Gebruikersovereenkomst voor Nintendo 3DS-diensten en het privacybeleid

Versie: 05.2018

HET VOLGENDE VORMT EEN BELANGRIJKE WETTELIJKE OVEREENKOMST. GELIEVE TOT BENEDEN TE SCROLLEN!

Indien u jonger bent dan 18, STOP! U moet de voorwaarden van deze Overeenkomst laten nalezen en aanvaarden door één van uw ouders of wettelijke vertegenwoordiger.

Kies voor AKKOORD indien u ouder bent dan 18 en de voorwaarden van deze Overeenkomst aanvaardt.

Kies voor LATER indien u ouder bent dan 18 en de voorwaarden van deze Overeenkomst niet aanvaardt.

Dit is een bindende overeenkomst tussen jou, een natuurlijk persoon, en Nintendo of Europe GmbH, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main (Duitsland), telefoon: +32 900 10800, e-mail: contact@nintendo.be, fax: +49 69 667747 95412. In deze overeenkomst wordt naar Nintendo of Europe GmbH verwezen als "Nintendo", "wij", "we" of "ons".

Inhoudsopgave

1. Nintendo 3DS-Diensten: Algemene Bepalingen

2. Specifieke Applicaties en Communicatiemethodes

3. Privacybeleid

1. Nintendo 3DS-Diensten: Algemene Bepalingen

1.1. Voorwerp

De gebruikersovereenkomst voor Nintendo 3DS-diensten en het privacybeleid (de "Overeenkomst") is van toepassing op het gebruik van de "Nintendo 3DS-Diensten" (zoals gedefinieerd in Artikel 1.2. hierna).

1.2. Definities

In het kader van deze Overeenkomst hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

"Actieve Stand" verwijst naar de stand tijdens normale handelingen.

"Beperkingssysteem voor User-Generated Content" verwijst naar een systeem dat (a) verhindert dat u bepaalde User-Generated Content gecreëerd door andere gebruikers van een Nintendo 3DS-Systeem ontvangt of kunt verzenden of (b) in werking treedt om te zorgen dat User-Generated Content niet wordt verspreid op de wijze en in de mate bepaald door Nintendo.

"Eigen Mii-Personage" verwijst naar een bepaald Mii-Personage dat u creëert en registreert als uw eigen Mii-Personage wanneer de applicatie voor het maken van Mii-Personages voor het eerst wordt gebruikt. Dit Mii-Personage vertegenwoordigt u op uw Vriendenlijst alsook in applicaties en spellen (indien ondersteund).

"Intellectuele Eigendom van Nintendo" verwijst naar de gehele intellectuele eigendom, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, ingeschreven en niet-ingeschreven merken, dienstmerken, logo’s, ingeschreven en niet-ingeschreven tekeningen en modellen, auteursrechten, databankrechten, octrooien, handelsgeheimen, know-how en andere vertrouwelijke en eigen informatie die Nintendo heeft ontwikkeld, bezit of waarvoor zij een gebruikerslicentie heeft.

"Lokale Draadloze communicatie" verwijst naar een elektronische communicatiemethode waarmee uw Nintendo 3DS-Systeem gegevens van en naar andere Nintendo 3DS-Systemen die zich binnen het bereik van de Draadloze Communicatie van uw Nintendo 3DS-Systeem bevinden kan verzenden en ontvangen, zonder gebruik te maken van communicatie via het internet; met uitzondering evenwel van StreetPass.

"Mii-personage" verwijst naar een aanpasbare, elektronische avatar die u kan creëren en gebruiken in compatibele games, aan een bericht kan toevoegen en kan delen met andere personen aan de hand van de Nintendo 3DS-Diensten.

"Netwerkcontent" verwijst naar alle software, informatie, spellen, demoversies, materiaal, data, berichten, e-mails en andere content, hetzij commerciële of niet-commerciële content, van Nintendo en externe samenwerkingspartners van Nintendo die ter beschikking wordt gesteld en verdeeld in het kader van de Nintendo 3DS-Diensten, met inbegrip van downloadbare Winkeldienstproducten maar met uitzondering van User-Generated Content en alle commerciële en niet-commerciële content die ter beschikking wordt gesteld door internetwebsites van derden.

"Nintendo 3DS-Diensten" verwijst naar alle netwerkdiensten die door Nintendo ter beschikking worden gesteld via het internet of enige andere vorm van elektronische communicatie die wordt ondersteund door het Nintendo 3DS-Systeem (hetzij via kabel of draadloos, ongeacht de telecommunicatietechnologieën- en middelen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een draadloze internetverbinding, SpotPass en StreetPass).

"Nintendo 3DS-Systeem" verwijst naar het handtoestel van Nintendo (met inbegrip van de ingebouwde software en accessoires) dat door Nintendo wordt verkocht en verhandeld onder het Nintendo 3DS-merk, met inbegrip van toekomstige handtoestellen en compatibele toestellen.

"Nintendo Zone" verwijst naar een dienst die gebruik maakt van Wi-Fi hotspots en downloadstations om u toe te laten toegang te krijgen tot, te bladeren in netwerkcontent, gegevens van derden, met inbegrip van gegevens van samenwerkingspartners van Nintendo en andere diensten en/of deze downloaden, alsook toegang te krijgen tot, te bladeren in User-Generated Content of deze te downloaden en/of te uploaden.

"Slaapstand" verwijst naar de lage verbruiksstand van uw Nintendo 3DS-Systeem wanneer de processor inactief is en niets wordt weergegeven op het LCD-scherm van uw Nintendo 3DS-Systeem.

"SpotPass" verwijst naar een draadloze internetcommunicatie tussen uw Nintendo 3DS-Systeem en een draadloos LAN-toegangspunt dat op de achtergrond automatisch toegang zoekt tot internet zonder dat u hiervoor een speciale melding ontvangt, zowel in de Actieve Stand als in de Slaapstand.

"StreetPass" verwijst naar de draadloze communicatie in de Actieve stand of de Slaapstand tussen (a) twee Nintendo 3DS-Systemen die zich binnen het bereik van elkaars StreetPass bevinden (de reikwijdte kan tot 100 meter bedragen) of (b) tussen een Nintendo 3DS-Systeem en een StreetPass-Relaisstation. StreetPass maakt het mogelijk om Netwerkcontent en User-Generated Content via uw Nintendo 3DS-Systeem te verzenden, te ontvangen en uit te wisselen zonder dat u daarbij zelf iets moet doen of hiervoor een speciale melding ontvangt.

"StreetPass-Relaisstation" verwijst naar een draadloos LAN-toegangspunt dat Netwerkcontent en User-Generated Content via StreetPass verzendt naar, ontvangt van en uitwisselt met uw Nintendo 3DS-Systeem.

"Tegoedkaart" verwijst naar prepaid kaarten die door Nintendo of commerciële partners van Nintendo worden verkocht of verdeeld en waarop zich een tegoed bevindt dat kan worden overgedragen naar uw Winkelaccount.

