toe te zien op het gebruik van Nintendo Network door hun kinderen. Ouders of voogden zijn ervoor verantwoordelijk dat ze van de door Nintendo aangeboden functionaliteit voor ouderlijk toezicht gebruikmaken indien ze het gebruik van Nintendo Network door hun kinderen willen beperken.

1.3 Gebruik van Nintendo Network

Nintendo Network is uitsluitend bedoeld voor je eigen persoonlijke, recreatieve en niet-commerciële gebruik. Nintendo Network mag voor geen enkel ander doel worden aangewend.

Je bent verantwoordelijk voor alle kosten in verband met het gebruik van Nintendo Network via je Nintendo Network ID, ongeacht of hiervan door jouzelf of door je vrienden, je gezin of andere derden gebruik wordt gemaakt (waaronder kosten voor de internetverbinding, kosten voor noodzakelijke apparatuur en andere relevante vergoedingen en onkosten). Het precieze bedrag van de kosten hangt onder meer af van het apparaat dat je gebruikt om toegang tot Nintendo Network te krijgen, van je activiteiten binnen Nintendo Network en van de voorwaarden van je internetaanbieder.

Nintendo Network is niet in alle landen beschikbaar. Spellen, applicaties, software, diensten, portalen, gegevens en andere content die door Nintendo Network worden aangeboden, kunnen per land verschillen. Nintendo kan (een deel van) Nintendo Network ten behoeve van de Nintendo Network-gebruikers van tijd tot tijd wijzigen.

1.4 User-generated content

Nintendo is niet verantwoordelijk voor user-generated content. User-generated content is volledig de verantwoordelijkheid van een Nintendo Network-gebruiker die deze user-generated content via Nintendo Network heeft gepost, verzonden of anderszins beschikbaar heeft gesteld. Nintendo is niet verplicht user-generated content te controleren. Indien Nintendo zich echter bewust wordt van mogelijk onrechtmatige of ongepaste user-generated content, behoudt Nintendo zich het recht voor deze user-generated content ter eigen beoordeling te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren.

Indien je user-generated content via Nintendo Network post, verzendt of anderszins beschikbaar stelt, verleen je Nintendo voor de duur van deze overeenkomst een niet-exclusief, wereldwijd, volledig overdraagbaar recht, vrij van royalty's, om user-generated content via Nintendo Network na te werken, te publiceren en beschikbaar te stellen zoals is voorzien door de applicatie die je gebruikt om deze user-generated content te posten, te verzenden of anderszins beschikbaar te stellen. Dit geldt niet voor user-generated content die in privéberichten of in andere privécommunicatie staat.

Je bevestigt dat, al naar gelang de applicatie die je binnen Nintendo Network gebruikt, je user-generated content door derden bekeken, nagewerkt, gepubliceerd en/of gewijzigd mag worden. Je dient geen persoonlijke informatie (zoals je naam, je e-mailadres, je thuisadres of je telefoonnummer) of andere gevoelige informatie in user-generated content op te nemen.

Je bevestigt dat Nintendo Network te allen tijde geheel of gedeeltelijk gewijzigd kan worden en user-generated content te allen tijde van Nintendo Network kan worden verwijderd. Nintendo is niet verplicht user-generated content op te slaan.

User-generated content die door jou via Nintendo Network wordt gepost, verzonden of anderszins beschikbaar wordt gesteld, moet voldoen aan de gedragscode van Nintendo Network.

1.5 Gedragscode van Nintendo Network

Wanneer je van Nintendo Network gebruikmaakt, moet je de gedragscode van Nintendo Network naleven. Hierin zijn regels opgenomen die erop gericht zijn Nintendo Network als een vriendelijke en veilige omgeving in stand te houden.

De gedragscode van Nintendo Network verbiedt elk onwettig, schadelijk of anderszins ongepast gedrag, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn:

1.6 Opties voor achtergrondcommunicatie

Ingeval je Nintendo Network ID aan een Nintendo-apparaat is gekoppeld en je gekoppelde Nintendo-apparaat met het internet verbonden is, kan je gekoppelde Nintendo-apparaat automatische achtergrondcommunicatie met Nintendo-servers en andere gekoppelde Nintendo-apparaten uitvoeren.

Dankzij de achtergrondcommunicatie met Nintendo-servers kan je gekoppelde Nintendo-apparaat systeemupdates, updates voor op je gekoppelde Nintendo-apparaat geïnstalleerde software en applicaties, updates voor content op Nintendo Network, nieuwe applicaties en belangrijke serviceberichten van Nintendo ontvangen. Een systeemupdate van je gekoppelde Nintendo-apparaat kan nodig zijn om alle functies van het Nintendo Netwerk goed te kunnen gebruiken.

