Gebruikersovereenkomst voor Nintendo 3DS-diensten en het privacybeleid

Versie: 05.2018

HIERNA VOLGT EEN BELANGRIJKE JURIDISCHE OVEREENKOMST.

SCROLL NAAR BENEDEN!

Indien u jonger dan 18 bent, STOP! Vraag uw ouder of wettelijke voogd de voorwaarden van deze Overeenkomst te lezen en te accepteren.

Indien u 18 jaar of ouder bent en de voorwaarden van deze Overeenkomst accepteert, kiest u voor AKKOORD.

Indien u ouder bent dan 18 jaar en de voorwaarden van deze Overeenkomst niet accepteert, kiest u voor LATER.

Dit is een bindende overeenkomst tussen jou, een natuurlijk persoon, en Nintendo of Europe GmbH, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main (Duitsland), telefoon: +31 909 0490444, e-mail: contact@nintendo.nl, fax: +49 69 667747 95412. In deze overeenkomst wordt naar Nintendo of Europe GmbH verwezen als "Nintendo", "wij", "we" of "ons".

Inhoudsopgave

1. Nintendo 3DS-diensten: algemene bepalingen

2. Specifieke applicaties en communicatiemethoden

3. Privacybeleid

1. Nintendo 3DS-diensten: algemene bepalingen

1.1. Onderwerp

De gebruikersovereenkomst voor Nintendo 3DS-diensten en het privacybeleid (deze “Overeenkomst”) geldt voor uw gebruik van de “Nintendo 3DS-diensten” (zoals gedefinieerd in artikel 1.2. hierna).

1.2. Definities

In deze Overeenkomst hebben de volgende begrippen de navolgende betekenis:

“Actieve stand” verwijst naar de stand bij normaal gebruik.

“Beperkingssysteem voor user-generated content” verwijst naar een systeem dat (a) u beperkt in het ontvangen of versturen van bepaalde user-generated content die door andere gebruikers van een Nintendo 3DS-systeem is gecreëerd of (b) ervoor zorgt dat user-generated content niet wordt verspreid op de manier en binnen het bereik als bepaald door Nintendo.

“Eigen Mii-personage” verwijst naar een bepaald Mii-personage dat u kunt aanmaken en kunt registreren als uw eigen Mii-personage wanneer de applicatie voor het maken van Mii-personages voor het eerst loopt. Dit Mii-personage vertegenwoordigt u op uw vriendenlijst en in applicaties en spellen (indien ondersteund).

“Intellectuele eigendom van Nintendo” verwijst naar alle intellectuele eigendom, met inbegrip van, zonder daartoe beperkt te zijn, geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken, dienstmerken, logo’s, geregistreerde en niet-geregistreerde ontwerpen, auteursrechten, databankrechten, uitvindingen, octrooien, handelsgeheimen, knowhow en andere vertrouwelijke informatie en bedrijfsinformatie die Nintendo heeft ontwikkeld, in eigendom heeft of waarvoor zij een gebruikslicentie heeft verkregen.

“Lokale draadloze communicatie” verwijst naar een elektronische communicatiemethode die het voor uw Nintendo 3DS-systeem mogelijk maakt om gegevens te verzenden en te ontvangen van andere Nintendo 3DS-systemen binnen het bereik van de lokale draadloze communicatie van uw Nintendo 3DS-systeem zonder gebruik te maken van internetcommunicatie, echter met uitzondering van StreetPass.

“Mii-personage” verwijst naar een naar eigen wens in te vullen elektronisch personage dat u zelf kunt aanmaken en in compatibele spellen kunt gebruiken, aan een bericht kunt hechten en met anderen kunt delen via de Nintendo 3DS-diensten.

“Netwerkcontent” verwijst naar alle software, informatie, spellen, demoversies, materiaal, gegevens, berichten, e-mail en andere content, al dan niet commercieel, van Nintendo en derden-samenwerkingspartners van Nintendo, dat in verband met de Nintendo 3DS-dienst geleverd en gedistribueerd wordt, waaronder downloadbare winkeldienstproducten, maar met uitzondering van user-generated content en alle commerciële en niet-commerciële content die verstrekt wordt op door derden beheerde internetwebsites.

“Nintendo 3DS-diensten” verwijst naar alle netwerkdiensten die door Nintendo worden verleend door middel van een internetverbinding of enige andere elektronische communicatiemethode die door het Nintendo 3DS-systeem wordt ondersteund (al dan niet via de kabel of draadloos, via welke telecommunicatietechnologie en middelen dan ook, waaronder, zonder daartoe te zijn beperkt, een draadloze internetverbinding, SpotPass en StreetPass).

“Nintendo 3DS-systeem” verwijst naar het handheld apparaat (waaronder de bijbehorende software en accessoires) dat Nintendo verkoopt en verhandelt onder het merk Nintendo 3DS, met inbegrip van eventuele opvolgers van het handheld apparaat en compatibele apparaten.

“Nintendo Zone” verwijst naar een dienst die gebruik maakt van Wi-Fi hotspots en downloadstations waarmee u toegang kunt krijgen tot en kunt browsen in netwerkcontent, gegevens van derden, waaronder gegevens van samenwerkingspartners van Nintendo, en andere diensten, en deze kunt downloaden, en waarmee u toegang kunt krijgen tot en kunt browsen in user-generated content en deze kunt downloaden en/of uploaden.

“Slaapstand” verwijst naar een energiebesparende stand van uw Nintendo 3DS-systeem wanneer de processor niet actief is en er niets op het LCD-scherm van uw Nintendo 3DS-systeem staat.

“SpotPass” verwijst naar de draadloze, op de achtergrond aanwezige internetcommunicatie tussen uw Nintendo 3DS-systeem en een draadloos LAN-toegangspunt dat automatisch verbinding maakt met het internet zonder dat speciaal aan u te laten weten, hetzij in de actieve stand of in de slaapstand.

“StreetPass” verwijst naar de draadloze communicatie in de actieve stand of in de slaapstand tussen (a) twee Nintendo 3DS-systemen die binnen elkaars StreetPass-bereik liggen (het bereik is maximaal 100 meter) of (b) tussen een Nintendo 3DS-systeem en een StreetPass-relaisstation. Met StreetPass kan uw Nintendo 3DS-systeem netwerkcontent en user-generated content versturen, ontvangen en uitwisselen zonder uw tussenkomst en zonder speciale kennisgeving aan u.

“StreetPass-relaisstation” verwijst naar een draadloos LAN-toegangspunt dat netwerkcontent en user-generated content via StreetPass verzendt naar, ontvangt van en uitwisselt met uw Nintendo 3DS-systeem.