"User-Generated Content" betekent iedere boodschap, bericht, tekst, afbeelding, tekening, foto, geluids-, stem-, en audio-opname, muziek, film, informatie, gegevens en ander materiaal en content die wordt gecreëerd door of in licentie is gegeven aan Nintendo 3DS-gebruikers en die wordt geüpload en/of gebruikt door Nintendo 3DS-gebruikers in het kader van de Nintendo 3DS-Diensten (met inbegrip van gebruikersnamen, bijnamen, Mii-Personages, bijnamen van Mii-Personages alsook aangepaste levels, kaarten, scenario's of ander materiaal gecreëerd door een Nintendo 3DS-gebruiker in het kader van een spel of dienst beschikbaar op het Nintendo 3DS-Systeem).

"Vriend" verwijst naar een gebruiker van een ander Nintendo-systeem die u als vriend hebt geregistreerd, hetzij door het uitwisselen van visitekaartjes, met behulp van lokale draadloze communicatie of het rechtstreeks ingeven van elkaars Vriendcodes en vervolgens verbinding te maken met het internet.

"Winkelaccount" verwijst naar een niet-overdraagbare, persoonlijke account die automatisch zal worden opgezet op uw (d.i. één specifiek) Nintendo 3DS-Systeem bij de aanvaarding van onderhavige bepalingen en die u kan gebruiken in verbinding met de Nintendo 3DS-winkelapplicaties.

"Winkeldienst" verwijst naar de diensten met betrekking tot de Nintendo 3DS-winkelapplicaties, in het bijzonder het crediteren van tegoed op uw Tegoedkaart, de verkoop van Winkeldienstproducten, het uitbaten van een online winkel en een downloaddienst.

"Winkeldienstproducten" verwijst naar downloadbare software en, al naar gelang het geval, fysieke producten die beschikbaar zijn via de Winkeldienst.

1.3. Toekenning van een Licentie

Wij kennen u een persoonlijk recht (licentie) toe om de Nintendo 3DS-Diensten te gebruiken overeenkomstig de bepalingen van deze Overeenkomst. In het bijzonder:

1.4. Content van derden / User-Generated Content

Wij zijn niet verantwoordelijk voor content van derden of User-Generated Content of enige handeling die u in dit opzicht mag stellen (met inbegrip van maar niet beperkt tot het verdelen, het plaatsen of verzenden van content van derden of User-Generated Content aan anderen). Alle content van derden valt onder de uitsluitende aansprakelijkheid van degene die deze content heeft gecreëerd of verzonden en alle User-Generated Content valt onder uw eigen verantwoordelijkheid. Gelieve te noteren dat wij niet verplicht zijn om content van derden of User-Generated Content te controleren, hierop toezicht te houden, deze op te slaan of te behouden. Indien Nintendo evenwel de aanwezigheid van mogelijks onwettige of ongepaste User-Generated Content vaststelt, behoudt zij zich het recht voor deze te verwijderen of toegang tot dergelijke content te blokkeren naar eigen goeddunken, in het bijzonder, zonder daartoe te zijn beperkt, door middel van het beperkingsysteem voor User-Generated Content.

Indien u User-Generated Content post, verzendt, of anderszins beschikbaar maakt door enige Nintendo 3DS-Dienst, kent u Nintendo wereldwijd het recht toe om de User-Generated Content te publiceren, te gebruiken en/of te wijzigen op eender welke manier en voor eender welk doel. Dit recht wordt toegekend voor de gehele duur van de Intellectuele Eigendomsrechten op deze content en omvat, zonder hiertoe te zijn beperkt, het recht de User-Generated Content te exploiteren op eender welke manier, met inbegrip van maar niet beperkt tot de wijzen die nog niet bekend zijn op het ogenblik dat u deze Overeenkomst aanvaardt. U doet uitdrukkelijk afstand van de mogelijkheid om zich te verzetten tegen enige wijziging van User-Generated Content en om uw recht uit te oefenen om de vermelding van uw naam te eisen wanneer wij of derden de User-Generated Content gebruiken en/of verder exploiteren. U erkent dat de User-Generated Content mag worden gereproduceerd, meegedeeld aan het publiek en/of verdeeld door derden. Het voorgaande is niet van toepassing op User-Generated Content in persoonlijke berichten of enige andere persoonlijke communicatie.

Gelieve er steeds op toe te zien dat User-Generated Content geen persoonlijke informatie inhoudt (i.e. informatie op basis waarvan u rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden geïdentificeerd) zoals uw naam, uw e-mailadres, uw adres of uw telefoonnummer. In het bijzonder dient u erop toe te zien dat wanneer u een gebruikersnaam of bijnaam voor uw Mii-Personages kiest, u niet uw echte naam gebruikt. Houdt er rekening mee dat andere gebruikers uw gebruikersnaam en de bijnaam van uw Mii-Personage kunnen zien, bijvoorbeeld bij het spelen van online spellen of wanneer zij interageren met andere gebruikers via de Nintendo 3DS-Diensten.

Gelieve er steeds op toe te zien dat de User-Generated Content die u uploadt, post, verzendt of op enige andere wijze beschikbaar stelt door één van de Nintendo 3DS-Diensten, geen inbreuk uitmaakt op de rechten van anderen, zoals auteursrechten, portretrechten, privacyrechten, recht op publieke mededeling, merken, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten. Indien u foto's, afbeeldingen of video's post, verzendt of op andere wijze beschikbaar stelt waarin andere personen voorkomen, moet u daarvoor hun voorafgaandelijke, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming bekomen.

1.5. Vrijwaring

U stemt ermee in Nintendo, haar filialen en dochtermaatschappijen te vrijwaren van schade, aansprakelijkheden, claims (waaronder redelijkerwijs gedane kosten voor gerechtsbijstand) die voortvloeien uit of in verband staan met uw gebruik van de Nintendo 3DS-Diensten, in het bijzonder enige User-Generated Content, met inbegrip van, zonder daartoe te zijn beperkt, foto's of andere materialen die u uploadt, voor zover u nalatig of met opzet handelt.

1.6. Upgrades en Wijzigingen

Het is mogelijk dat Nintendo van tijd tot tijd de via de Nintendo 3DS-Diensten verdeelde software moet upgraden (patchen) ten voordele van gebruikers van de Nintendo 3DS-Diensten of om de Intellectuele Eigendomsrechten van Nintendo te beschermen.

BELANGRIJK: Uw Nintendo 3DS-Systeem en de software zijn niet bestemd om te worden gebruikt in samenhang met enige bestaande of toekomstig ongeoorloofde technische wijziging van de hardware of software of om uw Nintendo 3DS-Systeem te gebruiken in verbinding met een of ander ongeoorloofd toestel. Nadat het Nintendo 3DS-Systeem of de software is geüpdatet, kan enige bestaande of toekomstige ongeoorloofde technische wijziging van de hardware of de software van uw Nintendo 3DS-Systeem of het gebruik van enig ongeoorloofd toestel in verbinding met uw Nintendo 3DS-Systeem uw Nintendo 3DS-Systeem permanent onbespeelbaar maken. Content die het resultaat is van de ongeoorloofde technische wijziging van de hardware of software van uw Nintendo 3DS-Systeem mag worden verwijderd.