Achtergrondcommunicatie met andere gekoppelde Nintendo-apparaten vindt plaats al naar gelang de applicatie die je gebruikt. In de betreffende applicatie vind je informatie over de opties voor achtergrondcommunicatie.

In de instellingen van je gekoppelde Nintendo-apparaat of in de instellingen van de betreffende applicatie kun je opties voor achtergrondcommunicatie uitschakelen. Je kunt ook de opties voor achtergrondcommunicatie geheel uitschakelen door je gekoppelde Nintendo-apparaat van het internet los te koppelen.

1.7 Content van derden

Nintendo Network kan toegang tot content van derden aanbieden. Content van derden wordt geheel onder de verantwoordelijkheid van de betreffende derde aangeboden en verspreid. Nintendo aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. Aan content van derden kunnen voorwaarden van de betreffende derden verbonden zijn.

De door Nintendo aangeboden functionaliteit voor ouderlijk toezicht kan mogelijk niet werken bij content van derden. In dat geval zou je vooraf een bericht kunnen krijgen en een optie om de toegang van je kind tot deze content van derden te blokkeren.

1.8 Intellectuele eigendom van Nintendo

Nintendo bezit alle rechten, eigendomsrechten en belangen (met inbegrip van alle intellectuele-eigendomsrechten) met betrekking tot de intellectuele eigendom van Nintendo, en heeft het recht de intellectuele eigendom van Nintendo die nodig is voor het uitbaten van Nintendo Network, te gebruiken en in sublicentie te geven. Nintendo verleent je een persoonlijke licentie om de intellectuele eigendom van Nintendo te gebruiken voor zover dit nodig is om Nintendo Network in overeenstemming met de voorwaarden in deze overeenkomst te gebruiken. Je mag deze licentie niet aan een andere (rechts)persoon overdragen, cederen, in sublicentie geven of anderszins van de hand doen en je mag de intellectuele eigendom van Nintendo niet voor commerciële doeleinden gebruiken. Buiten de in deze overeenkomst genoemde licentie verleent Nintendo je geen enkel recht, eigendomsrecht of belang met betrekking tot de intellectuele eigendom van Nintendo. Nintendo behoudt zich alle rechten op de intellectuele eigendom van Nintendo voor.

1.9 Nintendo’s aansprakelijkheid jegens jou

Nintendo is aansprakelijk conform de wet (a) voor schade die ontstaat als gevolg van dood of schade aan lichaam en/of gezondheid; (b) in geval van opzet; (c) in geval van grove nalatigheid; en/of (d) indien Nintendo niet voldoet aan toepasselijke vereisten inzake productaansprakelijkheid. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande kan Nintendo slechts aansprakelijk zijn voor lichte nalatigheid in geval van een schending van een "wezenlijke" contractuele verplichting ingevolge deze overeenkomst. "Wezenlijke" verplichtingen zijn in dit kader verplichtingen die noodzakelijk zijn voor de nakoming van de overeenkomst; indien deze worden geschonden, zou het doel van de overeenkomst en de nakoming waarop je in het algemeen kunt vertrouwen, in gevaar gebracht worden. In dergelijke gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot de kenmerkende en voorzienbare schade; in andere gevallen is Nintendo niet aansprakelijk voor lichte nalatigheid. Deze bepaling laat de wettelijke garantie van de consument inzake verborgen gebreken onverlet.

1.10 Vrijwaring

Je stemt ermee in Nintendo, zijn gelieerde ondernemingen en zijn dochtermaatschappijen te vrijwaren tegen en schadeloos te stellen voor elke schade, aansprakelijkheid of vordering (waaronder redelijke kosten voor juridische bijstand) die voortvloeien uit of verband houden met situaties waarin je op onrechtmatige wijze of anderszins in strijd met de voorwaarden in deze overeenkomst (waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, de gedragscode van Nintendo Network) van Nintendo Network gebruikmaakt. Deze vrijwaring geldt met name voor schade, aansprakelijkheid of een vordering die voortvloeit uit of verband houdt met user-generated content, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, foto's, video's of ander materiaal dat door jou wordt geüpload.