“Tegoedkaart” verwijst naar prepaid kaarten die door Nintendo of marketingpartners van Nintendo worden verkocht of gedistribueerd, waarop het tegoed staat dat naar uw winkelaccount kan worden overgeschreven.

“User-generated content” betekent alle communicatie, berichten, tekst, afbeeldingen, tekeningen, foto’s, geluid, stemmen, audio-opnames, muziek, films, informatie, gegevens en al het overige materiaal dat en de overige content die door Nintendo 3DS-gebruikers wordt gemaakt of aan hen in licentie wordt gegeven en dat/die door Nintendo 3DS-gebruikers zal worden geüpload en/of gebruikt in verband met de Nintendo 3DS-dienst (waaronder gebruikersnamen, bijnamen, Mii-personages, bijnamen van Mii-personages, alsmede aangepaste levels, kaarten, scenario’s of ander materiaal dat door een Nintendo 3DS-gebruiker wordt gemaakt in verband met een op het Nintendo 3DS-systeem verkrijgbaar spel of verkrijgbare dienst).

“Vriend” verwijst naar een gebruiker van een ander Nintendo-systeem met wie u vriendschap hebt gesloten, hetzij door het uitwisselen van visitekaartjes via lokale draadloze communicatie of door rechtstreeks elkaars vriendcode in te voeren en vervolgens verbinding te maken met het internet.

“Winkelaccount” verwijst naar een niet-overdraagbare persoonlijke account die automatisch op uw (d.w.z. op één bepaald) Nintendo 3DS-systeem wordt aangemaakt zodra u deze voorwaarden accepteert, en die u gebruikt met betrekking tot de winkelapplicaties van Nintendo 3DS.

“Winkeldienst” verwijst naar de diensten die verband houden met de winkelapplicaties van Nintendo 3DS, met name het bijschrijven van tegoed op uw winkelaccount, de verkoop van winkeldienstproducten, de exploitatie van een webwinkel en een downloaddienst.

“Winkeldienstproducten” verwijst naar software die u kunt downloaden en, indien van toepassing, fysieke producten die via de winkeldienst zijn te verkrijgen.

1.3. Verlening van een licentie

Wij verlenen u een persoonlijk recht (licentie) voor het gebruik van de Nintendo 3DS-diensten conform deze Overeenkomst. Daarbij geldt met name:

1.4. Content van derden/user-generated content

Wij zijn niet verantwoordelijk voor content van derden of user-generated content of voor eventuele maatregelen die u in verband daarmee neemt (waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, het distribueren, bekendmaken of verzenden van content van derden of user-generated content aan anderen). Alle content van derden valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de maker of verzender van die content en alle user-generated content is uitsluitend uw verantwoordelijkheid. Let wel, wij zijn niet verplicht content van derden of user-generated content te volgen, te controleren, op te slaan of te bewaren. Indien Nintendo zich echter bewust wordt van mogelijk onrechtmatige of ongepaste user-generated content, behoudt Nintendo zich het recht voor dergelijke content naar eigen inzicht te verwijderen of toegang daartoe te blokkeren, met name (zonder daartoe beperkt te zijn) door middel van het beperkingssysteem voor user-generated content.

Indien u user-generated content via een Nintendo 3DS-dienst bekendmaakt, verstuurt of anderszins beschikbaar maakt, verleent u Nintendo een wereldwijd, eeuwigdurend recht om de user-generated content op welke manier dan ook en voor welk doeleinde dan ook te publiceren, te gebruiken en/of te wijzigen. U erkent dat de user-generated content door derden verveelvoudigd, gepubliceerd en/of gewijzigd mag worden. Dit geldt niet voor user-generated content die in privéberichten of in andere privécommunicatie staat.

Let erop dat eventuele user-generated content geen persoonlijke informatie bevat, zoals uw naam, uw e-mailadres, uw adres of uw telefoonnummer. Wanneer u een gebruikersnaam of bijnaam voor uw Mii-personages kiest, let er dan vooral op dat u niet uw eigen naam gebruikt. Denk eraan dat andere gebruikers uw gebruikersnaam en de bijnaam van uw Mii-personage kunnen zien, bijvoorbeeld als er online spellen worden gespeeld of als er via de Nintendo 3DS-diensten met andere gebruikers wordt gecommuniceerd.

Let erop dat de user-generated content die u via een Nintendo 3DS-dienst uploadt, bekendmaakt, verstuurt of anderszins beschikbaar maakt, geen inbreuk maakt op de rechten van anderen, zoals auteursrechten, portretrechten, privacyrechten, publiciteitsrechten, handelsmerken, octrooien of andere intellectuele-eigendomsrechten. Indien u foto’s, afbeeldingen of video’s plaatst, verzendt of anderszins beschikbaar maakt waarop andere mensen staan, dan dient u vooraf hun toestemming te vragen.

1.5. Vrijwaring

U stemt ermee in Nintendo, haar gelieerde ondernemingen en dochtermaatschappijen te vrijwaren en schadeloos te stellen tegen eventuele schade, aansprakelijkheid of vordering (waaronder redelijke kosten voor juridische bijstand) die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van de Nintendo 3DS-diensten, vooral met eventuele user-generated content, waaronder (zonder daartoe beperkt te zijn) foto’s of ander materiaal dat u uploadt, mits u nalatig of opzettelijk handelt.

1.6. Upgrades en wijzigingen

Nintendo kan van tijd tot tijd de via de Nintendo 3DS-diensten gedistribueerde software upgraden (een patch uitbrengen) ten behoeve van de gebruikers van de Nintendo 3DS-diensten of ter bescherming van de intellectuele eigendom van Nintendo.

BELANGRIJK: Uw Nintendo 3DS-systeem en software zijn niet ontworpen voor gebruik in combinatie met een bestaande of toekomstige ongeoorloofde technische wijziging van de hardware of software of het gebruik van een ongeoorloofd apparaat in samenhang met uw Nintendo 3DS-systeem. Nadat het Nintendo 3DS-systeem of de software is geüpdatet, kunnen eventuele bestaande of toekomstige ongeoorloofde technische wijzigingen in de hardware of software van uw Nintendo 3DS-systeem of het gebruik van een ongeoorloofd apparaat in combinatie met uw Nintendo 3DS-systeem ertoe leiden dat uw Nintendo 3DS-systeem permanent onbespeelbaar wordt. Content die voortvloeit uit de ongeoorloofde technische wijziging van de hardware of software van uw Nintendo 3DS-systeem kan worden verwijderd.

Nintendo kan uw Nintendo 3DS-systeem ook automatisch updaten met het oog op de veiligheid en juiste werking van uw Nintendo 3DS-systeem, met name wanneer er door ongeoorloofde wijzigingen gecreëerde bestanden zijn geïnstalleerd die spellen kunnen aantasten en schade aan uw systeem kunnen toebrengen.