Nintendo mag ook automatisch uw Nintendo 3DS-Systeem updaten om de veiligheid en het behoorlijk functioneren van uw Nintendo 3DS-Systeem te garanderen, met name wanneer bestanden werden geïnstalleerd die het resultaat zijn van ongeoorloofde wijzigingen, hetgeen gevolg kan hebben voor het spelen van spellen en uw systeem kan beschadigen.

Nintendo mag voorts de specificaties updaten of wijzigen of de Nintendo 3DS-Diensten geheel of gedeeltelijk wijzigen ten voordele van de gebruikers van de Nintendo 3DS-Diensten.

1.7. Externe aanbieders

Nintendo heeft het recht derden toe te staan diensten en/of materiaal voor de Nintendo 3DS-Diensten, met inbegrip van Winkeldienstproducten, te verstrekken.

1.8. Intellectuele Eigendom

Nintendo is de houder van alle rechten, belangen in en aanspraken (met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten) op de Nintendo 3DS-Diensten en de Intellectuele Eigendom van Nintendo of heeft het recht deze te gebruiken of in sublicentie te geven. Onder verwijzing naar de licentie zoals verleend in toepassing van Artikel 1.3. kennen wij u geen enkel recht, belang in of aanspraak op de Nintendo 3DS-Diensten of de Intellectuele Eigendom van Nintendo. Alle rechten op de Nintendo 3DS-Diensten en de Intellectuele Eigendom van Nintendo zijn voorbehouden aan Nintendo.

1.9. Nintendo 3DS-Gedragscode

Uw gebruik van de Nintendo 3DS-Diensten is onderhevig aan de volledige naleving van de Nintendo 3DS-Gedragscode, die de regels uiteenzet die u moet volgen om deel te nemen aan de Nintendo 3DS-Diensten. Deze regels zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat de Nintendo 3DS-Diensten een vriendelijke en veilige omgeving blijven.

De Nintendo 3DS-Gedragscode verbiedt gedrag dat schadelijk, onwettig of anderszins aanstootgevend is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het volgende:

1.10. Functie voor Ouderlijk Toezicht

Het is mogelijk om met het Nintendo 3DS-Systeem en de Nintendo 3DS-Diensten toegang te krijgen tot Netwerkcontent, User-Generated Content of enige andere content die wellicht ongeschikt is voor minderjarigen. Nintendo biedt de mogelijkheid om toegang tot dergelijke functies van het Nintendo 3DS-Systeem en de Nintendo 3DS-Diensten te beperken door de functionaliteit voor Ouderlijk Toezicht. Indien uw Nintendo 3DS-Systeem wordt gebruikt door andere personen dan uzelf, met name door minderjarigen, raden wij ten stelligste aan dat u gebruik maakt van deze functionaliteit voor Ouderlijk Toezicht om de toegang tot bepaalde Nintendo 3DS-Diensten en content die u ongeschikt zou achten voor minderjarigen te beperken.

1.11. Overdracht, Einde en Beëindiging van de Overeenkomst

1.12. Aansprakelijkheid van Nintendo

Binnen de mate door de dwingend recht bepaald is Nintendo aansprakelijk voor (a) schade die werd toegebracht aan lijf, leden en/of gezondheid; (b) in geval van opzet, (c) in geval van grove nalatigheid; en/of (d) in geval van niet naleven door Nintendo van de bepalingen van de Belgische Wet Productaansprakelijkheid. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande is Nintendo slechts aansprakelijk voor haar lichte nalatigheid in geval van inbreuk op een "materiële" contractuele verplichting zoals hierna bepaald. "Materiële" verplichtingen in de zin van deze bepaling zijn verplichtingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst en waarvan de niet-naleving het doel van de Overeenkomst in gedrang zou brengen en waarvaan u algemeen mag verwachten dat deze worden nageleefd. In dergelijk geval zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot de gangbare en voorzienbare schade; in andere gevallen zal Nintendo niet aansprakelijk zijn voor haar lichte nalatigheid. Ook in deze gevallen zal de aansprakelijk van Nintendo beperkt zijn tot de gangbare en voorzienbare schade.

1.13. Wijzigingen aan deze Overeenkomst

Er is altijd een actuele versie van deze Overeenkomst beschikbaar op de website van Nintendo. Nintendo is gerechtigd de voorwaarden van deze Overeenkomst te allen tijde te wijzigen voor zover dit noodzakelijk of nuttig is ter verbetering van de dienst of om deze aan te passen om wijzigingen in de technische of wettelijke vereisten weer te geven. Als we wijzigingen aanbrengen, zullen wij u informeren door middel van een speciale mededeling. Indien u binnen 4 weken na deze mededeling geen bezwaar maakt tegen deze wijzigingen, worden de wijzigingen geacht te zijn aanvaard (de speciale mededeling zal u daarover informeren). Indien u bezwaar maakt tegen de wijzigingen, behoudt Nintendo zich het recht voor deze Overeenkomst of een deel daarvan te beëindigen met inachtneming van een redelijke kennisgevingstermijn en dient u zich nogmaals te registreren indien u onder de nieuwe voorwaarden gebruik wenst te blijven maken van de Nintendo 3DS-diensten.

1.14. Niet-overdraagbaarheid

U bent verantwoordelijk voor het gebruik van uw Nintendo 3DS-Systeem en de Nintendo 3DS-Diensten door uw Vrienden, uw familie of enige andere derde. Het is niet toegestaan deze Overeenkomst over te dragen, toe te wijzen, in sublicentie te geven of hier op enige andere wijze over te beschikken ten voordele van een derde. Indien echter een derde ongeoorloofd gebruik maakt van uw Nintendo 3DS-Systeem en/of zich ongeoorloofd toegang verschaft tot de Nintendo 3DS-Diensten via uw Nintendo 3DS-Systeem, accepteert u de volledige verantwoordelijkheid voor dergelijk gebruik en/of toegang.

1.15. Interpretatie van de Overeenkomst

Indien enig deel van deze Overeenkomst nietig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, zal dat deel niet langer toepassing vinden. U gaat ermee akkoord dat het betreffende deel in dergelijk geval zal worden beschouwd als zijnde verwijderd uit de overeenkomst maar dat alle andere delen van de Overeenkomst van kracht blijven. U gaat er voorts mee akkoord dat wij het nietige deel mogen vervangen door een bepaling die de oorspronkelijke intentie weerspiegelt of best benadert.

1.16. Toepasselijk Recht

U stemt ermee in dat deze Overeenkomst alsook alle vorderingen die u krachtens deze Overeenkomst mag hebben onderworpen zijn aan Belgisch Recht, met uitsluiting van de principes inzake conflictregeling en uitgezonderd privacybeleid, dat onderhevig is aan Duits recht.