1.11 Wijzigingen in de overeenkomst

Er is altijd een actuele versie van deze overeenkomst beschikbaar op de website van Nintendo. Nintendo kan de voorwaarden in deze overeenkomst te allen tijde wijzigen voor zover dit noodzakelijk of nuttig is ter verbetering van de dienst, of om deze aan te passen om wijzigingen in de technische of wettelijke vereisten weer te geven. Indien we wijzigingen aanbrengen, zullen we je daarvan in kennis stellen via je gekoppelde Nintendo-apparaat (op voorwaarde dat je Nintendo Network ID aan een Nintendo-apparaat is gekoppeld en je gekoppelde Nintendo-apparaat met het internet verbonden is) en tevens via e-mail. Indien je geen bezwaar maakt tegen deze wijzigingen binnen 4 weken nadat je van de wijzigingen op de hoogte bent gebracht, worden de wijzigingen geacht te zijn aanvaard (in de kennisgeving word je hierover geïnformeerd). Mocht je bezwaar maken tegen de wijzigingen, dan behoudt Nintendo zich het recht voor deze overeenkomst of een deel daarvan met inachtneming van een redelijke kennisgevingstermijn te beëindigen en moet je je opnieuw laten registreren indien je onder de nieuwe voorwaarden gebruik wilt blijven maken van Nintendo Network.

1.12 Beëindiging en overdracht van de overeenkomst

Je kunt deze overeenkomst op elk moment beëindigen door je Nintendo Network ID te verwijderen.

Nintendo kan deze overeenkomst of een deel daarvan te allen tijde zonder kennisgeving beëindigen indien je de voorwaarden in deze overeenkomst schendt. In geval van kleine schendingen zal Nintendo je in verband met je tekortkoming in de nakoming een voorafgaande waarschuwing geven en je de mogelijkheid geven dit op te lossen. Indien je gedrag echter volkomen onacceptabel is, dan is Nintendo niet verplicht je een dergelijke voorafgaande waarschuwing te geven. Gedrag wordt volkomen onacceptabel geacht indien het ernstige schendingen van de gedragscode van Nintendo Network en andere belangrijke bepalingen in deze overeenkomst betreft.

Nintendo kan deze overeenkomst of een deel daarvan ook vanwege juridische, technische of commerciële overwegingen te allen tijde beëindigen. In dat geval zullen wij je daarvan binnen een redelijke termijn vooraf in kennis stellen.

Indien deze overeenkomst om welke reden dan ook wordt beëindigd, worden de ingevolge deze overeenkomst verleende licenties eveneens beëindigd en kun je niet van Nintendo Network (waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, de Nintendo-winkeldiensten) gebruikmaken. Door de beëindiging van een deel van deze overeenkomst kan je gebruik van bepaalde applicaties en functionaliteiten van Nintendo Network worden beperkt.

Indien deze overeenkomst om welke reden dan ook wordt beëindigd, blijven de artikelen 1.8, 1.9, 1.10, 1.13 en 1.14 van kracht.

Nintendo mag geheel ter eigen beoordeling de volledige contractuele relatie met jou ingevolge deze overeenkomst overdragen aan de aan hem gelieerde onderneming Nintendo Co. Ltd., gevestigd te 11-1 Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto (Japan). Nintendo stelt je ten minste één maand van tevoren in kennis van een dergelijke overdracht.

1.13 Uitleg van de overeenkomst

Indien een gedeelte van deze overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, zal dat gedeelte van de overeenkomst niet langer van toepassing zijn. Je stemt ermee in dat het ongeldige gedeelte geacht wordt uit de overeenkomst te zijn verwijderd, maar dat alle overige gedeeltes van de overeenkomst van kracht blijven. Je stemt er tevens mee in dat wij het ongeldige gedeelte kunnen vervangen door een bepaling die de oorspronkelijke bedoeling weergeeft of die deze het dichtst benadert.

1.14 Toepasselijk recht

Deze overeenkomst en alle vorderingen ingevolge deze overeenkomst worden beheerst door Duits recht, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken en zonder verwijzing naar de beginselen van het conflictenrecht.

1.15 Klantenservice

Indien je vragen hebt over deze overeenkomst, kun je per e-mail contact met ons opnemen. De contactgegevens van je lokale klantenservice van Nintendo kun je vinden op http://contact.nintendo.eu.

2 Winkeldiensten

2.1 Nintendo-winkeldiensten

Nintendo Network kan toegang tot de Nintendo-winkeldiensten aanbieden. Je kunt de Nintendo-winkeldiensten gebruiken om digitale producten van Nintendo of derden te verkrijgen, fysieke producten van Nintendo aan te schaffen en om digitale producten op je gekoppelde Nintendo-apparaat en/of via Nintendo Network te downloaden en te gebruiken.

2.1.1 Digitale producten

2.1.1.1 Registratie van digitale producten

Voordat je digitale producten kunt downloaden en gebruiken, moet er een licentie voor het betreffende digitale product op je Nintendo Network ID worden geregistreerd.