Het is Nintendo ook toegestaan de specificaties te updaten of te wijzigen of de Nintendo 3DS-diensten geheel of gedeeltelijk te wijzigen ten behoeve van de gebruikers van de Nintendo 3DS-diensten.

1.7. Derden-dienstverleners

Nintendo kan derden toestaan diensten en/of materiaal voor de Nintendo 3DS-diensten te leveren, met inbegrip van winkeldienstproducten.

1.8. Intellectuele eigendom

Nintendo bezit alle rechten, eigendomsrechten en belangen (met inbegrip van alle intellectuele-eigendomsrechten) met betrekking tot de Nintendo 3DS-diensten en de intellectuele eigendom van Nintendo, of heeft het recht deze te gebruiken en in sublicentie te geven. Naast de in artikel 1.3. vermelde licentie verlenen wij u geen enkel recht, eigendomsrecht of belang met betrekking tot de Nintendo 3DS-diensten of de intellectuele eigendom van Nintendo. Nintendo behoudt zich alle rechten op de Nintendo 3DS-diensten en de intellectuele eigendom van Nintendo voor.

1.9. Nintendo 3DS-Gedragscode

Uw gebruik van de Nintendo 3DS-diensten houdt in dat u zich volledig houdt aan deze Nintendo 3DS-Gedragscode, die de regels uiteenzet die u dient te volgen om van de Nintendo 3DS-diensten gebruik te mogen maken. Deze regels zijn ontworpen om een vriendelijke en veilige omgeving te bieden voor de Nintendo 3DS-diensten.

De Nintendo 3DS-Gedragscode verbiedt elk schadelijk, onwettig en anderszins aanstootgevend gedrag, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn:

1.10. Functionaliteit voor ouderlijk toezicht

Het Nintendo 3DS-systeem en de Nintendo 3DS-diensten bieden gebruikers toegang tot netwerkcontent, user-generated content en eventuele andere content die niet geschikt is voor minderjarigen. Nintendo biedt de mogelijkheid om de toegang tot bepaalde opties in het Nintendo 3DS-systeem en de Nintendo 3DS-diensten te beperken via de functionaliteit voor ouderlijk toezicht. Indien uw Nintendo 3DS-systeem door anderen dan uzelf wordt gebruikt, met name door minderjarigen, raden wij u zeker aan gebruik te maken van de functionaliteit voor ouderlijk toezicht om de toegang tot bepaalde Nintendo 3DS-diensten en content die u niet geschikt acht voor minderjarigen te beperken.

1.11. Overdracht, afloop en beëindiging van de Overeenkomst

1.12. Nintendo’s aansprakelijkheid jegens u

Nintendo is aansprakelijk conform de wet (a) voor schade die ontstaat als gevolg van dood of schade aan lichaam en/of gezondheid; (b) in geval van opzet; (c) in geval van grove nalatigheid; en/of (d) indien Nintendo niet voldoet aan vereisten inzake productaansprakelijkheid. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, kan Nintendo slechts aansprakelijk zijn voor lichte nalatigheid in geval van een schending van een “wezenlijke” contractuele verplichting ingevolgde deze Overeenkomst. “Wezenlijke” verplichtingen zijn in dit kader verplichtingen die noodzakelijk zijn voor de nakoming van de Overeenkomst; indien deze worden geschonden, zou het doel van de Overeenkomst en de nakoming waarop u in het algemeen kunt vertrouwen in gevaar worden gebracht. In dergelijke gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot de kenmerkende en voorzienbare schade; in andere gevallen is Nintendo niet aansprakelijk voor lichte nalatigheid.

1.13. Wijzigingen in deze Overeenkomst

Er is altijd een actuele versie van deze Overeenkomst beschikbaar op de website van Nintendo. Nintendo is gerechtigd de voorwaarden van deze Overeenkomst te allen tijde te wijzigen voor zover dit noodzakelijk of nuttig is ter verbetering van de dienst of om deze aan te passen om wijzigingen in de technische of wettelijke vereisten weer te geven. Als we wijzigingen aanbrengen, zullen wij u informeren door middel van een speciale mededeling. Indien u binnen 4 weken na deze mededeling geen bezwaar maakt tegen deze wijzigingen, worden de wijzigingen geacht te zijn aanvaard (de speciale mededeling zal u daarover informeren). Indien u bezwaar maakt tegen de wijzigingen, behoudt Nintendo zich het recht voor deze Overeenkomst of een deel daarvan te beëindigen met inachtneming van een redelijke kennisgevingstermijn en dient u zich nogmaals te registreren indien u onder de nieuwe voorwaarden gebruik wenst te blijven maken van de Nintendo 3DS-diensten.

1.14. Niet-overdraagbaarheid

U bent verantwoordelijk voor het gebruik van uw Nintendo 3DS-systeem en de Nintendo 3DS-diensten door uw vrienden, uw gezin en eventuele andere derden. Het is u niet toegestaan deze Overeenkomst aan een derde te cederen, over te dragen, in sublicentie te geven of anderszins van de hand te doen. Indien een derde echter ongeoorloofd gebruik maakt van uw Nintendo 3DS-systeem en/of zich ongeoorloofd toegang verschaft tot de Nintendo 3DS-diensten via uw Nintendo 3DS-systeem, dan aanvaardt u volledige verantwoordelijkheid voor dergelijk gebruik en/of dergelijke toegang.

1.15. Uitleg van de Overeenkomst

Indien een gedeelte van deze Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar blijkt, zal dat gedeelte van de Overeenkomst niet langer van toepassing zijn. U stemt ermee in dat het ongeldige gedeelte wordt geacht uit de Overeenkomst te zijn verwijderd, maar dat alle overige gedeeltes van de Overeenkomst van kracht blijven. U stemt er tevens mee in dat wij het ongeldige gedeelte mogen vervangen door een bepaling die de oorspronkelijke bedoeling weergeeft of die deze het dichtst benadert.

1.16. Toepasselijk recht

U stemt ermee in dat deze Overeenkomst en eventuele vorderingen die u ingevolge de Overeenkomst heeft, worden beheerst door Nederlands recht, zonder verwijzing naar de beginselen van het conflictenrecht.

2. Specifieke applicaties en communicatiemethoden

Met de Nintendo 3DS-diensten wordt u een grote verscheidenheid van applicaties geboden, waardoor uw Nintendo 3DS-systeem met behulp van draadloze internetcommunicatie, lokale draadloze communicatie en StreetPass kan communiceren.

In dit artikel 2. worden de belangrijkste applicaties en communicatiemethoden van het Nintendo 3DS-systeem beschreven. Nintendo zal u middels een herziening van deze Overeenkomst op de hoogte stellen van andere, nieuwe applicaties waarvan u kennis dient te hebben en waarvoor uw toestemming is vereist.