2. Specifieke Applicaties en Communicatiemethodes

Nintendo 3DS-Diensten bieden u een ruime waaier aan applicaties die uw Nintendo 3DS-Systeem toelaten om te communiceren met behulp van draadloos internet, lokale draadloze communicatie en StreetPass.

Dit Artikel 2. beschrijft de belangrijkste applicaties en communicatiemethodes van het Nintendo 3DS-Systeem. Nintendo zal u via updates van deze Overeenkomst op de hoogte houden van nieuwe applicaties die uw kennis en toestemming vereisen.

Het Nintendo 3DS-Systeem laat u toe alle Nintendo 3DS-Diensten uit te schakelen door gebruik te maken van de draadloosschakelaar op uw Nintendo 3DS-Systeem.

2.1. Winkeldienst

2.1.1. Winkelaccount

Het is mogelijk dat de Winkeldienst niet beschikbaar is in uw land. Afhankelijk van de beschikbaarheid van de Winkeldienst in uw land kan u een Winkelaccount openen op uw Nintendo 3DS-Systeem. Er kan slechts één Winkelaccount per Nintendo 3DS-Systeem worden geopend. Een Winkelaccount is persoonlijk en verbonden aan uw Nintendo 3DS-Systeem. Uw Winkelaccount en ieder Winkeldienstproduct verbonden met uw Winkelaccount mag niet worden verkocht of op andere wijze worden overgedragen aan een andere persoon of aan een ander Nintendo 3DS-Systeem waarvan u of een derde de houder bent. Niettegenstaande het voorgaande mag Nintendo naar eigen goeddunken u machtigen bepaalde Winkeldienstproducten van uw Nintendo 3DS-Systeem naar een ander Nintendo 3DS-Systeem dat u bezit over te dragen (zie Artikel 2.8. hieronder).

U bent verantwoordelijk voor het toezicht op uw Winkelaccount en voor het instellen van het gepaste Ouderlijk Toezichtsniveau of andere maatregelen om de toegang tot uw Winkelaccount te beperken.

2.1.2. Winkeldienstproducten kopen

Met de Winkeldienst kan u tegoeden die werden overgedragen op uw Winkelaccount gebruiken om Winkeldienstproducten te kopen. Tegoeden zijn niet terugbetaalbaar en kunnen niet worden omgewisseld voor geld of krediet. Tegoeden kunnen enkel worden gebruikt om Winkeldienstproducten te kopen via de Winkeldienst. Nintendo mag naar eigen goeddunken het maximumbedrag van de tegoeden die u kan overdragen op uw Winkelaccount beperken.

Tegoeden zijn enkel bestemd voor uw eigen persoonlijk gebruik en zijn verbonden aan uw Winkelaccount. Eens de tegoeden werden gecrediteerd op uw Winkelaccount mag u deze niet terug afhalen of overdragen aan een andere persoon of ander platform (bijv. naar een ander Nintendo-platform, zoals het Wii-systeem of het Nintendo DSi-Systeem) of ze gebruiken om content te kopen op enig ander Nintendo-platform. Bovendien mogen de tegoeden op uw Winkelaccount niet worden overgedragen naar een andere Winkelaccount die niet van u is. Niettegenstaande het voorgaande, mag Nintendo u naar eigen goeddunken machtigen om tegoeden die werden gecrediteerd op een Winkelaccount op uw Nintendo 3DS-Systeem over te dragen naar een ander Nintendo 3DS-Systeem waarvan u de houder bent (zie Artikel 2.8. hieronder).

U bent verantwoordelijk voor het gebruik van de tegoeden op uw Winkelaccount alsook voor het gebruik door derden van deze tegoeden.

2.1.3. Tegoed overdragen op uw Winkelaccount

Er zijn twee mogelijkheden om tegoeden over te dragen op uw Winkelaccount: door kredietkaart of door een Tegoedkaart te kopen bij een winkelier:

U kan de tegoeden die werden gecrediteerd op uw Winkelaccount op ieder ogenblik raadplegen in uw Accountoverzicht. Tegoeden worden weergegeven in de munteenheid die overeenstemt met de landinstellingen die u heeft gekozen voor uw Nintendo 3DS-Systeem. Gelieve te noteren dat indien u uw landinstellingen wijzigt naar een land met een andere munteenheid (bijv. indien u uw landinstellingen wijzigt van Duitsland naar het Verenigd Koninkrijk), de tegoeden die op uw Winkelaccount werden gecrediteerd onder de eerdere landinstelling worden geblokkeerd en u deze tegoeden niet kan gebruiken onder de gewijzigde landinstellingen. Indien u uw landinstellingen terugzet naar de eerdere instellingen, zal u opnieuw gebruik kunnen maken van de tegoeden.

2.1.4. Kredietkaartkosten en Accountoverzicht

Telkens u met behulp van uw kredietkaart online tegoeden stort op uw Winkelaccount ontvangt u een kwitantie waarop de transactie wordt bevestigd. Deze kwitantie zal voorkomen in uw Accountoverzicht. Wanneer u de tegoeden gebruikt om Winkeldienstproducten te kopen, zal deze transactie eveneens worden weergegeven in uw Accountoverzicht. U kan uw Accountoverzicht raadplegen via uw Winkelaccount.

2.1.5. Winkeldienstproducten downloaden van de Winkeldienst

Wanneer u een bepaald artikel uit het aanbod van Winkeldienstproducten bestelt, worden de bedragen die zijn vereist om dat Winkeldienstproduct te downloaden aangerekend op uw Winkelaccount. Eens u de bestelprocedure voor een downloadbaar Winkeldienstproduct heeft afgehandeld, kan u de transactie niet meer ongedaan maken en is het Winkeldienstproduct beschikbaar via uw Nintendo 3DS-Systeem. Indien u onvoldoende tegoeden heeft om een transactie te beëindigen zal Nintendo uw bestelling niet aanvaarden.

Door een bestelling te plaatsen via de Winkeldienst met behulp van uw Winkelaccount of door andere personen toe te laten dergelijke bestellingen te plaatsen (i) geeft u Nintendo de toestemming om de kostprijs van dergelijk Winkeldienstproduct te verrekenen met uw Winkelaccount en (ii) stemt u in met deze voorwaarden.

De prijzen voor een Winkeldienstproduct dat beschikbaar is via de Winkeldienst worden vermeld in de munteenheid die overeenstemt met de landsinstellingen die u heeft gekozen voor uw Nintendo 3DS-Systeem en zijn inclusief alle toepasselijke taksen.

2.1.6. Stopzetting van uw Winkelaccount

U mag uw Winkelaccount stopzetten door uw Winkelaccount te verwijderen van het Nintendo 3DS-Systeem in de instellingen van de Winkelaccount. Indien u uw Winkelaccount beëindigt doet u automatisch afstand van enig recht op enig ongebruikt tegoed dat werd gecrediteerd op uw Winkelaccount, die de eigendom wordt van Nintendo, en zal u geen aanspraak kunnen maken op een terugbetaling voor enig ongebruikt tegoed.