De licentie voor digitale producten kan op verschillende manieren worden verkregen, al naar gelang de beschikbaarheid in jouw land.

Ingeval de licentie voor een digitaal product bij de Nintendo-winkeldiensten kosteloos wordt aangeboden, wordt de licentie op je Nintendo Network ID geregistreerd nadat je de betreffende bestelling bij de Nintendo-winkeldiensten hebt doorgegeven.

Ingeval de licentie voor een digitaal product bij de Nintendo-winkeldiensten tegen betaling door Nintendo of derden wordt aangeboden, wordt de licentie op je Nintendo Network ID geregistreerd nadat je de betreffende bestelling bij de Nintendo-winkeldiensten hebt doorgegeven en Nintendo resp. de derde hebt betaald.

De licentie voor een digitaal product kan ook buiten de Nintendo-winkeldiensten om worden gekocht of verkregen. In dat geval word je geïnformeerd over de geldende procedure voor het registreren van de licentie voor een digitaal product op je Nintendo Network ID.

Tenzij anders bepaald, is de licentie voor een digitaal product aan je Nintendo Network ID verbonden, waardoor je het digitale product uitsluitend kunt gebruiken op het gekoppelde Nintendo-apparaat waarop het digitale product in eerste instantie is gedownload. Tenzij anders bepaald, kunnen alle gebruikers van wie de Nintendo Network ID op dit gekoppelde Nintendo-apparaat is geregistreerd, van het betreffende digitale product gebruikmaken.

BELANGRIJK: indien je de licentie voor een digitaal product van een derde verkrijgt, stelt Nintendo uitsluitend de technische infrastructuur beschikbaar waarmee je de licentie op je Nintendo Network ID kunt laten registreren. Nintendo is echter geen verkoper of partij bij een contract dat je met deze derde aangaat en Nintendo aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.

2.1.1.2 Licentie voor digitale producten

Alle digitale producten die op je Nintendo Network ID staan geregistreerd, en alle updates voor die digitale producten worden uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik op een gekoppeld Nintendo-apparaat en/of via Nintendo Network in licentie gegeven. Digitale producten mogen voor geen enkel ander doel worden aangewend. Met name geldt dat je zonder schriftelijke toestemming van Nintendo geen digitale producten mag huren of verhuren en geen onderdeel in sublicentie mag geven, mag publiceren, kopiëren, wijzigen, aanpassen, vertalen, decompileren, demonteren of hierop reverse engineering mag toepassen, tenzij dit op grond van toepasselijk recht nadrukkelijk is toegestaan.

2.1.2 Fysieke producten

2.1.2.1 Bestelprocedure

Als je in de Nintendo-winkeldiensten van Nintendo een fysiek product wilt aanschaffen, ontvang je een overzicht van je bestelling en krijg je de mogelijkheid je bestelling te wijzigen voordat je met Nintendo een bindende koopovereenkomst aangaat.

2.1.2.2 Levering en douane

Tijdens het aankoopproces word je in de gelegenheid gesteld een afleveradres voor je bestelling in te voeren. Vóór de aankoop krijg je informatie over de landen waarin levering van fysieke producten mogelijk is. Je bent zelf verantwoordelijk voor eventuele toepasselijke invoerrechten of belastingen in het land van levering.

2.1.2.3 Eigendomsvoorbehoud

Alle aan jou geleverde fysieke producten blijven eigendom van Nintendo totdat de volledige betaling is voldaan.

2.1.3 Gebreken

In geval van een gebrek zijn de wettelijke bepalingen van toepassing. Indien een extra garantie van de fabrikant geldt, laat deze door de fabrikant gegeven garantie alle voor jou geldende wettelijke rechten onverlet.

2.1.4 Betalingsmethoden

Wanneer je van Nintendo de licentie voor een digitaal product verkrijgt of wanneer je van Nintendo een fysiek product koopt, kan Nintendo verschillende betalingsmethoden aanbieden, onder voorbehoud van beschikbaarheid in jouw land.

Nintendo kan je toestaan gelden aan te wenden voor de betaling van digitale en fysieke producten die je in de Nintendo-winkeldiensten van Nintendo hebt gekocht. De gelden kunnen aan je Nintendo Network ID worden toegevoegd met een creditcard, door een digitale code in te voeren die je vindt op de Nintendo eShop Card die je in de winkel kunt kopen, of via een andere door Nintendo bekendgemaakte methode.

De gelden zijn aan jouw Nintendo Network ID gekoppeld en kunnen aan geen enkele andere persoon of entiteit worden overgedragen. De gelden zijn niet restitueerbaar en kunnen niet voor contanten of krediet worden ingewisseld. De gelden kunnen uitsluitend worden aangewend om via de Nintendo-winkeldiensten digitale en/of fysieke producten van Nintendo te kopen. Nintendo kan het maximale bedrag aan gelden dat je aan je Nintendo Network ID kunt toevoegen, naar eigen inzicht beperken.