Met het Nintendo 3DS-systeem kunt u door middel van de draadloosschakelaar op uw Nintendo 3DS-systeem alle Nintendo 3DS-diensten uitschakelen.

2.1. Winkeldienst

2.1.1. Winkelaccount

De winkeldienst is niet in alle landen beschikbaar. Mits de winkeldienst in uw land beschikbaar is, kunt u op uw Nintendo 3DS-systeem een winkelaccount aanmaken. Voor ieder Nintendo 3DS-systeem kan slechts één winkelaccount worden aangemaakt. Een winkelaccount is persoonlijk en gekoppeld aan uw Nintendo 3DS-systeem. Het is niet toegestaan uw winkelaccount en de daarbij behorende winkeldienstproducten te verkopen of anderszins aan een derde of aan een ander door u of een derde in eigendom gehouden Nintendo 3DS-systeem over te dragen. Niettegenstaande het voorgaande kan Nintendo u naar eigen inzicht toestaan bepaalde winkeldienstproducten van uw Nintendo 3DS-systeem naar een ander door u gehouden Nintendo 3DS-systeem over te zetten (zie artikel 2.8. hierna).

U bent zelf verantwoordelijk voor het toezicht op uw winkelaccount en voor het instellen van het juiste ouderlijk toezicht of andere maatregelen die de toegang tot uw winkelaccount beperken.

2.1.2. Winkeldienstproducten kopen

Met de winkeldienst kunt u het naar uw winkelaccount overgedragen tegoed aanwenden om winkeldienstproducten aan te schaffen. Het tegoed is niet restitueerbaar en kan niet voor contanten of krediet worden ingewisseld. Het tegoed kan uitsluitend worden aangewend om via de winkeldienst winkeldienstproducten aan te schaffen. Nintendo kan het maximale bedrag aan tegoed dat u naar uw winkelaccount kunt overdragen naar eigen inzicht beperken.

Het tegoed is voor persoonlijk gebruik en is aan uw winkelaccount gekoppeld. Als het tegoed eenmaal op uw winkelaccount is bijgeschreven, kunt u het niet meer terugboeken of aan een derde of een ander platform overdragen (bijv. een ander platform van Nintendo, zoals het Wii-systeem of het Nintendo DSi-systeem) of gebruiken om content op een ander platform van Nintendo te kopen. Daarnaast kunt u het tegoed van uw winkelaccount niet overdragen naar een andere winkelaccount die niet door uzelf wordt aangehouden. Niettegenstaande het voorgaande kan Nintendo u naar eigen inzicht toestaan het op een winkelaccount van uw Nintendo 3DS-systeem bijgeschreven tegoed naar een ander door u gehouden Nintendo 3DS-systeem over te zetten (zie artikel 2.8. hierna).

U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het tegoed op uw winkelaccount door uzelf of iemand anders.

2.1.3. Tegoed op uw winkelaccount zetten

U kunt op twee manieren tegoed op uw winkelaccount zetten: met een creditcard of door in een winkel een tegoedkaart te kopen.

U kunt het op uw winkelaccount bijgeschreven tegoed te allen tijde in uw accountgeschiedenis bekijken. Het tegoed wordt getoond in de valuta die hoort bij de landeninstellingen die u voor het Nintendo 3DS-systeem hebt geselecteerd. NB: wanneer u de landeninstellingen wijzigt naar een land met andere valuta (bijv. wanneer u de landeninstellingen wijzigt van Duitsland naar het Verenigd Koninkrijk), dan wordt het op uw winkelaccount bijgeschreven tegoed voor de eerste landeninstellingen geblokkeerd en kunt u het tegoed dat onder de eerste landeninstellingen is bijgeschreven niet meer bij de gewijzigde landeninstellingen gebruiken. Wanneer u de nieuwe landeninstellingen weer terugzet naar de eerdere landeninstellingen, dan kunt u het tegoed wel weer gebruiken.

2.1.4. Kosten creditcard en accountgeschiedenis

Steeds wanneer u online met uw creditcard tegoed op uw winkelaccount zet, ontvangt u een ontvangstbewijs waarin uw transactie wordt bevestigd. Dit ontvangstbewijs wordt in uw accountgeschiedenis opgenomen. Ook wanneer u het tegoed aanwendt om winkeldienstproducten te kopen, wordt de transactie in uw accountgeschiedenis getoond. Uw accountgeschiedenis is via uw winkelaccount toegankelijk.

2.1.5. Producten van de winkeldienst downloaden

Nadat u een artikel uit het aanbod van winkeldienstproducten hebt besteld, wordt het voor de download van dat winkeldienstproduct gevraagde bedrag van uw winkelaccount afgeschreven. Zodra u de bestelprocedure voor een te downloaden winkeldienstproduct hebt voltooid, kunt u die transactie niet meer annuleren en wordt het winkeldienstproduct op uw Nintendo 3DS-systeem aan u beschikbaar gesteld. Indien het tegoed onvoldoende is om de transactie te voltooien, zal Nintendo de door u geplaatste bestelling(en) niet accepteren.

Door via de winkeldienst met gebruikmaking van uw winkelaccount een bestelling te plaatsen of door een derde toe te staan een dergelijke bestelling te plaatsen, (i) machtigt u Nintendo de prijs van de winkeldienstproducten van uw winkelaccount af te schrijven en (ii) stemt u in met deze voorwaarden.

De genoemde prijzen voor de in de winkeldienst beschikbare producten luiden in de valuta die hoort bij de landeninstellingen die u voor het Nintendo 3DS-systeem hebt gekozen en zijn inclusief alle toepasselijke belastingen.

2.1.6. Beëindiging van uw winkelaccount

U kunt uw winkelaccount beëindigen door deze van het Nintendo 3DS-systeem te verwijderen in de instellingen voor de winkelaccount. Wanneer u uw winkelaccount beëindigt, verspeelt u automatisch het recht op het niet-gebruikte tegoed op uw winkelaccount, dat eigendom wordt van Nintendo, en hebt u geen recht op teruggave van het niet-gebruikte tegoed.

Niettegenstaande artikel 1.11. in deze Overeenkomst zijn wij, indien met betrekking tot (het gebruik van) het op uw winkelaccount aanwezige tegoed frauduleuze of onrechtmatige activiteiten plaatsvinden, gerechtigd uw toegang tot (een deel van) de Nintendo 3DS-diensten te beëindigen, op te schorten of anderszins te beperken, waarop uw recht op het gebruik van de winkeldienst, met inbegrip van het op uw winkelaccount aanwezige tegoed, onmiddellijk ophoudt te bestaan. In dat geval bent u niet gerechtigd tot teruggave van het eventueel niet-gebruikte tegoed dat op uw winkelaccount is bijgeschreven.