Niettegenstaande Artikel 1.11. van deze Overeenkomst, indien er sprake is van enige bedrieglijke of onrechtmatige activiteit met betrekking tot de tegoeden die werden gecrediteerd op uw Winkelaccount of het gebruik van de tegoeden die werden gecrediteerd op uw Winkelaccount door eender welke persoon, zijn wij gerechtigd de toegang tot de Nintendo 3DS-Diensten of enig deel daarvan te beëindigen, op te schorten of anderszins te beperken, in welk geval uw recht om de Winkeldienst te gebruiken, met inbegrip van de tegoeden die werden gecrediteerd op uw Winkelaccount, onmiddellijk een einde zal nemen. In dergelijk geval zal u geen aanspraak kunnen maken op een terugbetaling van eventueel ongebruikte tegoeden die werden gecrediteerd op uw Winkelaccount.

2.1.7. Wijzigingen aan de Winkeldienst

Nintendo mag de Winkeldienst wijzigen (in het bijzonder wanneer dit noodzakelijk of nuttig is om de Winkeldienst te verbeteren of deze aan te passen zodat deze in overeenstemming is met wijzigingen inzake technische of wettelijke vereisten), beëindigen en/of stoppen met het leveren van alle of bepaalde Winkeldienstproducten die worden aangeboden via de Winkeldienst. Indien wij de Winkeldienst beëindigen, zal u hiervan binnen redelijke termijn op de hoogte worden gebracht.

2.1.8 Recht op herroeping

2.1.8.1 Aanwijzingen in verband met recht op herroeping ============================

Recht op herroeping

U hebt het recht de Overeenkomst binnen 14 dagen te herroepen zonder opgave van redenen.

De ontbindingstermijn verstrijkt na 14 dagen vanaf de dag waarop de Overeenkomst is gesloten.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw besluit om de Overeenkomst te herroepen (Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Duitsland, telefoon: +32 900 10800, fax: +49 69 667747 95412, e-mail: contact@nintendo.be). U kunt daarvoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de deadline voor herroeping na te leven volstaat het uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Indien u de Overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten als gevolg van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de Overeenkomst te herroepen. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zal u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u hebt aangetoond dat de goederen zijn teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

============================

Het herroepingsrecht bestaat niet ten aanzien van overeenkomsten met betrekking tot:

- de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als we zijn begonnen met de uitvoering met je uitdrukkelijke voorafgaande toestemming en je hebt erkend dat je daarmee je herroepingsrecht verliest;

- dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met je uitdrukkelijke voorafgaande toestemming en je hebt erkend dat je daarmee je herroepingsrecht verliest zodra de overeenkomst volledig door ons is uitgevoerd.

2.1.8.2 Modelformulier voor herroeping

(Als je de overeenkomst wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

- Naar Nintendo of Europe GmbH, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Duitsland, fax: +49 69 667747 95412, e-mail: contact@nintendo.be

Ik/wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

- Besteld op (*)/ontvangen op (*):

- Naam/namen consument(en):

- Adres consument(en):

- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):

- Datum:

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

2.2. SpotPass

SpotPass kan bepaalde Netwerkcontent naar uw Nintendo 3DS-Systeem zenden, zoals

(i) systeemupdates;

(ii) belangrijke berichten van Nintendo met betrekking tot het Nintendo 3DS-Systeem of uw gebruik van het Nintendo 3DS-Systeem zoals updates inzake technische aangelegenheden, etc. Deze berichten vormen integraal deel van de werking van het Nintendo 3DS-Systeem en de Nintendo 3DS-Diensten;

(iii) gegevens met betrekking tot het beperkingsysteem voor User-Generated Content of updates met betrekking tot deze gegevens; en

(iv) gratis applicaties, zoals gratis spellen, tenzij u ervoor heeft gekozen om deze content niet te ontvangen via uw systeeminstellingen.

BELANGRIJK: Gelieve te noteren dat SpotPass gebruikt maakt van een internetverbinding en zich automatisch verbindt met het internet zonder u hiervan op de hoogte te stellen. Dergelijke automatische verbinding vindt zowel plaats in de Actieve stand als in de Slaapstand. Verbinding met het internet kan kosten met zich meebrengen, waarbij het precieze bedrag afhangt van het feit of u beschikt over een flat-rate internetverbinding of dat uw internetprovider u een vergoeding aanrekent voor internettoegang per minuut of per megabyte. Om kosten te vermijden dient u alle draadloze communicatie uit te schakelen door gebruik te maken van de draadloosschakelaar van uw Nintendo 3DS-Systeem.

U kan er tevens voor kiezen om commerciële informatie te ontvangen via SpotPass, met inbegrip van marketing en reclameboodschappen over Nintendo of producten van derden en marketing- en commerciële applicaties, met inbegrip van demoversies van spellen, trailers, etc. U zal dergelijke informatie enkel ontvangen indien u hiervoor heeft gekozen.

2.3. StreetPass

StreetPass laat uw Nintendo 3DS-Syteem toe om automatisch willekeurig een ander Nintendo 3DS-Systeem of een StreetPass-Relaisstation te selecteren en Netwerkcontent en User-Generated Content te verzenden naar, te ontvangen van en uit te wisselen met een ander Nintendo 3DS-Systeem of StreetPass-Relaisstation, zonder dat hiervoor een handeling van u is vereist of dat u hiervan op de hoogte wordt gebracht. Dergelijke informatie heeft onder andere betrekking op gegevens die verbonden zijn met uw Mii-personage.

Door StreetPass te gebruiken ontstaan geen verbindings- of andere kosten.

Communicatie via StreetPass kan plaatsvinden wanneer uw Nintendo 3DS-Systeem zich in de Actieve stand of in de Slaapstand bevindt. Over het algemeen zal StreetPass enkel lopen indien u hiertoe de nodige wijzigingen heeft aangebracht in de instellingen voor StreetPass, vermits het standaard is uitgeschakeld.

Gelieve te noteren dat indien u niet kiest voor StreetPass, uw Nintendo 3DS-Systeem niettemin Netwerkcontent of User-Generated Content ontvangen van andere Nintendo 3DS-Systemen of van een StreetPass-Relaisstation, kan overmaken, verzenden of op enige andere wijze doorsturen naar een ander Nintendo 3DS-Systeem van andere gebruikers of naar een StreetPass-Relaisstation. In dergelijk geval zal enkel de Netwerkcontent en User-Generated Content van andere gebruikers worden overgedragen via uw Nintendo 3DS-Systeem. Er worden geen gegevens met betrekking tot uzelf of tot een andere speler van uw Nintendo 3DS-Systeem en die opgeslagen zijn op uw Nintendo 3DS-Systeem overgedragen of verzonden.