Je bent verantwoordelijk voor het aanwenden van gelden via je Nintendo Network ID.

Wanneer je de licentie voor een digitaal product van een derde verkrijgt, word je door deze derde geïnformeerd over de toepasselijke betalingsmethode.

2.1.5 Winkelgeschiedenis

Voor transacties in de Nintendo-winkeldiensten (registratie van een licentie voor digitale producten, betaling van digitale producten, aankoop van fysieke producten, bijschrijven van gelden etc.) ontvang je een elektronisch ontvangstbewijs waarin de transactie wordt bevestigd. Dit ontvangstbewijs wordt je per e-mail toegestuurd of in je winkelgeschiedenis opgenomen, die je op elk moment via je Nintendo Network ID kunt raadplegen.

2.2 Winkeldiensten van derden

Nintendo Network kan toegang tot winkeldiensten van derden aanbieden. Winkeldiensten van derden worden door deze derden geheel onder hun verantwoordelijkheid aangeboden. Nintendo wordt geen partij bij enig contract dat je via winkeldiensten van derden met een derde sluit en neemt hieraan op geen enkele andere wijze deel. De producten die je via winkeldiensten van derden verkrijgt, worden niet op je Nintendo Network ID geregistreerd. Nintendo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot winkeldiensten van derden. Aan winkeldiensten van derden kunnen voorwaarden van de betreffende derden verbonden zijn.

EINDE NINTENDO NETWERK-OVEREENKOMST

============================

Recht op herroeping (met betrekking tot producten geleverd op een materiële drager)

Je hebt het recht de overeenkomst binnen 14 dagen te herroepen zonder opgave van redenen.

De herroepingsstermijn verstrijkt na 14 dagen vanaf de dag waarop je of een door jou aangewezen derde partij, niet zijnde de vervoerder, fysiek bezit krijgt van de goederen of, wanneer meerdere goederen in één bestelling zijn besteld, fysiek bezit neemt van het laatste goed.

Om het herroepingssrecht uit te oefenen moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van je besluit om de overeenkomst te herroepen (Nintendo of Europe GmbH, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Duitsland, telefoon: +32 900 10800, fax: +49 69 667747 95412, e-mail: contact@nintendo.be). Je kan daarvoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de deadline voor herroeping na te leven volstaat het om jouw mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Indien je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten als gevolg van jouw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering), onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen je voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat de goederen zijn teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Je dient de goederen zonder onnodige vertraging terug te sturen of aan ons te overhandigen en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop je de herroeping van de overeenkomst aan ons hebt gecommuniceerd. Deze deadline wordt gehaald indien je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Je draagt zelf de directe kosten in verband met het terugzenden van de goederen.

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

***

Recht op herroeping (met betrekking tot producten niet geleverd op een materiële drager)

Je hebt het recht de overeenkomst binnen 14 dagen te herroepen zonder opgave van redenen.

De herroepingsstermijn verstrijkt na 14 dagen vanaf de sluiting van het contract.

Om het herroepingssrecht uit te oefenen moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van je besluit om de overeenkomst te herroepen (Nintendo of Europe GmbH, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Duitsland, telefoon: +32 900 10800, fax: +49 69 667747 95412, e-mail: contact@nintendo.be). Je kan daarvoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de deadline voor herroeping na te leven volstaat het om jouw mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Indien je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten als gevolg van jouw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering), onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen je voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Als u heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt u een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat u ons ervan in kennis heeft gesteld dat u de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst

***

Het herroepingsrecht bestaat niet ten aanzien van overeenkomsten met betrekking tot:

- de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

- de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde software (zoals videogames), waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

- de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als we zijn begonnen met de uitvoering met je uitdrukkelijke voorafgaande toestemming en je hebt erkend dat je daarmee je herroepingsrecht verliest;

- dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met je uitdrukkelijke voorafgaande toestemming en je hebt erkend dat je daarmee je herroepingsrecht verliest zodra de overeenkomst volledig door ons is uitgevoerd.