2.1.7. Wijzigingen in de winkeldienst

Nintendo kan de winkeldienst aanpassen (in het bijzonder wanneer zulks noodzakelijk of dienstig is voor de verbetering van de winkeldienst of voor de aanpassing daarvan wegens wijzigingen in technische of wettelijke vereisten) of beëindigen en/of stoppen met de levering van alle of een aantal van de op de winkeldienst aangeboden winkeldienstproducten. Indien wij de winkeldienst beëindigen, zullen wij u daarvan binnen een redelijke termijn vooraf op de hoogte stellen.

2.1.8 Recht op ontbinding

2.1.8.1 Aanwijzingen in verband met recht op ontbinding

============================

Recht op ontbinding

U hebt het recht de Overeenkomst binnen 14 dagen te ontbinden zonder opgave van redenen.

De ontbindingstermijn verstrijkt na 14 dagen vanaf de dag waarop de Overeenkomst is gesloten.

Om het ontbindingsrecht uit te oefenen moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw besluit om de Overeenkomst te ontbinden (Nintendo of Europe GmbH, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Duitsland, telefoon: +31 909 0490444, fax: +49 69 667747 95412, e-mail: contact@nintendo.nl). U kunt daarvoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de deadline voor ontbinding na te leven volstaat het uw mededeling betreffende uw uitoefening van het ontbindingsrecht te verzenden voordat de ontbindingstermijn is verstreken.

Gevolgen van ontbinding

Indien u de Overeenkomst ontbindt, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten als gevolg van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de Overeenkomst te ontbinden. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zal u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u hebt aangetoond dat de goederen zijn teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

============================

Het ontbindingsrecht bestaat niet ten aanzien van overeenkomsten met betrekking tot:

- de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als we zijn begonnen met de uitvoering met uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming en u hebt erkend dat u daarmee uw ontbindingsrecht verliest;

- dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming en u hebt erkend dat u daarmee uw ontbindingsrecht verliest zodra de overeenkomst volledig door ons is uitgevoerd.

2.1.8.2 Modelformulier voor ontbinding

(Als u de Overeenkomst wilt ontbinden, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

- Naar Nintendo of Europe GmbH, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Duitsland, fax: +49 69 667747 95412, e-mail: contact@nintendo.nl

Ik/wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) ontbind/ontbinden (*):

- Besteld op (*)/ontvangen op (*):

- Naam/namen consument(en):

- Adres consument(en):

- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):

- Datum:

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

2.2. SpotPass

SpotPass kan bepaalde netwerkcontent naar uw Nintendo 3DS-systeem sturen, zoals

(i) systeemupdates;

(ii) belangrijke berichten van Nintendo met betrekking tot het Nintendo 3DS-systeem of uw gebruik van het Nintendo 3DS-systeem, zoals oplossingen voor technische problemen, etc. Dergelijke berichten zijn een integraal onderdeel van de werking van het Nintendo 3DS-systeem en de Nintendo 3DS-diensten;

(iii) (updates van) gegevens van het beperkingssysteem voor user-generated content; en

(iv) gratis applicaties, zoals gratis spellen, tenzij u in de systeeminstellingen hebt aangegeven dat u dit niet wilt.

BELANGRIJK: Wees u ervan bewust dat SpotPass gebruik maakt van een internetverbinding en automatisch verbinding maakt met het internet zonder dat u daarvan een melding ontvangt. Deze verbinding wordt in de actieve stand of de slaapstand automatisch tot stand gebracht. Aan een internetverbinding kunnen kosten zijn verbonden, waarvan het exacte bedrag afhankelijk is van de vraag of u bij uw internetprovider een vast tarief betaalt of een rekening krijgt voor de kosten per minuut of per megabyte. Om te voorkomen dat u met kosten wordt geconfronteerd, dient u met behulp van de draadloosschakelaar op uw Nintendo 3DS alle draadloze communicatie uit te schakelen.

U kunt er tevens voor kiezen om via SpotPass commerciële informatie te ontvangen, waaronder marketing- en reclameberichten over producten van Nintendo of derden en over marketingapplicaties en commerciële applicaties, waaronder demoversies van spellen, trailers, etc. U ontvangt dergelijke commerciële informatie uitsluitend indien u deze optie hebt aangevinkt.

2.3. StreetPass

Met StreetPass kan uw Nintendo 3DS-systeem willekeurig een ander Nintendo 3DS-systeem of een StreetPass-relaisstation selecteren en automatisch netwerkcontent en user-generated content naar een ander Nintendo 3DS-systeem of StreetPass-relaisstation sturen, daarvan ontvangen en daarmee uitwisselen, zonder dat u daarvoor iets hoeft te doen en zonder dat u daarvan een melding ontvangt. Deze informatie omvat onder meer informatie die met uw Mii-personage verbonden is.

Voor het gebruik van StreetPass zijn geen vergoedingen of kosten voor de verbinding verschuldigd.

De communicatie via StreetPass vindt plaats als uw Nintendo 3DS-systeem in de actieve stand of de slaapstand staat. In het algemeen geldt dat aangezien StreetPass standaard is uitgeschakeld, StreetPass uitsluitend verbinding maakt wanneer u de respectieve instellingen daarvoor kiest.

NB: zelfs wanneer u ervoor kiest StreetPass niet in te schakelen, kan uw Nintendo 3DS-systeem de van een ander Nintendo 3DS-systeem of van een StreetPass-relaisstation ontvangen netwerkcontent of user-generated content overdragen, verzenden of op andere wijze naar een ander Nintendo 3DS-systeem van andere gebruikers of naar een StreetPass-relaisstation doorsturen. In dat geval worden uitsluitend de netwerkcontent en de user-generated content van andere gebruikers via uw Nintendo 3DS-systeem overgedragen; de op uw Nintendo 3DS-systeem opgeslagen gegevens over u en andere spelers op uw Nintendo 3DS-systeem worden niet doorgegeven of verzonden.

2.4. Vriendenfunctionaliteit

In het kader van de vriendenfunctionaliteit bevat uw Nintendo 3DS-systeem een “adresboek” en een “vriendaanwezigheidsfunctie”. Het “adresboek” is een speciale applicatie waarmee u vriendcodes kunt invoeren, visitekaartjes kunt versturen om vrienden te worden met andere gebruikers van een Nintendo 3DS-systeem, kunt kijken of uw vrienden online zijn en met uw vrienden kunt communiceren. Deze laatste optie omvat onder meer de mogelijkheid om met uw vrienden berichten en andere informatie uit te wisselen. Met de “vriendaanwezigheidsfunctie” kunnen al uw vrienden uw online status, informatie over aanwezigheid en gegevens over uw speelgeschiedenis zien (zoals informatie over wanneer u online bent, de naam en het icoontje van uw favoriete applicatie, de naam en het icoontje van de dan gespeelde applicatie, het huidige level, de huidige locatie in het spel, de speeltijd, het laatste uitlogtijdstip, het tijdstip waarop u nieuwe opmerkingen met uw vrienden deelt, etc.), evenals gegevens die betrekking hebben op uw eigen Mii-personage. Daarnaast kunt u de online status, informatie over aanwezigheid en gegevens over de speelgeschiedenis van uw vrienden bekijken.