2.4. Vriendenfunctionaliteit

De Vriendenfunctionaliteit van uw Nintendo 3DS-Systeem biedt een "Adresboek" en een "Vriendaanwezigheidsfunctie". Het "Adresboek" is een speciale applicatie die u toelaat om Vriendcodes in te geven of visitekaartjes te verzenden, om een andere gebruiker van een Nintendo 3DS-Systeem te registreren als vriend of om na te gaan of je Vrienden online zijn en met hen in contact te treden, met inbegrip van, zonder daartoe te zijn beperkt, het uitwisselen van berichten en andere gegevens met uw Vrienden. De "Vriendaanwezigheidsfunctie" stelt al uw Vrienden in staat uw online status, aanwezigheidsgegevens en gegevens met betrekking tot uw speelgeschiedenis (zoals informatie over wanneer u online bent, naam en icoon van de favoriete applicatie, naam en icoon van de applicatie waarop uw momenteel speelt, huidige level, huidige locatie in het spel, speeltijd, recente uitlogtijd, tijdstip waarop opmerkingen werden geüpdatet en gedeeld met uw Vrienden, etc.) alsook gegevens met betrekking tot uw Mii-Personage te zien. Tevens kan u ook de online status, aanwezigheidsinformatie en speelgeschiedenis van uw Vrienden bekijken.

Indien u niet wenst dat uw Vrienden uw online status, aanwezigheidsinformatie en speelgeschiedenis kunnen zien, kan u deze functie uitschakelen.

2.5. Applicaties die gebruik maken van Mii-Personages

U kan Mii-Personages verzenden naar andere Nintendo 3DS-Systemen en Mii-Personages van andere Nintendo 3DS-Systemen ontvangen in verschillende Mii-compatibele games en applicaties. Wanneer u uw Mii-Personage toelaat om "over te gaan" naar een ander Nintendo 3DS-Systeem, wordt het Mii-Personage verzonden naar de gebruiker van het andere Nintendo 3DS-Systeem. U kan ervoor kiezen bepaalde informatie toe te voegen aan het Mii-Personage dat u heeft gecreëerd, zoals de naam van het (eigen) Mii-personage, informatie met betrekking tot het uiterlijk van het Mii-Personage, zoals lichaamsvorm en kleur, de naam van het spel dat recent werd gespeeld, etc. Dergelijke informatie zal tevens zichtbaar zijn voor de andere gebruiker die uw Mii-Personage ontvangt.

In sommige applicaties kan u Mii-Personages manueel naar een ander Nintendo 3DS-Systeem verzenden.

In andere applicaties vindt de overdracht en uitwisseling van uw Mii-Personage automatisch plaats zonder dat u hiervoor enige bijzondere mededeling ontvangt via StreetPass, voor zover u hiertoe de nodige instellingen heeft gewijzigd.

Gelieve te noteren dat indien uw Mii-Personage "overgaat" naar andere gebruikers, deze andere gebruikers de Mii-Personages kunnen reproduceren, veranderen en wijzigen en bovendien de Mii-Personages kunnen delen met andere gebruikers van een Nintendo 3DS-Systeem wereldwijd (met inbegrip van de informatie die eraan verbonden is), net zoals dit het geval is voor andere User-Generated Content die wordt verzonden via een Nintendo 3DS-Dienst (zie Artikel 1.4. hoger). Wanneer u een Mii-Personage creëert kan u ervoor kiezen de ontvanger van uw Mii al dan niet toe te laten uw Mii-Personage te kopiëren en uw Mii-Personage te laten "overgaan" via StreetPass.

2.6. Berichtenapplicatie

De Berichtenapplicatie van het Nintendo 3DS-Systeem laat u toe om User-Generated Content, met inbegrip van handgeschreven berichten, foto's en audiogegevens zoals stemopnames naar uw Vrienden te verzenden en User-Generated Content van uw Vrienden te ontvangen. Gelieve te noteren dat afhankelijk va uw instellingen, User-Generated Content die u deelt met uw Vrienden ook verder kan worden gedeeld met andere gebruikers, inclusief via Street Pass.

2.7. Nintendo Zone

Uw Nintendo 3DS-Systeem zal een kennisgevingsicoon vertonen indien u zich in de buurt van een Nintendo Zone bevindt. U kan ervoor kiezen verbinding te maken met de Nintendo Zone waarin Nintendo en/of de door haar geselecteerde partners commerciële of niet-commerciële informatie kunnen toe sturen aan uw Nintendo 3DS-Systeem. Nintendo zal geen commerciële berichten versturen indien u daar niet om heeft gevraagd.

2.8. Gegevensoverdracht

"Gegevensoverdracht" is een applicatie die u toelaat om bepaalde gegevens en content (i) van een Nintendo 3DS-Systeem naar een ander Nintendo 3DS-systeem of (ii) van een Nintendo DSi-systeem naar een Nintendo 3DS-Systeem over te dragen via internetcommunicatie of Lokale Draadloze communicatie.

Wanneer u gebruik maakt van de Gegevensoverdracht kan u enkel gegevens uitwisselen tussen systemen waarvan u de eigenaar bent; het is niet toegestaan om gegevens uit te wisselen tussen het systeem waarvan u de eigenaar bent en het systeem dat een derde bezit.

Gelieve te noteren dat u enkel die gegevens kan overdragen, die Nintendo heeft aangeduid als zijnde overdraagbaar. U mag bepaalde opslaggegevens voor ingebouwde applicaties, foto's en audiogegevens, gegevens met betrekking tot systeeminstellingen (zoals gegevens voor uw draadloze internetcommunicatie, Vriendcodes) en bepaalde aanvullende gegevens die werden gecreëerd door ingebouwde applicaties met behulp van Lokale Draadloze communicatie overdragen, voor zover deze door Nintendo als overdraagbare werden aangeduid.

Niettegenstaande enige tegenovergestelde vermelding in de Overeenkomst betreffende de Nintendo DSi-internetdiensten en voor zover door Nintendo aangewezen als zijnde overdraagbaar, kan Nintendo u toelaten om software die u van de Nintendo DSi Shop op uw Nintendo DSi-Systeem hebt gedownload, over te dragen naar het Nintendo 3DS-Systeem waarvan u eigenaar bent.

Niettegenstaande het voormelde Artikel 2.1.1. kan Nintendo u machtigen om software die u heeft gedownload via de Winkeldienst op uw Nintendo 3DS-Systeem over te dragen naar een ander Nintendo 3DS-Systeem dat u bezit, voor zover deze software als overdraagbaar werd gekwalificeerd door Nintendo.

Niettegenstaande het voormelde Artikel 2.1.2. kan Nintendo u naar eigen goeddunken toelaten om tegoeden die werden gecrediteerd op uw Winkelaccount van uw Nintendo 3DS-Systeem over te dragen naar een ander Nintendo 3DS-Systeem waarvan u de houder bent, voor zover dit als overdraagbaar werd gekwalificeerd door Nintendo.

3. Privacybeleid

Nintendo of Europe GmbH, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Duitsland (“Nintendo”, “wij” of “ons”) respecteert de privacyrechten van zijn gebruikers en erkent het belang van de bescherming van hun persoonsgegevens. Wij hebben het Privacybeleid ontwikkeld om u informatie te verstrekken met betrekking tot de privacy, bescherming, verzameling en het gebruik van informatie die u verstrekt via de Nintendo 3DS-diensten. Nintendo is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 - “AVG”).