***

Modelformulier voor herroeping

(Als je de overeenkomst wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

- Naar Nintendo of Europe GmbH, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Duitsland, fax: +49 69 667747 95412, e-mail: contact@nintendo.be

Ik/wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

- Besteld op (*)/ontvangen op (*):

- Naam/namen consument(en):

- Adres consument(en):

- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):

- Datum:

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

============================

II. Nintendo Network-privacybeleid

Nintendo of Europe GmbH, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Duitsland ("Nintendo", "wij", "we" of "ons") respecteert het recht op privacy van de gebruikers en erkent dat het van belang is hun persoonlijke gegevens te beschermen. Het Nintendo Network-privacybeleid (het "privacybeleid") is ontwikkeld om je informatie te verschaffen met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de geheimhouding van informatie die je via Nintendo Network verzendt.

Indien je een Nintendo Network ID registreert en met dit privacybeleid instemt, stem je er ook mee in dat wij je persoonlijke gegevens in overeenstemming met dit privacybeleid verzamelen, verwerken en gebruiken.

Indien je namens je kind een Nintendo Network ID registreert en met dit privacybeleid instemt, stem je er ook mee in dat wij de persoonlijke gegevens van je kind in overeenstemming met dit privacybeleid verzamelen, verwerken en gebruiken.

De in dit privacybeleid gebruikte woorden en uitdrukkingen hebben dezelfde betekenis als in de Nintendo Network-overeenkomst.

1 Samenvatting

Je stemt er in het bijzonder mee in dat:

2 Welke informatie verzamelen wij?

2.1 Informatie over je persoon

Om je Nintendo Network ID te kunnen registreren moet je je e-mailadres, land van vestiging, geboortedatum en geslacht opgeven. Je kunt ervoor kiezen de regio waar je woont op te geven.

Indien dit nodig is voor bepaalde diensten in Nintendo Network, zoals de levering van fysieke producten, kunnen we je vragen je voor- en achternaam, adres en telefoonnummer te verstrekken.

Indien je via de Nintendo-winkeldiensten digitale of fysieke producten van Nintendo koopt of gelden aan je Nintendo Network ID toevoegt, kan het nodig zijn dat je je creditcardgegevens verstrekt (creditcardnummer, vervaldatum en veiligheidscode) om de transactie te voltooien.

2.2 Informatie over het door jou gebruikte apparaat

Om een Nintendo-apparaat aan je Nintendo Network ID te koppelen en een verbinding tussen het gekoppelde Nintendo-apparaat en Nintendo Network tot stand te brengen kunnen wij technische gegevens verzamelen met betrekking tot het gekoppelde Nintendo-apparaat, zoals het MAC-adres, IP-adres, serienummer of andere alfanumerieke codes die aan het gekoppelde Nintendo-apparaat zijn toegekend. Indien je vanaf een ander elektronisch apparaat, zoals een pc, toegang tot Nintendo Network verkrijgt, kunnen we technische gegevens van dit apparaat verzamelen (zoals een MAC-adres en IP-adres).

Daarnaast kunnen we informatie verzamelen over de instellingen van het apparaat dat je gebruikt om toegang te krijgen tot Nintendo Network, zodat we je beleving van Nintendo Network kunnen optimaliseren, zoals landinstellingen, taalinstellingen, instellingen voor ouderlijk toezicht en informatie over het gekoppelde Nintendo-apparaat als draadloos toegangspunt, schermresolutie en andere schermvoorkeuren van een ander door jou gebruikt elektronisch apparaat.

2.3 Informatie met betrekking tot je gebruik van Nintendo-winkeldiensten

Indien je gebruikmaakt van de Nintendo-winkeldiensten, verzamelen we informatie over de registratie van licenties voor digitale producten en de aankoop van fysieke producten, betalingen voor digitale en fysieke producten, het bijschrijven van gelden en andere transacties die je in de Nintendo-winkeldiensten doet.

Daarnaast kunnen we informatie verzamelen over de manier waarop je van de Nintendo-winkeldienst gebruikmaakt, zoals welke digitale en fysieke producten je bekijkt of aan je verlanglijst toevoegt, welke onderdelen van de Nintendo-winkeldienst je bezoekt, hoe je door de Nintendo-winkeldiensten browst en over de door jou gedane aanbevelingen en verzonden beoordelingen van spellen. Je kunt je op ieder moment voor deze functie afmelden.

2.4 Informatie met betrekking tot je gebruik van Nintendo Network

Om je in staat te stellen gebruik te maken van de content, producten en diensten die in Nintendo Network beschikbaar zijn, verwerken we de gegevens die betrekking hebben op jouw activiteiten, zoals je gebruikersnaam en alfanumerieke codes die aan je Nintendo Network ID zijn toegekend, naam, uiterlijk en profiel van een Mii-personage dat jou in Nintendo Network vertegenwoordigt, nicknames en ID's die je in verschillende applicaties gebruikt, vrienden en favorieten die je hebt geregistreerd, gebruikers van Nintendo Network waarmee je hebt gespeeld, user-generated content die je hebt geüpload, geplaatst of anderszins in Nintendo Network beschikbaar hebt gesteld, informatie over je online aanwezigheid en andere gegevens die behoren bij spellen en applicaties die je gebruikt.