Indien u niet wilt dat uw vrienden uw online status, informatie over aanwezigheid en speelgeschiedenis kunnen bekijken, dan kunt u deze optie uitschakelen.

2.5. Applicaties die gebruik maken van Mii-personages

In verschillende Mii-compatibele spellen en applicaties kunt u Mii-personages naar andere Nintendo 3DS-systemen verzenden en Mii-personages van andere Nintendo 3DS-systemen ontvangen. Wanneer u uw Mii-personage toestaat naar een ander Nintendo 3DS-systeem te “reizen”, wordt het Mii-personage naar de gebruiker van het andere Nintendo 3DS-systeem verzonden. U kunt ervoor kiezen bepaalde informatie aan het door u aangemaakte Mii-personage toe te voegen, zoals de naam van het (eigen) Mii-personage, de informatie met betrekking tot het uiterlijk van het Mii-personage, bijvoorbeeld de vorm van het lichaam en de kleur, de naam van een recent gespeeld spel, etc. Deze informatie is tevens zichtbaar voor de andere gebruiker die uw Mii-personage ontvangt.

Bij sommige applicaties kunt u handmatig Mii-personages naar een ander Nintendo 3DS-systeem verzenden.

In andere applicaties vindt, wanneer u de respectieve instellingen hebt gewijzigd, de verzending en uitwisseling van uw Mii-personages automatisch plaats via StreetPass zonder dat u daarvan een melding ontvangt.

Net zoals bij andere user-generated content die via een Nintendo 3DS-dienst wordt verzonden (zie artikel 1.4. hiervoor), geldt dat indien uw Mii-personage naar andere gebruikers “reist”, deze andere gebruikers het Mii-personage kunnen kopiëren, wijzigen en/of aanpassen en deze met andere gebruikers van een Nintendo 3DS-systeem over de hele wereld kunnen delen (met inbegrip van de daarbij behorende informatie). Wanneer u een Mii-personage aanmaakt, kunt u kiezen of u toestaat dat ontvangers van uw Mii-personage deze kopiëren en of u toestaat dat uw Mii-personage via StreetPass “reist”.

2.6. Berichtenapplicatie

Met de berichtenapplicatie van het Nintendo 3DS-systeem kunt u user-generated content, met inbegrip van handgeschreven berichten, foto’s en audiogegevens, zoals stemopnames, naar uw vrienden versturen en van uw vrienden user-generated content ontvangen. NB: indien u voor de respectieve instellingen kiest, kan de user-generated content die u met uw vrienden deelt verder worden gedeeld met andere gebruikers, bijvoorbeeld via StreetPass.

2.7. Nintendo Zone

Het Nintendo 3DS-systeem geeft een melding wanneer u dichtbij een Nintendo Zone bent. U kunt ervoor kiezen toegang te verkrijgen tot de Nintendo Zone, waar Nintendo en/of haar geselecteerde partners commerciële of niet-commerciële informatie op uw Nintendo 3DS-systeem kunnen weergeven. Nintendo zal u geen ongevraagde commerciële berichten sturen.

2.8. Gegevensoverdracht

“Gegevensoverdracht” is een applicatie waarmee u door middel van internetcommunicatie of lokale draadloze communicatie bepaalde gegevens en content (i) van het ene Nintendo 3DS-systeem naar het andere kunt overbrengen of (ii) van een Nintendo DSi-systeem naar een Nintendo 3DS-systeem.

Wanneer u van de gegevensoverdracht gebruik maakt, is het u slechts toegestaan gegevens tussen door uzelf gehouden systemen uit te wisselen; u mag geen gegevens tussen een door uzelf gehouden systeem en een door een derde gehouden systeem uitwisselen.

NB: u kunt uitsluitend gegevens overdragen die als overdraagbaar door Nintendo zijn aangemerkt. Voor zover de gegevens door Nintendo als overdraagbaar zijn aangemerkt, kunt u met behulp van lokale draadloze communicatie bepaalde opslaggegevens voor ingebouwde applicaties, foto’s en audiogegevens, systeeminstellingen (zoals de instellingen voor uw draadloze internetcommunicatie, vriendcodes) en bepaalde door ingebouwde applicaties gecreëerde aanvullende gegevens overdragen.

Niettegenstaande het tegenovergestelde bepaald in de overeenkomst betreffende de Nintendo DSi-internetdiensten en voor zover Nintendo dit als overdraagbaar heeft aangemerkt, kan Nintendo u toestaan om software die u hebt gedownload in de Nintendo DSi Shop op uw Nintendo DSi-systeem over te dragen naar een door u gehouden Nintendo 3DS-systeem.

Niettegenstaande artikel 2.1.1. hiervoor en voor zover Nintendo dit als overdraagbaar heeft aangemerkt, kan Nintendo u toestaan software die u van de winkeldienst naar uw Nintendo 3DS-systeem hebt gedownload over te dragen naar een ander door u gehouden Nintendo 3DS-systeem.

Niettegenstaande artikel 2.1.2. hiervoor en voor zover Nintendo dit als overdraagbaar heeft aangemerkt, kan Nintendo u naar eigen inzicht toestaan het op een winkelaccount bijgeschreven tegoed op uw Nintendo 3DS-systeem over te dragen naar een ander door u gehouden Nintendo 3DS-systeem.

3. Privacybeleid

Nintendo of Europe GmbH, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Duitsland (“Nintendo”, “wij” of “ons”) respecteert de privacyrechten van zijn gebruikers en erkent het belang van de bescherming van hun persoonsgegevens. Wij hebben het Privacybeleid ontwikkeld om u informatie te verstrekken met betrekking tot de privacy, bescherming, verzameling en het gebruik van informatie die u verstrekt via de Nintendo 3DS-diensten. Nintendo is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 - “AVG”).

Door op “Ik ga akkoord” te klikken, stemt u in met de voorwaarden van deze Overeenkomst en erkent u tegelijkertijd dit Privacybeleid.

3.1. Persoonsgegevens van kinderen

Als u - als houder van de ouderlijke verantwoordelijkheid - uw kind toestaat om de Nintendo 3DS-diensten te gebruiken en de Nintendo 3DS-diensten installeert namens uw kind, worden de persoonlijke gegevens van uw kind verzameld, verwerkt en gebruikt in overeenstemming met dit Privacybeleid.