Door op “Ik ga akkoord” te klikken, stemt u in met de voorwaarden van deze Overeenkomst en erkent u tegelijkertijd dit Privacybeleid.

3.1. Persoonsgegevens van kinderen

Als u - als houder van de ouderlijke verantwoordelijkheid - uw kind toestaat om de Nintendo 3DS-diensten te gebruiken en de Nintendo 3DS-diensten installeert namens uw kind, worden de persoonlijke gegevens van uw kind verzameld, verwerkt en gebruikt in overeenstemming met dit Privacybeleid.

3.2. Verzamelde gegevens en het gebruik ervan

3.2.1. Welke gegevens verzamelen we?

In het kader van het leveren van de Nintendo 3DS-diensten kunnen we de volgende gegevens verzamelen:

Om Winkeldienstproducten te kopen en om via de Winkeldienst geld naar uw Winkelaccount te uploaden, moet u mogelijk creditcardinformatie (creditcardnummer, vervaldatum en beveiligingscode) verstrekken om de transactie mogelijk te maken.

Als u Winkeldienst gebruikt, verzamelen en verwerken wij informatie over de registratie van licenties voor Winkeldienstproducten, betalingen voor Winkeldienstproducten, het uploaden van fondsen en andere transacties die u in Winkeldienst uitvoert. We kunnen ook informatie verzamelen en verwerken over de manier waarop u de Winkeldienst gebruikt, inclusief uw aankoopgeschiedenis, informatie over Winkeldienstproducten die u hebt bekeken en geregistreerd op uw verlanglijstje, welke delen van de Winkeldienst u bezoekt, hoe u navigeert in Winkeldienst evenals aanbevelingen en spelbeoordelingen die door u zijn gemaakt.

3.2.2. Hoe wordt de informatie door ons gebruikt – Doeleinden van verwerking

3.2.2.1. Levering van de dienst

We verzamelen en verwerken de informatie die we verzamelen om:

Als u Winkeldienst gebruikt, verwerken wij de informatie over de transacties die u verricht en over de registratie van licenties voor zover dat nodig is om uw bestellingen te verwerken, om uw licenties te registreren, om u de transactiegeschiedenis en kwitanties te verstrekken en om te voldoen aan onze financiële en juridische verplichtingen. Als u in Winkeldienst een creditcard gebruikt, verwerkt Nintendo uw creditcardgegevens om de betaling uit te voeren. Om ervoor te zorgen dat u uw creditcardgegevens niet opnieuw hoeft in te voeren voor uw volgende transactie, biedt Nintendo u als extra service de mogelijkheid om uw creditcardgegevens op te slaan. Nintendo bewaart het nummer van uw creditcard afzonderlijk volgens de regels van de creditcardmaatschappij.

De wettelijke basis voor de verwerking zoals bedoeld in deze Paragraaf 3.2.2.1. is de levering van de dienst die u hebt aangevraagd (artikel 6, lid 1, onder b) AVG).

3.2.2.2. Preventie van fraude en andere illegale activiteiten

We kunnen de verzamelde informatie verwerken voor zover dit nodig is om fraude, mogelijk illegale of aanstootgevende activiteiten te voorkomen of om onze rechten of de rechten van onze gebruikers te handhaven. De wettelijke basis voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, onder f) AVG. De legitieme belangen die we nastreven, zijn het voorkomen van frauduleuze en illegale activiteiten, de bescherming van onze systemen en netwerken, van Nintendo 3DS-diensten en van onze gebruikers en de handhaving van onze legitieme rechten en rechten van onze gebruikers.

U hebt het recht om te allen tijde, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking. Om dit recht uit te oefenen, kunt u op elk moment contact met ons opnemen zoals beschreven in Paragraaf 3.9. van dit Privacybeleid.

3.2.2.3 Verbetering van de producten en diensten

“Gebruiksinformatie” als bedoeld in deze Paragraaf 3.2.2.3. omvat alle gegevens die via Nintendo 3DS-diensten worden verstrekt, evenals alle gegevens die worden verzameld en verwerkt bij gebruik van het Nintendo 3DS-systeem en de Nintendo 3DS-diensten.

We verwerken de Gebruiksinformatie (met uitzondering van uw betalingsgegevens) voor het uitvoeren van analyses en statistieken van het gebruik van de Nintendo 3DS-diensten om de Nintendo 3DS-diensten en onze producten, diensten en prestaties te verbeteren en optimaliseren.

De wettelijke basis voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, onder f). Het legitiem belang dat we nastreven, is de verbetering en optimalisatie van de Nintendo 3DS-diensten en van onze producten en prestaties ten behoeve van de gebruikers.

U hebt het recht om te allen tijde, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking. Om dit recht uit te oefenen, kunt u op elk gewenst moment afzien van de verwerking van uw gegevens voor een dergelijke product- en dienstverbetering onder “Gebruiksinformatie verzenden” in de instellingen van het Nintendo 3DS-systeem.

3.3. Gebruikerscommunicatie

Wanneer u een e-mail of andere communicatie naar Nintendo verzendt, kunnen we die berichten gebruiken om uw vragen te verwerken en te reageren op uw verzoeken.

De wettelijke basis voor deze verwerking is het leveren van de dienst die u hebt aangevraagd (artikel 6, lid 1, onder b) AVG).

3.4. Door gebruikers gegenereerde inhoud

In sommige Nintendo 3DS-diensten kunt u bijnamen gebruiken en een gebruikers-ID aanmaken om online met andere gebruikers te spelen of om deel te nemen aan online ranglijsten als onderdeel van Nintendo 3DS-diensten. Als u ervoor kiest om dergelijke functies te gebruiken, worden uw bijnaam, spelstatus en andere spel- en ranglijstgegevens, naam en uiterlijk van een Mii-personage dat u vertegenwoordigt in de Nintendo 3DS-diensten, land en/of spelavatar gedeeld met andere gebruikers om u toe te laten om met anderen te spelen en deel te nemen aan online ranglijsten.

Afgezien van de bovengenoemde online functies, kunnen delen van Nintendo 3DS-diensten een platform bieden voor verdere communicatie tussen gebruikers en de uitwisseling van door gebruikers gegenereerde inhoud. Als u ervoor kiest om dergelijke delen van de Nintendo 3DS-diensten te gebruiken, kunnen andere gebruikers bepaalde informatie over u bekijken, zoals de naam en het uiterlijk van een Mii-personage dat u vertegenwoordigt in Nintendo 3DS-diensten, Mii-profielinformatie, land en door de gebruiker gegenereerde inhoud die u indient. Afhankelijk van de toepassing die u hebt gekozen om te gebruiken in Nintendo 3DS Diensten kunnen uw spelersgeschiedenis, uw rangorde en status, naam van uw favoriete toepassing of de meest recente toepassing die u hebt gebruikt, uw leeftijd of uw online status gedeeld worden tussen gebruikers of online worden gepubliceerd om de gevraagde interactie in te schakelen. De wettelijke basis voor deze verwerking is de levering van de dienst die u hebt aangevraagd (artikel 6, lid 1, onder b) AVG).