Daarnaast kunnen we gegevens verzamelen over de activiteiten die je hebt ondernomen, zoals welke spellen je hebt gespeeld en welke applicaties je op je gekoppelde Nintendo-apparaat hebt gebruikt, op welke tijden je spellen hebt gespeeld of applicaties hebt gebruikt, je huidige level, score en in-game locatie, evenals informatie die je hebt verzonden door deel te nemen aan onderzoeken. Je kunt je op ieder moment voor deze functie afmelden.

2.5 Nintendo Network aan andere netwerken koppelen

Nintendo Network kan je toestemming geven je Nintendo Network ID te koppelen aan een netwerkaccount dat door een derde wordt aangeboden. Indien je ervoor kiest de accounts te koppelen, worden je gegevens behandeld in overeenstemming met het privacybeleid van dat netwerk van die derde.

Wanneer het voor het koppelen van de accounts nodig is dat vanuit Nintendo informatie over je persoon naar een derde wordt verzonden, word je hiervan op de hoogte gesteld voordat de koppeling plaatsvindt en word je in de gelegenheid gesteld de koppeling en de verzending te weigeren.

Nintendo is niet aansprakelijk voor het gebruik van je gegevens door derden.

Nintendo Network kan je ook toestemming geven je Nintendo Network ID te koppelen aan een ander account dat door Nintendo wordt aangeboden. Indien je ervoor kiest de accounts te koppelen, worden je gegevens behandeld in overeenstemming met het toepasselijke privacybeleid van een dergelijk ander account waarmee je hebt ingestemd.

2.6 Cookies

Online onderdelen van Nintendo Network kunnen gebruikmaken van cookies, kleine tekstbestanden die je gebruikt om toegang te krijgen tot Nintendo Network. Door deze cookies kunnen we vaststellen met welk apparaat je werkt en kunnen we je selecties en input opslaan terwijl je verder surft naar verschillende onderdelen van Nintendo Network. Ook kunnen we je met cookies toegang geven tot beveiligde delen van Nintendo Network.

3 Hoe wordt de informatie gebruikt?

3.1 Aanbieden van de dienst

De door ons verzamelde informatie wordt gebruikt om de verbinding van je apparaat met Nintendo Network tot stand te brengen, om je de content, producten en diensten aan te bieden die in Nintendo Network beschikbaar zijn, om je in staat te stellen deel te nemen aan door Nintendo Network ondersteunde activiteiten en om bestellingen en verzoeken te verwerken die je in Nintendo Network plaatst.

Indien je van de Nintendo-winkeldiensten gebruikmaakt, verwerken we de informatie over de transacties die je doet voor zover dit nodig is om je bestellingen te verwerken, om de transactiegeschiedenis aan je te laten zien en om aan onze financiële en wettelijke verplichtingen te voldoen. Indien je voor de Nintendo-winkeldiensten gebruikmaakt van een creditcard, zullen we het nummer van je creditcard overeenkomstig de door de uitgever van de creditcard uitgevaardigde voorschriften afzonderlijk opslaan.

Voorts kunnen we informatie verwerken met betrekking tot het gebruik van Nintendo Network om mogelijk onrechtmatige of aanstootgevende activiteiten te voorkomen, om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen of om onze rechten of de rechten van onze gebruikers af te dwingen.

3.2 Communicatie en interactie in Nintendo Network

Indien je gebruikmaakt van de onderdelen van Nintendo Network die de communicatie tussen gebruikers en de uitwisseling van user-generated content ondersteunen, is het mogelijk dat andere gebruikers bepaalde informatie over jou kunnen zien, zoals je Nintendo Network ID, naam en uiterlijk van een Mii-personage dat jou in Nintendo Network vertegenwoordigt, informatie over je Mii-profiel, land, naam van je favoriete applicatie of de recentste applicatie waarmee je hebt gespeeld. Afhankelijk van de applicatie die je in Nintendo Network gebruikt, kunnen ook andere gegevens zichtbaar zijn voor andere gebruikers, bijvoorbeeld of je het spel hebt gespeeld waarover je in Nintendo Network een reactie achterlaat. Wanneer het gaat om gevoelige gegevens over je persoon, zoals je leeftijd of onlinestatus, kun je kiezen of je ermee instemt dat deze informatie wordt gedeeld.