3.2. Verzamelde gegevens en het gebruik ervan

3.2.1. Welke gegevens verzamelen we?

In het kader van het leveren van de Nintendo 3DS-diensten kunnen we de volgende gegevens verzamelen:

Om Winkeldienstproducten te kopen en om via de Winkeldienst geld naar uw Winkelaccount te uploaden, moet u mogelijk creditcardinformatie (creditcardnummer, vervaldatum en beveiligingscode) verstrekken om de transactie mogelijk te maken.

Als u Winkeldienst gebruikt, verzamelen en verwerken wij informatie over de registratie van licenties voor Winkeldienstproducten, betalingen voor Winkeldienstproducten, het uploaden van fondsen en andere transacties die u in Winkeldienst uitvoert. We kunnen ook informatie verzamelen en verwerken over de manier waarop u de Winkeldienst gebruikt, inclusief uw aankoopgeschiedenis, informatie over Winkeldienstproducten die u hebt bekeken en geregistreerd op uw verlanglijstje, welke delen van de Winkeldienst u bezoekt, hoe u navigeert in Winkeldienst evenals aanbevelingen en spelbeoordelingen die door u zijn gemaakt.

3.2.2. Hoe wordt de informatie door ons gebruikt – Doeleinden van verwerking

3.2.2.1. Levering van de dienst

We verzamelen en verwerken de informatie die we verzamelen om:

Als u Winkeldienst gebruikt, verwerken wij de informatie over de transacties die u verricht en over de registratie van licenties voor zover dat nodig is om uw bestellingen te verwerken, om uw licenties te registreren, om u de transactiegeschiedenis en kwitanties te verstrekken en om te voldoen aan onze financiële en juridische verplichtingen. Als u in Winkeldienst een creditcard gebruikt, verwerkt Nintendo uw creditcardgegevens om de betaling uit te voeren. Om ervoor te zorgen dat u uw creditcardgegevens niet opnieuw hoeft in te voeren voor uw volgende transactie, biedt Nintendo u als extra service de mogelijkheid om uw creditcardgegevens op te slaan. Nintendo bewaart het nummer van uw creditcard afzonderlijk volgens de regels van de creditcardmaatschappij.

De wettelijke basis voor de verwerking zoals bedoeld in deze Paragraaf 3.2.2.1. is de levering van de dienst die u hebt aangevraagd (artikel 6, lid 1, onder b) AVG).

3.2.2.2. Preventie van fraude en andere illegale activiteiten

We kunnen de verzamelde informatie verwerken voor zover dit nodig is om fraude, mogelijk illegale of aanstootgevende activiteiten te voorkomen of om onze rechten of de rechten van onze gebruikers te handhaven. De wettelijke basis voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, onder f) AVG. De legitieme belangen die we nastreven, zijn het voorkomen van frauduleuze en illegale activiteiten, de bescherming van onze systemen en netwerken, van Nintendo 3DS-diensten en van onze gebruikers en de handhaving van onze legitieme rechten en rechten van onze gebruikers.

U hebt het recht om te allen tijde, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking. Om dit recht uit te oefenen, kunt u op elk moment contact met ons opnemen zoals beschreven in Paragraaf 3.9. van dit Privacybeleid.

3.2.2.3 Verbetering van de producten en diensten

“Gebruiksinformatie” als bedoeld in deze Paragraaf 3.2.2.3. omvat alle gegevens die via Nintendo 3DS-diensten worden verstrekt, evenals alle gegevens die worden verzameld en verwerkt bij gebruik van het Nintendo 3DS-systeem en de Nintendo 3DS-diensten.

We verwerken de Gebruiksinformatie (met uitzondering van uw betalingsgegevens) voor het uitvoeren van analyses en statistieken van het gebruik van de Nintendo 3DS-diensten om de Nintendo 3DS-diensten en onze producten, diensten en prestaties te verbeteren en optimaliseren.

De wettelijke basis voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, onder f). Het legitiem belang dat we nastreven, is de verbetering en optimalisatie van de Nintendo 3DS-diensten en van onze producten en prestaties ten behoeve van de gebruikers.

U hebt het recht om te allen tijde, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking. Om dit recht uit te oefenen, kunt u op elk gewenst moment afzien van de verwerking van uw gegevens voor een dergelijke product- en dienstverbetering onder “Gebruiksinformatie verzenden” in de instellingen van het Nintendo 3DS-systeem.

3.3. Gebruikerscommunicatie

Wanneer u een e-mail of andere communicatie naar Nintendo verzendt, kunnen we die berichten gebruiken om uw vragen te verwerken en te reageren op uw verzoeken.

De wettelijke basis voor deze verwerking is het leveren van de dienst die u hebt aangevraagd (artikel 6, lid 1, onder b) AVG).

3.4. Door gebruikers gegenereerde inhoud

In sommige Nintendo 3DS-diensten kunt u bijnamen gebruiken en een gebruikers-ID aanmaken om online met andere gebruikers te spelen of om deel te nemen aan online ranglijsten als onderdeel van Nintendo 3DS-diensten. Als u ervoor kiest om dergelijke functies te gebruiken, worden uw bijnaam, spelstatus en andere spel- en ranglijstgegevens, naam en uiterlijk van een Mii-personage dat u vertegenwoordigt in de Nintendo 3DS-diensten, land en/of spelavatar gedeeld met andere gebruikers om u toe te laten om met anderen te spelen en deel te nemen aan online ranglijsten.

Afgezien van de bovengenoemde online functies, kunnen delen van Nintendo 3DS-diensten een platform bieden voor verdere communicatie tussen gebruikers en de uitwisseling van door gebruikers gegenereerde inhoud. Als u ervoor kiest om dergelijke delen van de Nintendo 3DS-diensten te gebruiken, kunnen andere gebruikers bepaalde informatie over u bekijken, zoals de naam en het uiterlijk van een Mii-personage dat u vertegenwoordigt in Nintendo 3DS-diensten, Mii-profielinformatie, land en door de gebruiker gegenereerde inhoud die u indient. Afhankelijk van de toepassing die u hebt gekozen om te gebruiken in Nintendo 3DS Diensten kunnen uw spelersgeschiedenis, uw rangorde en status, naam van uw favoriete toepassing of de meest recente toepassing die u hebt gebruikt, uw leeftijd of uw online status gedeeld worden tussen gebruikers of online worden gepubliceerd om de gevraagde interactie in te schakelen. De wettelijke basis voor deze verwerking is de levering van de dienst die u hebt aangevraagd (artikel 6, lid 1, onder b) AVG).