Als u ervoor kiest om de Vriend-functie te gebruiken die wordt aangeboden als onderdeel van Nintendo 3DS-diensten, kunnen uw vrienden uw aanwezigheidsinformatie en speelgeschiedenis zien. De wettelijke basis voor deze verwerking is de levering van de dienst die u hebt aangevraagd (artikel 6, lid 1, onder b) AVG). Als u niet wilt dat uw vrienden uw aanwezigheidsinformatie of de speelgeschiedenis zien, kunt u deze functie uitschakelen.

Als u een vriendenlijst of een zwarte lijst hebt opgezet voor Nintendo 3DS-gebruikers, kan deze informatie worden verwerkt door een door u gespeeld spel of gespeelde toepassing om ervoor te zorgen dat uw keuzes worden gerespecteerd. De wettelijke basis voor deze verwerking is de levering van de dienst die u hebt aangevraagd (artikel 6, lid 1, onder b) AVG).

3.5. Informatie op uw Nintendo 3DS-systeem

Uw Nintendo 3DS-systeem kan bepaalde informatie over u opslaan. Ter bescherming dient u, voordat u uw Nintendo 3DS-systeem verkoopt of anderszins overdraagt, alle Winkelaccount-informatie te verwijderen en uw Nintendo 3DS-systeem onder de instellingen van uw Nintendo 3DS-systeem te formatteren, zodat alle informatie die is opgeslagen tijdens uw gebruik van dit Nintendo 3DS-systeem wordt verwijderd.

3.6. Wie heeft toegang tot uw gegevens?

3.6.1. Nintendo kan uw informatie delen met andere entiteiten binnen de Nintendo-groep voor gebruik in overeenstemming met dit Privacybeleid, in het bijzonder met:

De wettelijke basis voor Nintendo voor het delen van uw gegevens met andere entiteiten binnen de Nintendo-groep is artikel 6, lid 1, onder f) AVG. We hebben een legitiem belang bij het delen van uw informatie voor interne administratieve doeleinden, met name om de Nintendo 3DS-diensten aan te bieden en om eventuele vragen op efficiënte en uitstekende wijze te behandelen. U hebt het recht om te allen tijde, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen een dergelijke uitwisseling. Om dit recht uit te oefenen, kunt u op elk moment contact met ons opnemen zoals beschreven in Paragraaf 3.9. van dit Privacybeleid.

3.6.2. Afhankelijk van het land waar u woont, kunnen we uw gegevens ook delen met onze externe distributeurs die voor uw land consumentenondersteunende diensten verlenen in verband met Nintendo 3DS-diensten (inclusief hardware- en reparatiediensten voor Nintendo 3DS-systemen). Uw gegevens zullen worden gebruikt in overeenstemming met dit Privacybeleid en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van consumentenondersteunende diensten. Een lijst met externe distributeurs is beschikbaar op support.nintendo.com. De wettelijke basis voor de uitwisseling van uw gegevens met onze externe distributeurs is de uitvoering van de consumentenondersteunende diensten (artikel 6, lid 1, onder b) AVG).

3.6.3. We kunnen uw informatie (inclusief uw IP-adres) ook delen met onze externe netwerkleveranciers voor de levering van inhoud die netwerkdiensten voor de levering van inhoud bieden in verband met de Nintendo 3DS-diensten. Onze netwerkproviders voor de levering van inhoud zorgen voor snellere videostreaming en ondersteunen de levering van door u gevraagde inhoud, bijvoorbeeld bij het gebruik van Winkeldienst, door een systeem van gedistribueerde servers te gebruiken die de inhoud aan u leveren op basis van uw geografische locatie. Een lijst met externe netwerkleveranciers voor de levering van inhoud is beschikbaar op support.nintendo.com. De wettelijke basis voor het delen van uw informatie met externe netwerkleveranciers voor de levering van inhoud voor inhoud is artikel 6, lid 1, onder f) AVG. We hebben een legitiem belang bij het delen van uw informatie om een snellere levering mogelijk te maken en om het transport van de door u gevraagde inhoud te optimaliseren, met name om gevraagde inhoud op een hoogwaardige manier te leveren ten behoeve van onze gebruikers. U hebt het recht om te allen tijde, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen een dergelijke uitwisseling. Om dit recht uit te oefenen, kunt u op elk moment contact met ons opnemen zoals beschreven in Paragraaf 3.9. van dit Privacybeleid.

3.6.4. In overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingsvereisten kan Nintendo ook externe gegevensverwerkers gebruiken en kan het uw gegevens delen met dergelijke externe gegevensverwerkers die namens Nintendo handelen om diensten te verlenen in verband met Nintendo 3DS-diensten. Wanneer dergelijke externe verwerkers buiten de Europese Unie, respectievelijk de Europese Economische Ruimte, gevestigd zijn, bevinden dergelijke externe verwerkers zich ofwel in een derde land waarvan de Europese Commissie heeft besloten dat het een passend niveau van gegevensbescherming waarborgt, ofwel worden passende waarborgen geboden voor een toereikend niveau van gegevensbescherming door middel van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn vastgesteld en die zijn aangegaan tussen Nintendo en de externe gegevensverwerker.

3.7. Opslagperiode

We zullen uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld en verwerkt, of – indien de toepasselijke wetgeving voorziet in een langere opslag- en bewaartermijn – voor de wettelijk voorgeschreven opslag- en bewaarperiode. Hierna worden uw persoonlijke gegevens verwijderd.

In het bijzonder:

3.8. Uw rechten onder AVG

In het bijzonder, maar zonder beperking, hebt u mogelijk de volgende rechten krachtens de toepasselijke Europese wetgeving inzake gegevensbescherming:

3.9. Contactgegevens en functionaris voor gegevensbescherming

Als u vragen hebt over dit Privacybeleid en de activiteiten inzake gegevensverwerking van Nintendo of als u uw rechten op grond van de AVG wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met:

Nintendo of Europe GmbH (“Nintendo”), attn.: Legal Department, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Duitsland, of via e-mail naar privacyinquiry.noe@nintendo.de.

U kunt ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Nintendo:

Nintendo of Europe GmbH, attn.: Legal Department, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Duitsland of via e-mail naar dataprotectionofficer@nintendo.de.


Australia (English)
België (Nederlands)
Belgique (Français)
Deutschland (Deutsch)
España (Castellano)
France (Français)
Ireland (English)
Italia (Italiano)
Luxembourg (Français)
Luxemburg (Deutsch)
Nederland (Nederlands)
New Zealand (English)
Österreich (Deutsch)
Portugal (Português)
Schweiz (Deutsch)
South Africa (English)
Suisse (Français)
Svizzera (Italiano)
United Kingdom (English)
Россия (Русский)
Other Countries (English)

back to the overview