Indien je interactieve spellen speelt of interactieve functies van Nintendo Network gebruikt, kan tussen gebruikers spelinformatie worden gedeeld om collectief spel of interactie mogelijk te maken. In interactieve spellen kan een functie "gebruikers met wie je hebt gespeeld" worden ondersteund, zodat gebruikers kunnen zien dat zij in het verleden al met elkaar hebben gespeeld.

Wanneer je voor gebruikers van Nintendo Network een vriendenlijst of lijst met geblokkeerde gebruikers hebt opgesteld, kan deze informatie worden verwerkt door een spel of applicatie dat of die je speelt om te kunnen garanderen dat je keuzes worden gerespecteerd. Wanneer je ervoor hebt gekozen om je Nintendo Network ID te koppelen aan een netwerkaccount dat door een derde wordt aangeboden, kan de met jouw Nintendo Network ID geregistreerde vriendenlijst worden gesynchroniseerd met een vriendenlijst die is geregistreerd met je netwerkaccount bij deze derde. Hetzelfde geldt indien je op een vriendenlijst of een lijst met geblokkeerde gebruikers staat vermeld van andere gebruikers van Nintendo Network.

3.3 Productoptimalisatie en marktonderzoek

We kunnen je gegevens gebruiken voor demografische en statistische analyses, zodat we onze content, producten en diensten kunnen verbeteren en optimaliseren.

Daarnaast kunnen we je gegevens gebruiken voor marketing- en marktonderzoeksdoeleinden, zodat we onze content, producten, diensten en de in Nintendo Network getoonde aanbevelingen, reclame-uitingen en aanbiedingen op jouw behoeften kunnen afstemmen.

Je kunt je op ieder moment afmelden voor dit gebruik van je gegevens.

4 Marketing en reclame

Wanneer Nintendo hiervoor specifiek je toestemming heeft verkregen, kan Nintendo je via de berichtenfunctie van je Nintendo Network ID of per e-mail naar je e-mailadres marketing- en reclameberichten sturen over producten van Nintendo of derden. In dat geval kunnen we tevens je gegevens gebruiken om deze marketing- en reclameberichten op jou af te stemmen. Je kunt je toestemming om de hiervoor bedoelde marketing- en reclameberichten te ontvangen op ieder moment intrekken.

5 Communicatie tussen gebruikers

Wanneer je een e-mail of andere communicatie naar Nintendo stuurt, kunnen we deze communicatie bewaren om je verzoeken om inlichtingen te verwerken en op je vragen in te gaan.

6 Wie heeft toegang tot de informatie?

Nintendo kan je informatie delen met andere entiteiten van de Nintendo-groep voor gebruik in overeenstemming met dit privacybeleid, in het bijzonder met:

Voorts kan Nintendo gebruikmaken van derden-gegevensverwerkers die in het belang van Nintendo handelen, die je gegevens in strikte naleving van dit privacybeleid beheren en verwerken.

7 Raadplegen, corrigeren en wissen van informatie

Je kunt de door jou verstrekte informatie bekijken of wijzigen in de instellingen van je Nintendo Network ID of door een e-mail naar Nintendo te sturen. De contactgegevens van je lokale klantenservice van Nintendo kun je vinden op http://contact.nintendo.eu.

Je kunt je gegevens op ieder moment wissen door je Nintendo Network ID te wissen in de accountinstellingen of door een e-mail naar Nintendo te sturen. Je gegevens zullen worden gewist, tenzij wij wettelijk verplicht zijn deze te bewaren of tenzij het ons wettelijk is toegestaan deze te bewaren. Door het wissen van je Nintendo Network ID wordt de Nintendo Network-overeenkomst beëindigd en kun je niet langer van Nintendo Network gebruikmaken.

8 Contact

Indien je vragen hebt over dit privacybeleid, kun je per e-mail contact met ons opnemen. De contactgegevens van je lokale klantenservice van Nintendo kun je vinden op http://contact.nintendo.eu.


Australia (English)
België (Nederlands)
Belgique (Français)
Ceská republika (Cesky)
Danmark (Dansk)
Deutschland (Deutsch)
España (Castellano)
France (Français)
Ireland (English)
Italia (Italiano)
Luxembourg (Français)
Luxemburg (Deutsch)
Nederland (Nederlands)
New Zealand (English)
Norge (Bokmål)
Österreich (Deutsch)
Polska (Polski)
Portugal (Português)
Schweiz (Deutsch)
South Africa (English)
Suisse (Français)
Suomi (Suomi)
Sverige (Svenska)
Svizzera (Italiano)
Türkiye (Türkçe)
United Kingdom (English)
Ελλάδα (Ελληνικά)
Россия (Русский)
Other EU Countries (English)

back to the overview