Als u ervoor kiest om de Vriend-functie te gebruiken die wordt aangeboden als onderdeel van Nintendo 3DS-diensten, kunnen uw vrienden uw aanwezigheidsinformatie en speelgeschiedenis zien. De wettelijke basis voor deze verwerking is de levering van de dienst die u hebt aangevraagd (artikel 6, lid 1, onder b) AVG). Als u niet wilt dat uw vrienden uw aanwezigheidsinformatie of de speelgeschiedenis zien, kunt u deze functie uitschakelen.

Als u een vriendenlijst of een zwarte lijst hebt opgezet voor Nintendo 3DS-gebruikers, kan deze informatie worden verwerkt door een door u gespeeld spel of gespeelde toepassing om ervoor te zorgen dat uw keuzes worden gerespecteerd. De wettelijke basis voor deze verwerking is de levering van de dienst die u hebt aangevraagd (artikel 6, lid 1, onder b) AVG).

3.5. Informatie op uw Nintendo 3DS-systeem

Uw Nintendo 3DS-systeem kan bepaalde informatie over u opslaan. Ter bescherming dient u, voordat u uw Nintendo 3DS-systeem verkoopt of anderszins overdraagt, alle Winkelaccount-informatie te verwijderen en uw Nintendo 3DS-systeem onder de instellingen van uw Nintendo 3DS-systeem te formatteren, zodat alle informatie die is opgeslagen tijdens uw gebruik van dit Nintendo 3DS-systeem wordt verwijderd.

3.6. Wie heeft toegang tot uw gegevens?

3.6.1. Nintendo kan uw informatie delen met andere entiteiten binnen de Nintendo-groep voor gebruik in overeenstemming met dit Privacybeleid, in het bijzonder met:

De wettelijke basis voor Nintendo voor het delen van uw gegevens met andere entiteiten binnen de Nintendo-groep is artikel 6, lid 1, onder f) AVG. We hebben een legitiem belang bij het delen van uw informatie voor interne administratieve doeleinden, met name om de Nintendo 3DS-diensten aan te bieden en om eventuele vragen op efficiënte en uitstekende wijze te behandelen. U hebt het recht om te allen tijde, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen een dergelijke uitwisseling. Om dit recht uit te oefenen, kunt u op elk moment contact met ons opnemen zoals beschreven in Paragraaf 3.9. van dit Privacybeleid.

3.6.2. Afhankelijk van het land waar u woont, kunnen we uw gegevens ook delen met onze externe distributeurs die voor uw land consumentenondersteunende diensten verlenen in verband met Nintendo 3DS-diensten (inclusief hardware- en reparatiediensten voor Nintendo 3DS-systemen). Uw gegevens zullen worden gebruikt in overeenstemming met dit Privacybeleid en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van consumentenondersteunende diensten. Een lijst met externe distributeurs is beschikbaar op support.nintendo.com. De wettelijke basis voor de uitwisseling van uw gegevens met onze externe distributeurs is de uitvoering van de consumentenondersteunende diensten (artikel 6, lid 1, onder b) AVG).

3.6.3. We kunnen uw informatie (inclusief uw IP-adres) ook delen met onze externe netwerkleveranciers voor de levering van inhoud die netwerkdiensten voor de levering van inhoud bieden in verband met de Nintendo 3DS-diensten. Onze netwerkproviders voor de levering van inhoud zorgen voor snellere videostreaming en ondersteunen de levering van door u gevraagde inhoud, bijvoorbeeld bij het gebruik van Winkeldienst, door een systeem van gedistribueerde servers te gebruiken die de inhoud aan u leveren op basis van uw geografische locatie. Een lijst met externe netwerkleveranciers voor de levering van inhoud is beschikbaar op support.nintendo.com. De wettelijke basis voor het delen van uw informatie met externe netwerkleveranciers voor de levering van inhoud voor inhoud is artikel 6, lid 1, onder f) AVG. We hebben een legitiem belang bij het delen van uw informatie om een snellere levering mogelijk te maken en om het transport van de door u gevraagde inhoud te optimaliseren, met name om gevraagde inhoud op een hoogwaardige manier te leveren ten behoeve van onze gebruikers. U hebt het recht om te allen tijde, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen een dergelijke uitwisseling. Om dit recht uit te oefenen, kunt u op elk moment contact met ons opnemen zoals beschreven in Paragraaf 3.9. van dit Privacybeleid.

3.6.4. In overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingsvereisten kan Nintendo ook externe gegevensverwerkers gebruiken en kan het uw gegevens delen met dergelijke externe gegevensverwerkers die namens Nintendo handelen om diensten te verlenen in verband met Nintendo 3DS-diensten. Wanneer dergelijke externe verwerkers buiten de Europese Unie, respectievelijk de Europese Economische Ruimte, gevestigd zijn, bevinden dergelijke externe verwerkers zich ofwel in een derde land waarvan de Europese Commissie heeft besloten dat het een passend niveau van gegevensbescherming waarborgt, ofwel worden passende waarborgen geboden voor een toereikend niveau van gegevensbescherming door middel van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn vastgesteld en die zijn aangegaan tussen Nintendo en de externe gegevensverwerker.

3.7. Opslagperiode

We zullen uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld en verwerkt, of – indien de toepasselijke wetgeving voorziet in een langere opslag- en bewaartermijn – voor de wettelijk voorgeschreven opslag- en bewaarperiode. Hierna worden uw persoonlijke gegevens verwijderd.

In het bijzonder:

3.8. Uw rechten onder AVG

In het bijzonder, maar zonder beperking, hebt u mogelijk de volgende rechten krachtens de toepasselijke Europese wetgeving inzake gegevensbescherming:

3.9. Contactgegevens en functionaris voor gegevensbescherming

Als u vragen hebt over dit Privacybeleid en de activiteiten inzake gegevensverwerking van Nintendo of als u uw rechten op grond van de AVG wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met:

Nintendo of Europe GmbH (“Nintendo”), attn.: Legal Department, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Duitsland, of via e-mail naar privacyinquiry.noe@nintendo.de.

U kunt ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Nintendo:

Nintendo of Europe GmbH, attn.: Legal Department, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Duitsland of via e-mail naar dataprotectionofficer@nintendo.de.


Australia (English)
België (Nederlands)
Belgique (Français)
Deutschland (Deutsch)
España (Castellano)
France (Français)
Ireland (English)
Italia (Italiano)
Luxembourg (Français)
Luxemburg (Deutsch)
Nederland (Nederlands)
New Zealand (English)
Österreich (Deutsch)
Portugal (Português)
Schweiz (Deutsch)
South Africa (English)
Suisse (Français)
Svizzera (Italiano)
United Kingdom (English)
Россия (Русский)
Other Countries (English)

back to the overview